Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Fotograf
Platnost standardu: Od 22.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve fotografických přístrojích, fotografickém příslušenství a záznamových médiích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést dělení fotografických přístrojů podle konstrukce a popsat jejich použití Ústní ověření
b Vysvětlit rozdílnosti základních typů fotografických přístrojů a jejich funkcí Ústní ověření
c Popsat základní příslušenství fotografických přístrojů a jeho použití Ústní ověření
d Popsat druhy záznamových médií používaných pro ukládání fotografického obrazu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba vhodného druhu fotografické techniky pro reklamní a produktovou fotografii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést vhodný fotografický přístroj pro reklamní a produktovou fotografii, popsat jeho technické parametry Ústní ověření
b Zvolit vhodný druh fotografického objektivu a filtrů pro modelovou fotografickou situaci a zdůvodnit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat vhodné fotografické příslušenství a další vybavení pro práci v oblasti reklamní a produktové fotografie Ústní ověření
d Předvést manipulaci s fotografickým přístrojem a jeho příslušenstvím, vysvětlit základní operace s ním Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat vybavení ateliéru vhodného pro fotografování reklamní a produktové fotografie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba vhodného osvětlení a práce se světlem při fotografování reklamních předmětů a produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy osvětlovacích zařízení včetně jejich příslušenství Ústní ověření
b Zvolit vhodný druh osvětlení pro produktovou a reklamní fotografii, vysvětlit rozdíly mezi trvalým a zábleskovým světlem Praktické předvedení a ústní ověření
c Objasnit problematiku teploty chromatičnosti světla a význam funkce nastavení (vyvážení) bílé Ústní ověření
d Nastavit osvětlení scény, zvolit vhodný model osvětlení, vysvětlit způsob ovlivnění charakteru a směru světla i s pomocí odrazných a rozptylových desek Praktické předvedení a ústní ověření
e Změřit a nastavit správnou hodnotu expozice, vysvětlit využití měření dopadajícího a odraženého světla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba kompozice snímku a volba stanoviště záběru pro reklamní a produktovou fotografii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nejdůležitější kompoziční principy tvorby fotografického obrazu Ústní ověření
b Zvolit vhodné stanoviště a úhel pohledu pro záběr u reklamního nebo produktového snímku Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit rozdíly v použití základních objektivů, širokoúhlých objektivů a teleobjektivů s ohledem na perspektivní zkreslení a hloubku ostrosti záběru Ústní ověření
d Sestavit zátiší z produktů podle kompozičních principů Praktické předvedení
e Zvolit vhodné pozadí, resp. prostředí pro fotografování různých produktů s ohledem na možný ořez snímku, účel jeho užití a další možné úpravy Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést použití speciálních objektivů a přístrojů pro reklamní a produktovou fotografii Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhotovování snímků produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit zařízení a fotografický přístroj pro zhotovení produktového a reklamního snímku Praktické předvedení
b Sestavit kompozici snímku s použitím daných produktů Praktické předvedení
c Zvolit vhodné osvětlení scény Praktické předvedení
d Zhotovit snímky běžných produktů, tzv. packshots Praktické předvedení
e Zhotovit snímky obtížných produktů na černém a bílém pozadí Praktické předvedení
f Předvést prezentaci snímků ve formě neupravených digitálních záznamů, včetně přístroje a jeho doplňkového příslušenství, kterými byly zhotoveny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Úprava snímků produktů s využitím grafických programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přenést digitální obraz z fotografického přístroje do počítače Praktické předvedení
b Popsat grafické programy vhodné pro úpravy fotografického obrazu, porovnat jejich funkce, zvolit nejvhodnější grafický program pro danou zakázku Praktické předvedení a ústní ověření
c Upravit jasovou a barevnou tonalitu fotografického obrazu s použitím vrstev úprav (pomocí funkcí: úrovně, křivky, odstín/sytost) Praktické předvedení
d Provést jednoduché opravy obrazu ve vrstvách pomocí nástrojů pro retuš Praktické předvedení
e Zhotovit jednoduchou montáž produktového snímku Praktické předvedení
f Popsat jednotlivé datové formáty používané v grafických programech, zvolit vhodný datový formát pro uložení obrazu a obraz uložit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava fotografického snímku pro další zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést předtiskovou přípravu snímku a převedení do tiskového modelu CMYK s příslušným barevným prostorem, současně ponechat kopii souboru v modelu RGB s příslušným barevným prostorem Praktické předvedení
b Provést konečnou přípravu snímku pro zhotovení fotografie Praktické předvedení
c Objasnit volbu barevných modelů RGB a CMYK a příslušných barevných prostorů pro jednotlivé druhy konečného zpracování fotografie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhotovování kontrolního fotografického snímku na náhledové tiskárně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést druhy materiálů vhodných pro tisk obrazu, popsat jejich vlastnosti Ústní ověření
b Nastavit funkce a připravit tiskárnu pro tisk obrazu včetně implementace systému správy barev Praktické předvedení
c Vytisknout kontrolní náhled snímku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Archivování obrazových materiálů a digitálních dat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vhodná média určená k archivaci digitálního obrazu, jejich použití a péči o ně Ústní ověření
b Popsat možnosti ukládání digitálních dat Ústní ověření
c Provést uložení digitálních dat na vhodné médium Praktické předvedení
d Popsat možnosti archivace obrazových materiálů (filmů, fotografií, tisků) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava digitálního obrazu pro export na web, pro tisk a další použití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit velikost snímku a jeho rozlišení s ohledem na možnosti internetového transportu Praktické předvedení
b Předvést stahování snímku z internetu do počítače Praktické předvedení
c Popsat a provést odeslání snímků z počítače pomocí elektronické pošty a datových úložišť Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení povinné dokumentace k fotografické zakázce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v právních předpisech v oblasti ochrany osobních dat a autorských práv ve vztahu k fotografii Ústní ověření
b Popsat způsob vedení zakázkové knihy Ústní ověření
c Vystavit fakturu a zjednodušený daňový doklad za fotografické služby/práce, vysvětlit náležitosti kolem příjmu a výdeje peněžních částek Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést způsob evidence objednávek a tvorby rozpočtu, vytvořit rozpočet pro danou fotografickou zakázku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Prezentace fotografických prací v závislosti na konkrétní situaci při jednání se zákazníkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob komunikace se zákazníkem při sjednávání a odevzdávání fotografické zakázky Ústní ověření
b Prezentovat nabídkové portfolio fotografických prací a dohodnout podmínky realizace dané zakázky Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést zhotovenou fotografickou zakázku při předání zákazníkovi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/fotograf).

