Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Záchranář na volné vodě
Platnost standardu: od 7.5.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zajišťování a kontrola prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví uživatelů vodních ploch a toků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní právní normy ČR zabývající se problematikou integrovaného záchranného systému a řešením mimořádných událostí a krizový stavů Písemné ověření
b Vysvětlit základní právní normy ČR upravující zdravotnickou problematiku, odpovědnost a kompetence záchranáře na volné vodě Písemné ověření
c Vysvětlit legislativu ČR v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví uživatelů vodních ploch a toků Písemné ověření
d Vysvětlit a předvést komunikaci se složkami integrovaného záchranného systému prostřednictví komunikačních prostředků (telefon, radiostanice) včetně zajištění místa nehody a zvládání mimořádných událostí Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat Beaufortovu stupnici síly větru včetně převodu základních jednotek (m/s, km/h) a uvést její využití při práci záchranáře na volné vodě Písemné ověření
f Na základě modelové situace atmosférických údajů (oblačnost, tlak vzduchu, síla větru a dohlednost) stanovit rizika využívání vodní plochy nebo toku či pobytu v jejich blízkosti Písemné ověření
g Charakterizovat specifika a uvést rizika záchranných činností, pobytu a pohybu ve stojaté a tekoucí vodě Písemné ověření
h Charakterizovat zásady prevence a základy záchrany osob na zamrzlých vodních plochách a tocích Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování předlékařské první pomoci pro potřeby záchranářů na volné vodě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a předvést organizaci postupu poskytování první pomoci při úrazových a neúrazových stavech u dětí a dospělých (zástava dechu, oběhu, poruchy vědomí, zástava krvácení, poranění páteře, míchy, pohybového aparátu a měkkých tkání, úrazy hlavy, hrudníku a břicha, dušení, termická poranění, křečové stavy, otravy, alergické reakce, šokové stavy, nehody spojené s nádechovým a přístrojovým potápěním) v souladu s aktuálním doporučením Evropské rady pro resuscitaci Praktické předvedení a písemné ověření
b Vysvětlit výběr pomůcek při poskytování předlékařské první pomoci a předvést jejich použití (výbava lékárničky, pulzní oxymetr, neinvazivní měření krevního tlaku, samorozpínací resuscitační vak / resuscitační maska, automatizovaný externí defibrilátor) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést provedení kardiopulmonální resuscitace u dětí a dospělých v minimálně dvoučlenném týmu za použití automatizovaného externího defibrilátoru a samorozpínacího resuscitačního vaku po dobu minimálně 10 minut Praktické předvedení
d Vysvětlit a předvést imobilizační, transportní a obvazové techniky u traumatických poranění Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit a předvést komunikaci s operačním střediskem zdravotnické záchranné služby nebo integrovaného záchranného systému a základy spolupráce s posádkou zdravotnické záchranné služby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Plavání pro potřeby záchranáře na volné vodě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uplavat 400 m volným způsobem na volné vodě na vyznačeném úseku Praktické předvedení
b Uplavat na nádech bez základní potápěčské výstroje pod vodou minimálně 15 m s vylovením předmětu v cíli z hloubky minimálně 2 m Praktické předvedení
c Uplavat na nádech 50 m se základní potápěčskou výstrojí na volné vodě ve vyznačeném úseku Praktické předvedení
d Vylovit předmět z hloubky 4–5 m na volné vodě se základní potápěčskou výstrojí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přístrojové potápění pro potřeby záchranáře na volné vodě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy, rizika a řešení potápěčských nehod Písemné nebo ústní ověření
b Předvést bezpečný ponor do hloubky 4–5 m na volné vodě za použití kompletní výstroje pro přístrojové potápění Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Záchrana tonoucích na přírodních vodních plochách a tocích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést na modelové situaci záchranu tonoucího s použitím záchranné pomůcky až do provádění kardiopulmonální resuscitace Praktické předvedení
b Předvést na modelové situaci záchranu tonoucího s podezřením na poranění páteře s využitím páteřní desky na mělké i hluboké vodě včetně transportu zraněného na břeh i na plavidlo Praktické předvedení
c Předvést na modelové situaci se základní potápěčskou výstrojí záchranu a transport potápěče na vodní hladině Praktické předvedení
d Předvést na modelové situaci záchranu tonoucího z jezu Praktické předvedení
e Předvést na modelové situaci využití lanové techniky při záchraně osob a plavidel na vodních plochách a tocích Praktické předvedení
f Předvést na modelové situaci záchranu postiženého s využitím záchranného plavidla s motorovým pohonem a tříčlennou posádkou Praktické předvedení
g Popsat techniky sebezáchrany na klidné a tekoucí vodě Písemné ověření
h Popsat zásady vyhledávání osob a předmětů pod vodou Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Ovládání různých typů plavidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést ovládání jedno i vícemístného plavidla na toku úrovně obtížnosti Wildwasser II (WW II) Praktické předvedení
b Předvést na modelové situaci ovládání záchranného plavidla s motorovým pohonem na vodní ploše i vodním toku Praktické předvedení
c Prokázat znalost terminologie používané při provozu plachetnic s celkovou plochou plachet do 12 m2 a hmotností do 1 000 kg Písemné ověření
d Předvést ovládání plachetnice s celkovou plochou plachet do 12 m2 a hmotností do 1 000 kg Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102140).

