Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Povolání: Koordinátor dobrovolníků
Platnost standardu: od 5.2.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Analýza přínosu zapojení dobrovolníků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obecně smysl a cíl dobrovolnictví z hlediska potřeb organizace Ústní ověření
b Sestavit analýzu potřebnosti dobrovolníků v dané organizaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit analýzu potřeb dobrovolnické práce v organizaci, na jejím základě vyvodit důsledky a naplánovat následné kroky Praktické předvedení
d Definovat možné bariéry rozvoje dobrovolnictví v dané organizaci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba struktury činností dobrovolníků v organizaci, určování jejich pravomocí a odpovědnosti za příslušné oblasti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pozici dobrovolníka v systému provozních procesů v cílové organizaci (ve zvoleném typu organizace) a definovat míru a způsoby spolupráce se zaměstnanci cílové organizace Ústní ověření
b Charakterizovat potřebné znalosti, dovednosti a měkké kompetence dobrovolníků s ohledem na specifikum vykonávané činnosti ve zvoleném typu organizace/cích Ústní ověření
c Stanovit postup a kritéria výběru dobrovolníků s ohledem na typ vykonávané činnosti Praktické předvedení
d Definovat práva a povinnosti dobrovolníků v souvislosti s vykonávanými činnostmi v organizaci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Plánování a příprava dobrovolnictví v organizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout dobrovolnický program podle osnovy managementu dobrovolnictví Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit a vysvětlit roční harmonogram dobrovolnictví na základě vybraného dobrovolnického programu Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit plán vzdělávání dobrovolníků s ohledem na vykonávanou činnost a případné metodické požadavky k ní vztažené Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat personální a materiálně technické zabezpečení vzdělávacích aktivit dobrovolníků s ohledem na charakter jejich činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit rozdíl mezi vysílající a přijímající/hostitelskou organizací a principy jejich fungování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace managementu dobrovolnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Představit základní principy managementu obecně, i managementu dobrovolníků a způsob práce s rizikovými faktory v dobrovolnickém programu Ústní ověření
b Popsat roli koordinátora a dobrovolníka z hlediska legislativy (včetně legislativy týkající se resortních specifik a zaměření vybrané organizace) Ústní ověření
c Vysvětlit postavení a roli koordinátora dobrovolníků v týmu managementu organizace Ústní ověření
d Předvést komunikaci s klienty, v týmu dobrovolníků, se spoluzaměstnanci, managementem, veřejností a médii při řešení modelových situací Praktické předvedení
e Vysvětlit principy, význam a přínos supervize koordinátora dobrovolníků i supervize dobrovolníků samotných Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Evaluace dobrovolnictví v organizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné způsoby evaluace dobrovolnického programu a uvést jejich využití Ústní ověření
b Sestavit osnovu evaluačního rozhovoru nebo evaluačního dotazníku pro jednotlivé cílové skupiny dobrovolnického programu Praktické předvedení
c Sestavit plán vyhodnocení dobrovolnické činnosti v organizaci a nastavení následných kroků pro další období Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování vícezdrojového financování organizace/projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit možné způsoby financování dobrovolnického programu Ústní ověření
b Vysvětlit vícezdrojové financování, kofinancování a spoluúčast organizace na dobrovolnickém projektu Ústní ověření
c Představit základní principy fundraisingu se zaměřením na dobrovolnický sektor včetně aktivní práce s dotačními programy Ústní ověření
d Vytvořit rámcový rozpočet dobrovolnického programu v organizaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování marketingu a vztahů s veřejností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a charakterizovat metody propagace dobrovolnictví Ústní ověření
b Připravit leták na dané téma s ohledem na cílovou skupinu Praktické předvedení
c Charakterizovat základní prvky tiskové zprávy s ohledem na způsoby jejího využití a uvést možnosti jejího využítí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Individuální řízení dobrovolníků, jejich motivace, rozvoj a oceňování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést úvodní rozhovor s dobrovolníkem Praktické předvedení
b Charakterizovat možné způsoby měření kompetencí dobrovolníků a sebehodnocení s ohledem na cílovou skupinu a charakter činnosti Ústní ověření
c Popsat přípravu individuálního plánu rozvoje dobrovolníka s ohledem na cílovou skupinu a charakter činnosti Ústní ověření
d Charakterizovat možné způsoby oceňování dobrovolníků s ohledem na charakter jejich činnosti Ústní ověření
e Sestavit referenční dopis dobrovolníkovi s cílem uplatnitelnosti na trhu práce Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit význam a rozdíl mezi intervizí a supervizí, a uvést jejich možnosti a formy využití v domovské organizaci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Dodržování bezpečnosti a hygieny práce pro potřeby koordinátora dobrovolníků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rizika vyplývající z charakteru dobrovolnické činnosti a uvést způsoby jejich předcházení ve vztahu ke klientům, dobrovolníkům i organizaci (podle resortních specifik dané organizace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést práva a povinností dobrovolníků ve vztahu k BOZP Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v organizačních, administrativních a právních aspektech dobrovolnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a charakterizovat dokumentaci dobrovolnického programu podle charakteru činnosti v návaznosti na sestavenou osnovu managementu dobrovolnictví Ústní ověření
b Uvést pravidla platná pro ochranu osobních údajů podle platné legislativy Ústní ověření
c Uvést principy legislativního zakotvení dobrovolnictví v českém zákonodárství s ohledem na rezortní předpisy a základní kontext dobrovolnictví v České republice Ústní ověření
d Popsat základní dobrovolnické externí a interní modely, vhodnost jejich použití, výhody a nevýhody, a uvést možné české internetové zdroje pojednávající o dobrovolnictví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Uchazeč zpracuje předem písemně osnovu a samostatnou práci s klíčovými informacemi k managementu dobrovolnictví ve vybrané organizaci v rozsahu minimálně 10 normostran.

