Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Hutní technik technolog
Platnost standardu: od 28.1.2014 do 14.3.2020
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 14.03.2020. Od 14.01.2020 lze také zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických postupech v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii výroby surového železa, oceli, válcování a tažení kovů Písemné a ústní ověření
b Uvést základní normy, které se týkají hutní výroby Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro hutní výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kapacitní a výrobní parametry výrobního zařízení (pro výrobu surového železa, pro výrobu oceli, pro válcování, pro tažení, pro úpravárenské činnosti na válcovně) Písemné a ústní ověření
b Vypracování technologických postupů podle technické dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Stanovování druhů polotovarů a množství materiálů pro hutní výrobu podle konstrukční dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat bezpečnostní předpisy platné v hutní výrobě Písemné a ústní ověření
b Zkontrolovat dodržování technologických postupů v jednotlivých technologických procesech hutní výroby Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Provádění technických zkoušek v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zkoušky hutních výrobků Písemné a ústní ověření
b Popsat základní parametry vstupních surovin a materiálů a jejich přezkušování Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení technické dokumentace hutní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provozní dokumentaci v hutní výrobě a zásady jejího vedení Písemné a ústní ověření
b Na modelovém případě předvést provedení konkrétního záznamu do provozní dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stanovování druhů polotovarů a materiálů pro hutní výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést přehled materiálů a polotovarů pro hutní výrobu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Interpretace systémů a standardů kvality v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy řízení kvality v hutní výrobě Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit principy systému řízení kvality v hutní výrobě (ISO 14001, ISO /TS 16949) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v ekonomice hutní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kontrolu plnění kvalitativních parametrů v jednotlivých výrobních úsecích hutní výroby Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat základní nákladové položky (materiálové náklady, mzdové náklady, energie a režijní náklady) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Používání automatizovaných systémů řízení (ASŘ) hutní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typy automatizovaných systémů řízení hutní výroby Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit použití automatizovaných systémů řízení (ASŘ) v útvaru technologie) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=5159&kod_sm1=36).

 

U kompetencí, které podle tohoto hodnoticího standardu při ověřování umožňují ověření v provozním či simulovaném prostředí, zkoušející sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči informaci, zda zkouška proběhne v provozním či simulovaném prostředí, a dále jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Třinecké železárny, a. s.

Arcelor Mittal Ostrava, a. s.

Vítkovice, a. s.