Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Skladník velkoobchodu
Platnost standardu: od 28.1.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení evidence skladovaného zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést a kontrolovat evidenci o pohybu zásob ve skladu Praktické předvedení s ústním ověřením
b Vést evidenci o příjmu (dodací listy) a vychystání (výdejky) zboží s přímou návazností na zodpovědnou osobu Praktické předvedení s ústním ověřením
c Vést a kontrolovat evidenci měsíčních stavů skladových položek podle skladu, skladovacího místa a trvanlivosti (šarže) Praktické předvedení s ústním ověřením
d Kontrolovat evidenci výpisů skladových a objednávkových karet Praktické předvedení s ústním ověřením
e Vést evidenci o stavu a množství certifikovaného obalového materiálu a odpadu Praktické předvedení s ústním ověřením
f Kontrolovat evidenci sériových čísel výrobků, čárových kódů výrobků Praktické předvedení s ústním ověřením
g Kontrolovat a vést evidenci storno objednávek Praktické předvedení s ústním ověřením
h Kontrolovat a vést evidenci reklamací vzhledem k daným objednávkám Praktické předvedení s ústním ověřením
i Vést evidenci o technickém stavu skladových prostředků sloužících k manipulaci s výrobky Praktické předvedení s ústním ověřením
j Vést evidenci čisticích a dezinfekčních prostředků a dalších prostředků sloužících k sanaci ploch velkoskladu Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komplexní zajištění realizace inventury a inventarizace v rámci velkoobchodního skladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat zásoby zboží a materiálu Praktické předvedení
b Zjistit fyzický (skutečný) stav zásob podle typologie zboží a materiálu ve skladu (převážením, přepočítáním, přeměřením) Praktické předvedení
c Porovnat fyzický stav zásob s účetním stavem zásob a zaznamenat zjištěné rozdíly (přebytek či manko) Praktické předvedení s ústním ověřením
d Zjistit skutečný stav manipulačních prostředků a nástrojů určených k manipulaci se zbožím Praktické předvedení
e Zjistit příčiny vzniku inventarizačních rozdílů a stanovit návrhy na vypořádání s nimi Ústní ověření
f Zapsat zjištěné údaje do inventurních soupisů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vychystávání zboží, expedování kusových a vozových zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat úplnost vystavených dokladů k zajištění přípravy zakázky Praktické předvedení s ústním ověřením
b Zkontrolovat fyzický stav zboží na skladě za využití evidenčních skladových karet či elektronického skladového systému Praktické předvedení
c Senzoricky zkontrolovat stav zboží podle průvodního vychystávacího listu (zboží na skladě, kontrola jakosti, množství, váha, hmotnost, objem, druh sortimentu, nepoškozenost obalů, rozbalování zboží a kontrola požadovaných záručních lhůt) Praktické předvedení
d Zkontrolovat uložení zboží na paletě vzhledem k dané kategorii a typologii zboží Praktické předvedení
e Sestavit požadovanou zakázku na základě vychystávacího listu při dodržení principu paletizace zboží Praktické předvedení s ústním ověřením
f Popsat základní postupy práce se skladovací technikou a její obsluhou podle platného manipulačního a provozního řádu firmy Praktické předvedení s ústním ověřením
g Provést nakládku zboží za využití manipulační techniky do předem stanoveného místa určení Praktické předvedení