Autorizovaná osoba při hodnocení zkoušky přihlédne i k úrovni prezentačních dovedností.

Osnovu a samostatnou práci s klíčovými informacemi uchazeč zpracuje na základě svého návrhu konkrétní organizace/konkrétního projektu, nebo mu autorizovaná osoba určí po vzájemné dohodě model organizace/projektu. Osnova a samostatná práce k managementu dobrovolnictví bude zpracována na základě platné legislativy a resortních předpisů vztahujících se k oblasti dobrovolnictví vybrané organizace, včetně vnitřních předpisů dané organizace. Autorizovaná osoba tento model zadá minimálně 1 měsíc před dnem konání zkoušky a uchazeč zpracovanou osnovu a samostatnou práci s klíčovými informacemi k managementu dobrovolnictví odevzdá autorizované osobě v písemné a elektronické podobě minimálně 7 dní před dnem konání zkoušky.

Tuto osnovu a samostatnou práci k managementu dobrovolnictví uchazeč u zkoušky obhájí a bude ji prezentovat. K obhajobě si za tímto účelem připraví elektronickou prezentaci v rozsahu minimálně 10 snímků PowerPointu nebo 10 stran ve formátu PDF. Východiskem pro elektronickou prezentaci bude osnova a samostatná práce s klíčovými informacemi k managementu dobrovolnictví.

 

Osnova a samostatná práce k managementu dobrovolnictví obsahuje tyto náležitosti:

1) monitoring organizace se zaměřením na potřeby podpory dobrovolnické práce

zhodnocení dosavadní dobrovolné činnosti

mapování „motivace organizace“ k přijetí dobrovolníků

vyhledání a výběr možných činností pro dobrovolníky

vyhodnocení rizik činností dobrovolníků z hlediska organizace, klientů i dobrovolníků

2) zpracování projektu zařazení dobrovolníků do organizace z hlediska

vedení organizace, profesionálních zaměstnanců, klientů organizace

možných „zdrojů“ dobrovolníků, jejich potřebných vlastností a přípravy

3) zpracování ročního harmonogramu práce s dobrovolníky z hlediska cyklů činnosti organizace i dobrovolníků, který obsahuje zejména položky:

kdy, termíny, asi po měsících

co, popis aktivit programu

kdo realizuje či odpovídá

4) vlastní práce s dobrovolníky

koordinátor dobrovolníků, jeho role, výcvik a supervize

výběr a výcvik dobrovolníků (plán přípravy vzdělávání dobrovolníků)

- výběr (metody získávání dobrovolníků s ohledem na jejich možné „zdroje“)

- výcvik (seznámení dobrovolníků s posláním a činností organizace, s jejími specifiky, základními dokumenty (statut, provozní řád apod.), organizační strukturou a místem a rolí dobrovolníka v organizaci

- postupy při zařazování dobrovolníků do činnosti organizace

- supervize dobrovolné činnosti a jejich důsledků pro organizaci

- hodnocení činnosti a podpora motivace dobrovolníků

5) organizační a právní aspekty dobrovolnictví

dohody a další dokumenty uzavírané s dobrovolníky a organizacemi

pojištění dobrovolníků

dokumentace dobrovolnictví v organizaci (provozní řády, směrnice, ochrana osobních údajů, vykazování dobrovolné činnosti apod.)

 

Kompetence Analýza přínosu zapojení dobrovolníků, kritérium c)

Kritérium se plní na základě osnovy a samostatné práce k managementu dobrovolnictví, zejména podle bodu 1) se zaměřením na dobrovolnictví.

 

Kompetence Tvorba struktury činností dobrovolníků v organizaci, určování jejich pravomocí a odpovědnosti za příslušné oblasti, kritérium a)

Kritérium se plní na základě osnovy a samostatné práce k managementu dobrovolnictví s ohledem na resortní specifika provozních procesů cílové organizace

Příklad zadání pro ústní ověření kompetence:

"Popište nebo nakreslete komunikační mapu/schéma postavení dobrovolníka v organizaci, hranice pravomocí a zodpovědností a dynamiku spolupráce se zaměstnanci cílové organizace"

 

Kompetence Tvorba struktury činností dobrovolníků v organizaci, určování jejich pravomocí a odpovědnosti za příslušné oblasti, kritérium c)

Kritérium se plní na základě osnovy a samostatné práce k managementu dobrovolnictví.

 

Kompetence Plánování a příprava dobrovolnictví v organizaci, kritérium a)

Kritérium se plní na základě osnovy a samostatné práce k managementu dobrovolnictví.

 

Kompetence Plánování a příprava dobrovolnictví v organizaci, kritérium b)

Kritérium se plní na základě osnovy a samostatné práce k managementu dobrovolnictví.

 

Kompetence Plánování a příprava dobrovolnictví v organizaci, kritérium c)

Kritérium se plní na základě osnovy a samostatné práce k managementu dobrovolnictví.

Příklad otázky, která je relevantní vzhledem k postavení koordinátora v rámci činnosti organizace a jejích vnitřních předpisů:

"Jakým způsobem si zjistíte a ověříte, v čem konkrétně potřebuje být dobrovolník pro danou činnosti proškolen?"

 

Kompetence Plánování a příprava dobrovolnictví v organizaci, kritérium d)

Kritérium se plní na základě osnovy a samostatné práce k managementu dobrovolnictví.

 

Kompetence Aplikace managementu dobrovolnictví, kritérium c)

Uchazeč kritérium vysvětlí na základě konkrétní vybrané organizace nebo mu autorizovaná osoba zadá po vzájemné dohodě model organizace, včetně popisu pravomocí a zodpovědností koordinátora v týmu managementu dané organizace.

 

Kompetence Aplikace managementu dobrovolnictví, kritérium d)

Uchazeč předvede podle zadání zkoušejícího, minimálně jednu modelovou situaci pro každou cílovou skupinu.

Příklady modelových situací:

1) klienti:

a)potřeboval/a bych dobrovolníky na celý den

b)pomůže nám taky s domácími úkoly

c)nemohou to být podvodníci, nebudou po mně chtít peníze

2) dobrovolníci:

nevím, o čem si s klientem povídat

děti mne neberou vážně, zlobí

3) spoluzaměstnanci:

mají obavy, že jim dobrovolníci přidělají práci, že se jim budou „plést pod nohy“

budou jim dobrovolníci pomáhat s úklidem

chtějí zapojení dobrovolníků do aktivit, které by neměli vykonávat

4) management:

rozhovor s nadřízeným o výši úvazku koordinátora

rozhovor s nadřízeným o rozsahu a hranicích činnosti dobrovolníků v dané organizaci, o resortních předpisech týkajících se zajištění bezpečí klientů

o zakoupení pomůcek pro dobrovolníky

5) veřejnost:

představení dobrovolnického programu ve škole, v klubu seniorů, v Job klubu pro nezaměstnané

6) média:

představení dobrovolnického programu do regionálního deníku/rozhlasu/kabelové televize

 

Kompetence Evaluace dobrovolnictví v organizaci, kritérium b)

Rozsah evaluačního dotazníku nebo evaluačního rozhovoru bude minimálně 10 otázek.

Evaluační rozhovor nebo evaluační dotazník musí definovat přínosy a bariéry dobrovolnické činnosti v konkrétním projektu organizace.

Uchazeč připraví evaluační rozhovor nebo evaluační dotazník na místě.

 

Kompetence Zajišťování marketingu a vztahů s veřejností, kritérium b)

Uchazeč připraví na místě leták podle zadání autorizované osoby, která stanoví, pro kterou organizaci je leták určen.

Autorizovaná osoba hodnotí především nápaditost, originalitu a vhodnost oslovení cílové skupiny.

 

Kompetence Individuální řízení dobrovolníků, jejich motivace, rozvoj a oceňování, kritérium a)

Autorizovaná osoba hodnotí zejména schopnost navázání komunikace, získání důvěry, zjištění osobní motivace potenciálního dobrovolníka.

Dobrovolníka předvádí autorizovaná osoba nebo figurant.

Osnova úvodního rozhovoru:

Jak jste se dozvěděl o této příležitosti?

Proč jste přišel právě do této organizace?

Jaké jsou Vaše časové možnosti?

Jak obvykle trávíte volný čas?

Co Vás baví a co umíte/ovládáte?

Co byste jako dobrovolník rád dělal?

Co víte o klientech/službách organizace, do které přichází?

Jaké jsou Vaše nejistoty či obavy z výkonu dobrovolnictví?

 

Kompetence Individuální řízení dobrovolníků, jejich motivace, rozvoj a oceňování, kritérium d)

Kritérium se plní na základě osnovy a samostatné práce k managementu dobrovolnictví.

 

Kompetence Individuální řízení dobrovolníků, jejich motivace, rozvoj a oceňování, kritérium e)

Kritérium se plní na základě osnovy a samostatné práce k managementu dobrovolnictví.

Doba trvání písemné části ověření je 15 minut.

 

Kompetence Dodržování bezpečnosti a hygieny práce pro potřeby koordinátora dobrovolníků, kritérium a)

Kritérium se plní na základě osnovy a samostatné práce k managementu dobrovolnictví.

 

Kompetence Orientace v organizačních, administrativních a právních aspektech dobrovolnictví, kritérium a)

Uchazeč charakterizuje dokumentaci nutnou pro charakter činnosti, kterou si vybral na základě osnovy a samostatné práce k managementu dobrovolnictví.

 

Kompetence Orientace v organizačních, administrativních a právních aspektech dobrovolnictví, kritérium c)

Příklad otázky pro ústní ověření kompetence:

"Které legislativní předpisy se v oblasti zaměření/resortu dané organizace zabývají ochranou práv a bezpečím klientů?"

 

Kompetence Orientace v organizačních, administrativních a právních aspektech dobrovolnictví, kritérium d)

Příklad otázky pro ústní ověření kompetence:

"Popište kdy, za jakých podmínek a pro které typy dobrovolnických programů je vhodnější nastavit interní model řízení programů a kdy model externí nebo kombinovaný."

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro veřejné služby a správu, sekce vzdělávání, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Hodina H, z. s.

AD VITAM, o. p. s.

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.

Česká rada dětí a mládeže