Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Dělník pro recyklaci
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v právních předpisech a normách k nakládání s odpady a druhotnými surovinami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní právní předpisy upravující nakládání s odpady a druhotnými surovinami Ústní ověření
b Vysvětlit k čemu slouží Katalog odpadů a předvést jeho použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést rozdíly v požadavcích předpisů k nakládání s nebezpečnými odpady a k nakládání s ostatními odpady Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Orientace v technologiích a postupech pro recyklaci odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ruční technologii zpracování druhotných surovin a odpadů a předvést použití ruční technologie Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat mechanické technologie zpracování druhotných surovin a odpadů Ústní ověření
c Popsat základní technologické postupy recyklace kovů, plastů, papíru a skla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění základního třídění odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Roztřídit předloženou směs kovů, plastů a skla podle vizuálního posouzení a návodu nebo podle vizuálního posouzení a interního předpisu Praktické předvedení
b Vyhledat ve schématu pracoviště místa skladování roztříděných materiálů, nebezpečných a ostatních odpadů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Používání ručního nářadí a technických prostředků k třídění a manipulaci s odpady a druhotnými surovinami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a použít vhodné ruční nářadí pro demontáž a zpracování jednoho vzorku vyřazeného zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat technické prostředky pro manipulaci s odpady a druhotnými surovinami Ústní ověření
c Použít vhodné zařízení pro manipulaci s určeným vzorkem odpadů nebo druhotných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí při recyklaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít předepsané osobní ochranné pracovní prostředky pro práci v zařízení na recyklaci odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení
b Popsat obsah havarijního plánu a protipožárních opatření v zařízení na zpracování odpadů a druhotných surovin Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Zkouška bude probíhat pro vybranou technologii, kterou určí autorizovaná osoba dle aktuálního výrobního programu firmy.

Při ověřování teoretických znalostí (dokumentů, zákonů, předpisů, norem atd.) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (webové stránky, odborné katalogy, firemní materiály apod.).

 

Při praktickém ověřování bude posuzována dovednost uchazeče využívat návody a předpisy v reálných podmínkách, a to z hlediska bezpečnosti práce, kvality roztřídění druhotných surovin a nakládání s nebezpečnými odpady.

 

Při vizuálním hodnocení směsi odpadů pro účel roztřídění bude uchazeč vycházet z informace zkoušejícího, jak je vzorek deklarován a jaké odpady obsahuje; jeho úkolem je podle tvaru a barvy odpadu rozlišit druhy (u šedě zbarvených kovů a výrobků z plastů může uchazeč jen podle zdroje/původu odhadnout, o jaký odpad se jedná). Uchazeč bude hodnotit, jaký materiál je považován v konkrétním druhu odpadu za znečištění (např. legovaná ocel v odstřižcích plechu, litina v oceli, měď nebo slitiny mědi v oceli, hliník v mědi a měď v hliníku, kovy a sklo v plastech, kovy a porcelán ve skle). Důležitý je proces hodnocení vzorku uchazečem.

 

Při ručním třídění bude uchazeč postupovat podle návodu (např. podle snímků odpadů, součástek a materiálů, snímků plastových lahví, označení materiálu pro účely recyklace) a svůj postup zdůvodní. Pro tuto činnost uchazeč použije předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, sám vybere vhodné nářadí.

Při demontáži nebo oddělování části zařízení bude uchazeč postupovat podle zadání autorizované osoby. Pro tuto činnost použije předepsané osobní ochranné pracovní prostředky a nářadí.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce dva až tři vzorové podklady čí zadání pro kritéria hodnocení s praktickým předvedením (interní dokumenty, provozní řád, interní normy pro třídění, postupy pro manipulaci s materiály a odpady, označování sběrných nádob a míst k uložení nebezpečných odpadů, požadavky na bezpečné zacházení s konkrétním nářadím nebo zařízením) a uchazeč je dostane podle rozhodnutí zkoušejícího k dispozici v době přípravy na zkoušku.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsoby ověření "praktické předvedení" a „praktické předvedení a ústní ověření“ je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a kvalitě provedení operací uchazečem.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení zvoleného postupu či řešení.

Uchazeč o zkoušku si přinese na zkoušku pracovní oděv a obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z. s., Praha 9

ANSELMO TECHNOLOGIES, s. r. o., Ostrava - Poruba

Ing. Emil Polívka, poradce, Praha 2 (OSVČ)

Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS., specialista vzdělávání, Sibřina (OSVČ)