h Zafixovat ručně či strojně vychystané zboží na paletě patřičným ochranným certifikovaným obalovým materiálem podle charakteru zboží či na základě požadavků přepravních společností Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech a dodržování hygienických předpisů při manipulaci se zbožím a materiálem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zadané části v sanitačním řádu firmy v rámci systému HACCP Ústní ověření
b Stanovit hygienická minima pro manipulaci se zbožím a vzhledem k uskladnění zboží ve skladu Ústní ověření
c Stanovit obsah a šíři sanitace při denním úklidu, týdenním úklidu a měsíčním úklidu (tzv. sanitační den) Ústní ověření
d Určit prostory či jednotlivé části skladu spadající do infekčních oblastí Praktické předvedení s ústním ověřením
e Popsat možné dezinfekční prostředky při dezinfekci, dezinsekci a deratizaci prostoru ve skladu Ústní ověření
f Vyjmenovat a okomentovat dezinfekční účinné látky s příklady prostředků na použití v daných prostorách skladu Ústní ověření
g Vyjmenovat ochranné pracovní pomůcky při aplikaci dezinfekčních prostředků v souladu s provozním řádem firmy Ústní ověření
h Aplikovat vhodný dezinfekční prostředek správným technologickým postupem na předem určené místo ve skladu a stanovit dobu působení tohoto prostředku Praktické předvedení
i Popsat pomůcky a stanovit postup při sterilizaci pracovních pomůcek sloužících k manipulaci se zbožím Ústní ověření
j Vyjmenovat hygienická pravidla pracovníka při manipulaci se zbožím Ústní ověření
k Vysvětlit a okomentovat rizika dezinfekčních prostředků spojených s nesprávnou aplikací, nedostatečnou dobou působení a dalších aspektů při jejich použití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přejímání, kontrolování zboží a jeho dodacích listů a dalších dokumentů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat úplnost údajů uvedených v dodacím listu zásilky a popsat uvedené údaje Praktické předvedení s ústním ověřením
b Vyplnit reklamační list podle firemního formuláře při příjmu zboží Praktické předvedení
c Zkontrolovat průvodní dokumentaci k danému zboží (např. popisky, přepravní dokumentace, doporučení, návody, aj.) Praktické předvedení s ústním ověřením
d Senzoricky zkontrolovat a zhodnotit druh, kvalitu zboží, množství, váhu, objem, nepoškozenost obalů, značku výrobce a datum minimální trvanlivosti při příjmu na základě dodacího listu Praktické předvedení s ústním ověřením
e Popsat základní postupy práce a obsluhy se skladovací technikou podle platného manipulačního a provozního řádu firmy Ústní ověření
f Uskladnit přijaté zboží za využití manipulační techniky (ruční vozík či motorový vozík) na místo určení podle specifikace výrobku a podle metody FIFO Praktické předvedení s ústním ověřením
g Při skladování a manipulaci se zbožím dodržovat principy systému kritických bodů (HACCP) podle daného sortimentu a zásad logistiky Praktické předvedení s ústním ověřením
h Umístit zboží na odpovídající místo podle skladovací karty na regále a popsat všechny údaje na této kartě Praktické předvedení s ústním ověřením
i Vytvořit novou firemní skladovací kartu pro nově zalistovaný výrobek, který byl přijat na sklad Praktické předvedení s ústním ověřením
j Manipulovat se zásobami podle charakteru sortimentu, v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení s ústním ověřením
k Zavést změnu stavu zásob do skladového informačního systému firmy Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována v souladu s požadavky uvedenými v Národní soustavě povolání.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=102031&kod_sm1=17)