Podmínkou pro přihlášení se ke zkoušce k získání profesní kvalifikace záchranář na volné vodě je být držitelem profesní kvalifikace plavčík.

Uchazeč se před zahájením zkoušky prokáže:

Minimální potápěčskou kvalifikací CMAS P*/PADI Open Water Diver (OWD) nebo ekvivalentní kvalifikace (na základě uznávání kvalifikací mezi jednotlivými systémy) a písemné doložení minimálně 40 ponorů v celkové délce trvání minimálně 20 hodin

Osvědčením Vůdce malého a rekreačního plavidla (min. kategorie M) vydaného Státní plavební správou

 

Zkouška probíhá na vodní ploše a vodním toku.

Uchazeč si ke zkoušce přinese odpovídající sportovní oblečení, plavky a obuv.

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce 5–10 příkladů modelových situací ke každému kritériu hodnocení, na kterých je ověří.

Příklady modelových situací:

Kompetence Poskytování předlékařské první pomoci pro potřeby záchranářů na volné vodě, kritérium b/

Imobilizace horních a dolních končetin u zlomenin pomocí vakuové dlahy

Imobilizace postiženého pomocí celotělové vakuové matrace u postiženého a následný transport (za pomoci 4–6 osob)

Imobilizace pomocí krčního límce při poranění krční páteře (šetrná manipulace, výběr vhodné velikosti, správná fixace atd.)

Obvazové techniky při poranění hlavy

Šátkový obvaz při poranění závěsného aparátu ramene

Tlakový obvaz při masivním vnějším krvácení

Transport postiženého pomocí scoop rámu, nosítek typu „Sked“, transportní plachty a vany

Kompetence Záchrana tonoucích na přírodních vodních plochách a tocích, kritérium d/

Záchrana tonoucího za použití házecí záchranné pomůcky

Záchrana tonoucího upoutaným zachráncem

Záchrana tonoucího pomocí upoutaného plavidla

Kompetence Záchrana tonoucích na přírodních vodních plochách a tocích, kritérium e/

Překonání nepřístupného terénu při přístupu k vodní ploše/toku za pomoci lanové techniky

Zřízení stanoviště upoutaného plavidla v proudu na tekoucí vodě

Bezpečné tažení plavidla záchranným motorovým plavidlem (kánoe, plachetnice, člun s motorovým pohonem)

Překonání vodního toku pomocí lanové techniky

Kompetence Záchrana tonoucích na přírodních vodních plochách a tocích, kritérium f/

Pomoc více postiženým osobám při převrhnutí kánoe na vodní ploše

Pomoc postiženému s poraněním páteře a následný transport

Pomoc převrácené plachetnici včetně zajištění bezpečnosti posádky

Pomoc osobě v nouzi při kaitingu, surfingu

Kompetence Plavání pro potřeby záchranáře na volné vodě, kritérium b/

Předmět pro vylovení je na metě 15 m.

Uchazeč se při provedení nadechne, zanoří, uplave celou vzdálenost pod vodou a v cíli, na metě 15 m rovnou vyloví předmět, tj. bez druhého nádechu, bez vynoření.

Kompetence Plavání pro potřeby záchranáře na volné vodě, kritérium c/

Základní potápěčskou výstrojí se rozumí: maska, šnorchl, ploutve

Kompetence Záchrana tonoucích na přírodních vodních plochách a tocích, kritérium b/

Transport zraněného ve 4–6 osobách

Kompetence Záchrana tonoucích na přírodních vodních plochách a tocích, kritérium c/

Postižený je oblečen v potápěčském obleku a v úplné potápěčské výstroji.

Kompetence Ovládání různých typů plavidel, kritérium a/

Autorizovaná osoba vybere konkrétní typ plavidla ke zkoušce.

Jednomístné plavidlo: kajak

Vícemístná plavidla: kánoe, raft, veslice

Kompetence Zajišťování a kontrola prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví uživatelů vodních ploch a toků, kritérium d/

Je možné splnit v rámci kompetence Poskytování předlékařské první pomoci pro potřeby záchranářů na volné vodě, kritérium e/ nebo kompetence Záchrana tonoucích na přírodních vodních plochách a tocích, kritérium f/

Kompetence Přístrojové potápění pro potřeby záchranáře na volné vodě a Ovládání různých typů plavidel, kritérium b) doloží uchazeč osvědčení/certifikát - viz vstupní požadavky na uchazeče.

 

V případě, že autorizovaná osoba využije možnosti formy testu pro písemné ověřování, musí být dodržena následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 80 % otázek.

 

V případě, že ústní ověřování bude probíhat formou losování otázek, je nutné dodržovat následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Medicon, a. s.

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže