Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Nákupčí
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vytvoření návrhů poptávky při obchodním jednání v rámci podporované psychologie nákupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést veškeré specifické údaje, které musí obsahovat přesně definovaná poptávka na zboží Ústní ověření
b Stanovit na základě dat a komunikace s pracovištěm odbytu základní strukturu požadovaného zboží a sortimentu v rámci stálých či nových dodavatelů Praktické předvedení a ústní ověření
c Definovat základní aspekty správné aplikované psychologie nákupu a stanovit optimální formu způsobu komunikace s dodavateli Ústní ověření
d Stanovit postup prací při zadávání poptávky dodavatelům na tuzemském trhu či při zadávání požadovaných specifik poptávky na elektronických burzách Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhodnotit cenovou nabídku pravidelných bulletinů dodavatelů včetně akčního či letákového zboží, které je zasíláno na úsek odbytu Praktické předvedení a ústní ověření
f Komunikovat s dodavateli (telefonicky, e-mailem, faxem) na realizaci dodávek (závozů) a sjednávat podmínky pro realizaci dodavatelských soutěží či věrnostních programů v rámci nákupu zboží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Používání technik a postupů obchodního vyjednávání v rámci nákupu zboží a materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit cenovou nabídku konkurenčních výrobků, vytvořit a předat podklady cenových průzkumů pro manažera nákupu velkoobchodu Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit zdroje pro možné vyhledávání a doporučování alternativ nabídky výrobků za stávající dodavatele Ústní ověření
c Popsat a definovat význam využívání systému EDI při komunikaci s dodavateli (EDI - Electronic Data Interchanges) Ústní ověření
d Vystavit objednávku na nákup vybraného zboží od dodavatele Praktické předvedení
e Vystavit elektronický doklad a zajistit přenos objednávky za využití systému EDI podporovanému dodavateli Praktické předvedení a ústní ověření
f Zkontrolovat dodržování obchodních podmínek v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů Praktické předvedení a ústní ověření
g Zajistit realizaci reklamačního řízení na danou dodávku včetně vyplnění reklamačního listu Praktické předvedení a ústní ověření
h Stanovit postup hodnocení jednotlivých dodavatelů v rámci objemu odběrů a navrhovat optimalizaci databáze podporovaných dodavatelů Ústní ověření
i Zajistit aktualizaci obchodních podmínek v rámci smluv ve spolupráci s dodavateli zboží Praktické předvedení a ústní ověření
j Navrhovat možné (potencionální) objednávky druhu a množství zboží manažeru prodeje velkoobchodu na základě stavu zboží na skladě Praktické předvedení a ústní ověření
k Definovat základní obchodní podmínky, které jsou obsaženy v obchodní smlouvě mezi velkoskladem a dodavatelem (výrobcem) zboží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování a příprava pravidelných podkladů hodnotících kritérií v rámci jednotlivých dodavatelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat data o objemech nákupů od jednotlivých dodavatelů za dané časové období (kvartálně) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat získaná data do prezenční formy za využití softwarového kancelářského balíčku pro manažera nákupu velkoobchodu a vedení firmy Praktické předvedení a ústní ověření
c Provézt jednoduchý firemní (interní) průzkum zjišťující zpětnou odezvu od zaměstnanců firmy v rámci hodnocení dodávek od dodavatelů Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhodnotit data spokojenosti s dodávkami zboží v rámci velkoskladu (hodnocení vedoucím velkoskladu a řadovými zaměstnanci) Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhodnotit aktuální nabídky podporovaných a potencionálních dodavatelů podle stanovených hodnoticích kritérií (způsobilost dodavatele, jakost zboží, termín dodání, úplnost objednaného zboží, platební podmínky, pružnost a rychlost dodávek, komunikace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení administrativní agendy v obchodně provozní jednotce úseku nákupu zboží a materiálu na sklad

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zalistovat nové výrobky do elektronického skladového systému a vytvořit kartu zboží (elektronická a tištěná verze) včetně veškerých specifických údajů – tzv. listing Praktické předvedení a ústní ověření
b Aktualizovat databázi zboží v objednávkovém systému firmy při dodání zboží Praktické předvedení a ústní ověření
c Vést evidenci vystavených objednávek podle časového hlediska a charakteristiky dodavatele Praktické předvedení a ústní ověření
d Vést evidenci obchodních smluv s podporovanými dodavateli Praktické předvedení a ústní ověření
e Vést evidenci reklamací a neúplných dodávek od dodavatelů v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů Praktické předvedení a ústní ověření
f Třídit, ukládat a zařazovat písemnosti nákupů do složek desek, pořadačů apod., podle pokynu manažera odbytu velkoobchodu v příslušných kancelářských prostorách a archivech Praktické předvedení a ústní ověření
g Vést evidenci skladovaného zboží, včetně evidence pohybu zásob a zpracování přehledů o zásobách Praktické předvedení a ústní ověření
h Zpracovat a vyhodnotit evidenci závazků vůči dodavatelům a stanovit časový harmonogram jejich plnění Praktické předvedení a ústní ověření
i Stanovit základní náležitosti obsažené v úřední a obchodní korespondenci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhodnocování a rozbor obchodní činnosti v rámci nákupu zboží a materiálu na sklad dle požadovaných kritérií velkoobchodu a ve stanovených časových intervalech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat nabídku zboží jednotlivých dodavatelů v souvislosti s uzavíráním či prodlužováním obchodních smluv v rámci budoucí obchodní spolupráce Praktické předvedení a ústní ověření
b Kontrolovat plnění plánů a dosažených výsledků a definovat základní hodnoticí kritéria zaměřená na dodavatele z pohledu velkoobchodu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat pravidelný měsíční přehled nákupů zboží v rámci podporovaných dodavatelů (optimalizace), včetně logistiky a nákladů na skladování v rámci doby uskladnění zboží Praktické předvedení a ústní ověření
d Vést evidenci množství naskladněného zboží podle jednotlivých značek a druhů sortimentu, včetně zhodnocení obrátkovosti daného typu zboží Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a zajistit pravidelný průzkum potencionálních dodavatelů v rámci firmy na trhu nebo v rámci nákupní aliance (pokud je velkoobchod jejím členem) Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyhodnotit přidané hodnoty nákupů u jednotlivých dodavatelů (např. množstevní slevy, původ zboží - regionalita, logistika, reklamační podmínky dodávky, certifikace výrobků, aj.) Praktické předvedení a ústní ověření
g Zpracovat a vyhodnotit (čtvrtletně) podklady pro kalkulace skladových nákladů příchozího zboží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/nakupci#zdravotni-zpusobilost).

V den zkoušky v době přípravy na zkoušku autorizovaná osoba zadá uchazeči tři úkoly:

1. úkol - je zaměřený na zpracování dat, které vychází ze statistických údajů firmy (objemy nákupu) za dané časové období (maximální rozsah dat je podle náročnosti stanoven v délce do 1 měsíce). Uchazeč vyjádří vývoj nákupu daného sortimentu podle kategorizace zboží a stanoví nákupní chování velkoskladu. Výstupy zpracuje elektronicky na PC. Jednotlivé výstupy ve formě tabulek, grafů a slovních výstupů budou v průběhu realizace zkoušky (ve stanoveném hodnoticím kritériu) prezentovány za využití dataprojektoru autorizované osobě. Délka prezentace se bude odvíjet od náročnosti a velikosti poskytnutých dat ze strany autorizované osoby.

 

2. úkol - uchazeč zpracuje data velkoskladu v rámci tří předcházejících účetních období. Autorizovaná osoba vybere 2 až 5 položek, které budou sledovány, vyhodnocovány. Uchazeč stanoví četnost dodávek vybraného zboží, hodnoticí kritéria výběru dodavatele, obchodní podmínky a stanovení skladových nákladů v rámci uskladnění zboží v závislosti na fyzických rozměrech (například velikost, hmotnost, objem, způsob skladování)

 

3. úkol - uchazeč stanoví návrh marketingového průzkumu podporovaných, tak i potencionálních dodavatelů na trhu a stanoví návrhy a zdroje pro možnou analýzu současné situace na trhu v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů (dodavatelé a velkoobchod). Součástí tohoto úkolu je i vytvoření návrhu marketingového průzkumu zaměřeného na zaměstnance firmy, sloužícího k zjištění spokojenosti pracovníků s jednotlivými dodávkami, zhodnocení náročnosti při manipulaci se zbožím, skladováním či vychystáváním zboží (včetně hodnocení administrativní náročnosti ve skladu). Jednotlivé výstupy ve formě tabulek, grafů a slovních výstupů budou v průběhu realizace zkoušky (ve stanoveném hodnoticím kritériu) prezentovány za využití dataprojektoru autorizované osobě.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r. o.

Maloobchodní síť Brněnka, spol. s r. o.

PRAMEN - BRNĚNKA, spol. s r. o.

Marta Surmanová