Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradnický dělník
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Ošetřování rostlin ručním nářadím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit záhon pro výsadbu květin a zdůvodnit význam jednotlivých činností Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
2

Rozmnožování a předpěstování zeleninové sadby, květin a dřevin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit zahradnický truhlík pro výsev včetně výsevu osiva květin a zálivky Praktické předvedení
b Vysévat osivo květin na záhon nebo do volné půdy včetně ošetření po výsevu Praktické předvedení
c Přepíchat sadbu zeleniny nebo květin Praktické předvedení
d Řízkovat květiny nebo okrasné dřeviny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ošetřování rostlin včetně hnojení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokypřit a odplevelit záhon vysázených rostlin Praktické předvedení
b Přihnojit rostliny granulovaným hnojivem Praktické předvedení
c Dodržovat pravidla osobní hygieny a BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Výsadba a ošetřování rostlin po výsadbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výsadbu květin a keřů včetně ošetření po výsadbě a zdůvodnění technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
2

Dobývání a příprava dřevin k expedici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dobývat dřeviny s balem nebo bez balu Praktické předvedení
b Připravit dřeviny k expedici Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v období březen - červen a září - říjen.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě výsledné práce i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací.

Při používání hnojiv a jiných chemických či biologických ochranných prostředků je zapotřebí pracovat v souladu s ekologickými zásadami a BOZP.

 

U kompetence Ošetřování rostlin ručním nářadím uchazeč připraví záhon o výměře nejméně 10 m2 pomocí ručního nářadí.

 

U kompetence Rozmnožování a předpěstování zeleninové sadby, květin a dřevin v kritériu a) uchazeč připraví pro výsev osiva květin zahradnický truhlík o rozměrech 30 x 60 cm. Následně vyseje připravené osivo, truhlík označí jmenovkou s potřebnými údaji, ošetří výsev a truhlík umístí na vhodné stanoviště. V případě kritéria b) bude mít uchazeč k dispozici záhon nebo volnou plochu připravenou pro výsev o velikosti minimálně 4 m2. Na této ploše provede výsev naširoko nebo do řádků a následně plochu ošetří. V kritériu c) přepíchá minimálně 100 ks zeleninových nebo květinových rostlin z výsevu do truhlíku. U kritéria d) uchazeč připraví minimálně 50 stonkových řízků květin nebo stejný počet řízků jehličnanů či listnatých okrasných keřů, včetně jejich napíchání na množárnu a následné ošetření.

 

U kompetence Ošetřování rostlin včetně hnojení v kritériích a) a b) ošetří uchazeč s pomocí ručního nářadí záhon o velikosti minimálně 10 m2, následně přihnojí rostliny granulovaným hnojivem v dávce stanovené výrobcem hnojiva.

 

U kompetence Výsadba a ošetřování rostlin po výsadbě uchazeč vysadí minimálně 50 ks květin a 30 listnatých nebo jehličnatých keřů na předem připravený záhon a zdůvodní jednotlivé činnosti. Pro výsadbu květin lze použít letničky, dvouletky nebo trvalky. Vysázené rostliny ošetří po výsadbě.

 

U kompetence Dobývání a příprava dřevin k expedici v kritériu a) předvede uchazeč vyjmutí minimálně 5 ks dřevin z volné půdy s balem nebo 30 ks dřevin prostokořenných pomocí ručního nářadí. Dřeviny s balem lze dobývat s výjimkou období mrazů kdykoli v průběhu roku, dřeviny bez balu jen v období vegetačního klidu a bezmrazých dní. V kritériu b) uchazeč připraví dřeviny k expedici, např. zpevněním balu pomocí juty a označením, u keřů bez balu úpravou sazenic a nasvazkováním a následným označením jmenovkou.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zahradník a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zahradnictví nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti zahradnictví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zahradnictví nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti zahradnictví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti zemědělství nebo zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zahradnictví nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti zahradnictví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 4. Vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělství nebo zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zahradnictví nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku nebo učitele odborných předmětů v oblasti zahradnictví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 5. Profesní kvalifikace 41-004-E Ruční práce v produkčním zahradnictví, střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let praxe v oblasti zahradnické výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Skleník, popř. fóliový skleník, množárna, plochy pro založení záhonů a zkušebních ploch pro plnění jednotlivých kritérií, sklad hnojiv, nářadí, prostory pro balení a expedici rostlin
 • Ruční nářadí - motyky, rýče, lopaty, hrábě, sázecí lopatky a kolíky, dřevěné kolíky a motouz, koště, zahradnické nože a nůžky
 • Zeleninová a květinová semena, zahradnické truhlíky, konve a konvičky
 • Květiny, okrasné dřeviny, zelenina v různém stadiu rozpěstovanosti
 • Osázené záhony dřevin nebo květin
 • Plocha se školkařským sortimentem okrasných dřevin určených pro prodej

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO. .

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz květinářů a floristů

Zahradnictví Korner

Zahradnictví Novák

Střední zahradnická škola Ostrava