Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Hutní technik mistr
Platnost standardu: Od 28.1.2014 do 14.3.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 14.1.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických postupech v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii výroby surového železa, oceli, válcování a tažení kovů Písemné a ústní ověření
b Uvést základní normy, které se týkají hutní výroby Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat bezpečnostní předpisy platné v hutní výrobě Písemné a ústní ověření
b Popsat způsob kontroly dodržování technologických postupů v hutní výrobě Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat ekologické a hygienické normy platné v hutní výrobě Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení technologického úseku hutní výroby a vazeb výrobních činností v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní výrobní zařízení pro technologické procesy v hutní výrobě Písemné a ústní ověření
b Popsat kapacitní a výrobní parametry výrobního zařízení (pro výrobu surového železa, pro výrobu oceli, pro válcování, pro tažení, pro úpravárenské činnosti na válcovně) Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit způsoby kontroly plnění plánu v jednotlivých technologických procesech hutní výroby Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace hutní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provozní dokumentaci v hutní výrobě a zásady jejího vedení Písemné a ústní ověření
b Na modelovém případě předvést provedení konkrétního záznamu do provozní dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Řešení organizačních a provozních problémů v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní problémy spojené s jednotlivými technologickými kroky při hutní výrobě Písemné a ústní ověření
b Navrhnout na modelovém případě způsoby řešení k odstranění problémů v hutní výrobě (např. řešení při nedostatku pracovníků, poruch výrobních zařízení, výpadku energií, nedostatku surovin a materiálů) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Praktická orientace v materiálech a surovinách pro hutní výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést přehled materiálů pro hutní výrobu Písemné a ústní ověření
b Popsat vlastnosti materiálů a jejich metody zkoušení Písemné a ústní ověření
c Uvést základní parametry vstupních surovin a materiálů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Interpretace systémů a standardů kvality v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy řízení kvality v hutní výrobě Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit principy systému řízení kvality v hutní výrobě (ISO 14001, ISO /TS 16949) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Základní orientace v ekonomice hutní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní parametry plánu výroby pro jednotlivé výrobní úseky a způsob jejich průběžného hodnocení Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat základní nákladové položky (materiálové náklady, mzdové náklady, energie a režijní náklady) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=5159&kod_sm1=36).

 

Žadatel o zkoušku musí předložit výuční list v oboru hutník, nebo doklad o získání ÚPK hutník, nebo ÚPK Hutník tvářeč.

U kompetencí, které podle tohoto hodnoticího standardu při ověřování umožňují ověření v provozním či simulovaném prostředí, zkoušející sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči informaci, zda zkouška proběhne v provozním či simulovaném prostředí, a dále jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Třinecké železárny, a. s.

Arcelor Mittal Ostrava, a. s.

Vítkovice, a. s.