Při zkoušce je nutno předložit zdravotní potravinářský průkaz, pokud to vyžaduje charakteristika skladu.

 

Podmínkou připuštění uchazeče ke zkoušce je vlastnění mezinárodního řidičského průkazu obsluhy motorových vozíků.

Na základě domluveného časového termínu ke stanovení zkoušky na pozici skladník velkoobchodu se autorizovaná osoba zaměří na praktické činnosti, které charakterizují danou pracovní pozici. Veškeré činnosti budou realizovány na pracovišti, které bude mít dostačující zázemí a prostory k vykonání zkoušky. Je nutné zajistit patřičné vybavení skladovací technikou a možných dopravních prostředků, které jsou vzhledem k charakteristice velkoobchodního skladu využívány a které zajistí efektivnější manipulaci při práci se zbožím. Skladovací technika, která bude využita k praktické zkoušce na daném pracovišti, bude vybrána autorizovanou osobou nebo zástupcem autorizované osoby, která tuto skutečnost sdělí uchazeči nejpozději 3 týdny před termínem konání zkoušky. Základním aspektem a požadavkem zkoušky je technické vybavení daného velkoskladu.

 

V průběhu zkoušky budou kontrolovány hlavně provozní aspekty při zajištění příjmu zboží do skladu spolu s potřebnou manipulací a uložení zboží do optimálního skladovacího prostoru. S touto činností je také úzce spojené správné uložení zboží do regálu, označení skladovací kartou s interním identifikačním číslem podle charakteristiky zboží a nosnosti samotné konstrukce. Skladovací karta a příklad zboží, které bude nutno zanést do skladovací karty, budou uchazeči zpřístupněny autorizovanou osobou nebo zástupcem autorizované osoby min. 2 týdny před vykonáním zkoušky. Půjde-li o uskladnění zboží, které vyžaduje vyšší stupeň zajištění sterilizace prostředí (skladovací plochy), je nutná povinná sanitace, která přesně definuje typ využitých dezinfekčních prostředků. Součástí je i přesně stanovený postup aplikace dezinfekčních prostředků a popis základních typů sanitace. Všechny činnosti musí být v souladu se systémem HACCP.

 

Další kontrolovanou činností skladníka velkoobchodu je i kompletace jednotlivých zásilek za předem připravených vstupních dokladů ve formě objednávek či vychystávacích listů. S touto činností souvisí dodržování principu paletizace podle charakteru zboží.

 

Kromě základních teoretických znalostí v rámci využívání ochranných pomůcek a základních hygienických norem je nutná praktická část zkoušky, která vychází z reálného provozu a má tak zajistit zájemci podstoupit tzv. zkušební provoz.

 

Z pohledu autorizované osoby je nutné se zaměřit u uchazeče na kontrolu příjmu a vychystávání zboží podle metody FIFO a dodržování skladovacího principu: ,,all out, all in“, způsob ukládání zboží na palety či jiné přepravní prostředky. S činnostmi ve skladu souvisí i nutná evidence dokumentů, která bude prověřována praktickým předvedením s ústním ověřením s náhledem do evidenčních knih. Jedním ze stěžejních požadavků na uchazeče je znalost postupů při realizaci provádění inventury a inventarizace, na základě které se vyhodnocuje skutečný (fyzický) stav zásob a materiálu na skladu vůči účetnímu stavu. Proto je nutné ze strany uchazeče popsat průběh této činnosti s následným praktickým ověřením a popsáním zjištěných rozdílů (přebytek, manko) s možnými návrhy příčin vzniku.

 

Veškeré výše zmiňované aspekty budou stěžejní pro úspěšné vykonání zkoušky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Vyšší odborné vzdělání v oblasti obchodu a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti skladového hospodářství, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b)Střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 8 let praxe v řídicích pozicích v oblasti velkoobchodního skladování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti obchodu a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti velkoobchodního skladování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

d)Profesní kvalifikace skladník velkoobchodu + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 8 let odborné praxe v oblasti velkoobchodního skladování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Skladová technika k manipulaci (paletové vozíky, vysokozdvižné vozíky, rudlíky, skladové vozíky), palety, europalety, rolltejnery či přepravní skříně sloužící pro manipulaci a přepravu zboží, páskovací stroj pro balení zásilek, regálové vybavení skladu s úložným prostorem pro zboží, online elektronický skladový software či fyzická evidence zboží, legislativa zaměřená na reklamace, reklamační listy, skladové tiskopisy, sanitační a manipulační řád, inventarizační listy, zboží k zajištění zadaných úkolů.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r. o.

PRAMEN-BRNĚNKA, spol. s r. o.

Distibuční centrum BRNĚNKA, spol. s r. o.