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

Uchazeč má po dohodě se zkoušejícím právo používat při vykonávání praktické části zkoušky vlastní fotografický přístroj s příslušenstvím.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnoticím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Zkoušející zadá uchazeči při zahájení zkoušky konkrétní parametry zakázky, která bude mj. předmětem zkoušky.

U odborné způsobilosti Volba vhodného druhu fotografické techniky pro reklamní a produktovou fotografii:

kritérium b): zkoušející připraví 5 modelových fotografických situací. Uchazeč si k řešení vybere 2 z nich.

U odborné způsobilosti Zhotovování snímků produktů:

kritérium c): zkoušející připraví 6 ks běžných produktů, tzv. packshots (kosmetika, elektro, potraviny, oděvy/obuv, hračky), uchazeč si minimálně 4 z nich vybere a z každého z nich zhotoví snímek, z čehož minimálně u 2 snímků musí být zachycen produkt společně s obalem;

kritérium d):

zkoušející připraví 5 ks obtížných produktů (kovové a skleněné objekty), uchazeč si minimálně 3 z nich vybere a z každého zhotoví snímek.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravil Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Národní radou pro kvalifikace, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a odborníky z praxe z těchto subjektů:

  • Asociace profesionálních fotografů ČR

Kvalifikační standard profesní kvalifikace schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.