25.07.2019

Informace pro střední školy

Občané České republiky (alespoň se základním vzděláním), kteří jsou držiteli osvědčení o získání profesních kvalifikací, kterými doloží získání úplné profesní kvalifikace, mohou dle § 113 c) Školského zákona požádat jakoukoliv střední školu, která realizuje výuku v oboru vzdělání, který odpovídá dané úplné profesní kvalifikaci, o vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria na konzervatoři (dále jen „závěrečná zkouška“).

Na základě písemné žádosti zaslané příslušné škole/řediteli školy (a doložení všech osvědčení o získání příslušných profesních kvalifikací tvořících úplnou profesní kvalifikaci dle informací uvedených na www.narodnikvalifikace.cz) pak ředitel školy umožní konání závěrečné zkoušky v jím určeném termínu. Zájemce o vykonání zkoušky nemusí dokládat žádné další náležitosti, ani nemusí skládat zkoušky ze všech předmětů určených v příslušných RVP či ŠVP daného oboru vzdělání. Škola však může takovým zájemcům nabízet přípravné kurzy, konzultace apod.

Závěrečné zkoušky uchazeč koná ze všech předmětů či jiných ucelených částí učiva stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem nebo akreditovaným vzdělávacím programem. Po úspěšném vykonání zkoušky uchazeč obdrží standardní doklad o závěrečné zkoušce jako jakýkoliv jiný žák školy.

Na základě § 23 zákona č. 179/2006 Sb. má škola, která výše uvedeným způsobem umožnila konání závěrečných zkoušek, nárok na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů, spojených s konáním těchto závěrečných zkoušek. Postup stanoví § 9 vyhlášky č. 208/2007 Sb.

Do 30 dnů po konání závěrečných zkoušek škola, zašle žádost o proplacení nezbytných prokazatelných nákladů, a to na základě § 163, odst. 1 a § 113 c) zákona č. 561/2004 Sb. V žádosti uvede identifikační údaje školy a vyčíslení nákladů (mzdové včetně pojištění, materiální, na služby, pronájem prostor apod.), obory a počty osob konajících zkoušku v daném termínu.  

a)     Školy zřizované státem nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností s oprávněním zřizovat církevní školy zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, zasílají žádost přímo Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, odboru dalšího vzdělávání.

b)     Ostatní školy zapsané v rejstříku škol a školských zařízení zasílají žádost příslušnému krajskému úřadu, odboru školství.

Krajský úřad následně bezodkladně písemně požádá Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy o proplacení takto doložených výdajů. Ministerstvu doloží prokázané náklady na zkoušky a potřebné doklady tak, jak mu je poskytla škola.

Na základě této žádosti je krajskému úřadu ministerstvem zaslána odpověď, že bylo žádosti vyhověno, a do 30 dnů od data vyhovění žádosti jsou mu na jeho účet poskytnuty požadované prostředky (nejedná se o dotaci, ale o náhradu vynaložených nákladů). Tyto prostředky pak krajský úřad bez zbytečného odkladu zašle žádající škole.

 

Při dotazech kontaktujte Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení dalšího vzdělávání, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1:

Mgr. Monika Měšťanová, monika.mestanova@msmt.cz, telefon: 234 811 423

Mgr. Dana Mikšíková, dana.miksikova@msmt.cz, telefon: 234 811 487

 

 

Zákonný rámec – výňatky z dotčených právních předpisů

 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

§ 113c

Vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři

(1) Osoba s alespoň základním vzděláním, která podle zvláštního právního předpisu26a) získala profesní kvalifikace potvrzující ve svém souhrnu získání všech odborných způsobilostí stanovených podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností vykonávaných v rámci určitého povolání, může, i bez předchozího vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři a bez předchozího úspěšného vykonání zkoušek ze všech předmětů či jiných ucelených částí učiva stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání za všechny ročníky vzdělávání, získat stupeň vzdělání úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři v odpovídajícím oboru vzdělání. Ředitel školy s odpovídajícím oborem vzdělání umožní, na základě žádosti osoby uvedené ve větě prvé, této osobě vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři v jím určeném termínu. V případě dílčích zkoušek konaných ústní formou a zkoušek společné části maturitní zkoušky koná žák zkoušky v termínech stanovených prováděcím právním předpisem.

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 může závěrečnou zkoušku, maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři konat, i pokud není žákem příslušné školy. V takovém případě zkoušku koná za obdobných podmínek, jako kdyby byla žákem školy. Nejedná-li se o školu zřízenou státem, krajem, svazkem obcí nebo obcí, může ředitel školy podmínit možnost vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři zaplacením úplaty ve výši jím stanovené; úplata je příjmem právnické osoby, která vykonává činnost dané školy.

(3) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na obory vzdělání, v rámci kterých se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu26b).

§ 113d

Stupeň vzdělání lze bez předchozího vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole získat po úspěšném vykonání zkoušek ze všech předmětů či jiných ucelených částí učiva stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem nebo akreditovaným vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání za všechny ročníky vzdělávání a úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria podle tohoto zákona.

§ 163

Další výdaje státního rozpočtu pro školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku

(1) Ze státního rozpočtu lze dále poskytovat finanční prostředky na pokusná ověřování a na rozvojové programy podle § 171 odst. 1 a 2 ve školách a školských zařízeních všech zřizovatelů; ze státního rozpočtu se dále poskytují finanční prostředky na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií v konzervatoři podle § 113c. Ministerstvo poskytuje finanční prostředky na pokusná ověřování a na rozvojové programy podle § 171 odst. 1 a 2 a na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií v konzervatoři podle § 113c

a) krajskému úřadu na zvláštní účet kraje pro školy a školská zařízení, které nezřizuje ministerstvo, registrované církve nebo náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy;6) krajský úřad v přenesené působnosti tyto finanční prostředky přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost těchto škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje,

b) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje ministerstvo a registrované církve nebo náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy.6)

 

Zákon 179/2006 Sb., o uznávání a ověřování výsledků dalšího vzdělávání

§ 23

Ministerstvo

Ministerstvo vykonává v souvislosti s ověřováním a uznáváním výsledků dalšího vzdělávání tyto činnosti:

………

e) vyčleňuje a prostřednictvím krajských úřadů poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení, které nezřizuje stát nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost s oprávněním zřizovat církevní školy13), finanční prostředky ze státního rozpočtu na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů, spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií v konzervatoři osobami, které podle tohoto zákona získaly profesní kvalifikace potvrzující ve svém souhrnu získání všech odborných způsobilostí stanovených podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností vykonávaných v rámci určitého povolání a konají podle zvláštního právního předpisu14) ve střední škole nebo konzervatoři uvedené zkoušky, aniž by byly žákem dané školy,

f) vyčleňuje a poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení, které zřizuje stát nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost s oprávněním zřizovat církevní školy13), finanční prostředky ze státního rozpočtu na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů, spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií v konzervatoři osobami, které podle tohoto zákona získaly profesní kvalifikace potvrzující ve svém souhrnu získání všech odborných způsobilostí stanovených podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností vykonávaných v rámci určitého povolání a konají podle zvláštního právního předpisu14) ve střední škole nebo konzervatoři uvedené zkoušky, aniž by byly žákem dané školy.

 

Vyhláška 208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

§ 9

Postup právnických osob vykonávajících činnost školy při vykazování nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií v konzervatoři

[K § 23 písm. e) a f) zákona]

            (1) Za nezbytné náklady spojené s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií v konzervatoři osobami, které podle zákona získaly dílčí profesní kvalifikace potvrzující ve svém souhrnu získání všech odborných způsobilostí stanovených podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností v rámci určitého povolání a konají podle zvláštního právního předpisu 3) ve střední škole nebo konzervatoři uvedené zkoušky, aniž by byly žákem dané školy, se považují:

 a) příslušné části mezd nebo platů zaměstnanců a ostatních osobních nákladů na zaměstnance, případně ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, které bylo nezbytné vynaložit pro zajištění konání závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři,

 b) další neinvestiční náklady spojené s materiálně technickým zabezpečením průběhu závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři, například náklady na materiál spotřebovaný při závěrečné nebo maturitní zkoušce nebo absolutoriu a náklady na úhradu nákladů spojených s užitím prostor, ve kterých se konala závěrečná nebo maturitní zkouška nebo absolutorium, nebo úhradu nákladů služeb využitých při konání závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo absolutoria.

            (2) Vyčíslení nákladů uvedených v odstavci 1 předkládají právnické osoby vykonávající činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení, které nezřizuje stát nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost s oprávněním zřizovat církevní školy 4), krajským úřadům, a to nejpozději do 30 dnů ode dne konání zkoušky; krajský úřad předloží žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na úhradu nákladů uvedených v odstavci 1 bezodkladně Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

            (3) Vyčíslení nákladů uvedených v odstavci 1 předkládají právnické osoby vykonávající činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení, které zřizuje stát nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost s oprávněním zřizovat církevní školy 3), Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne konání zkoušky.

            (4) Nejedná-li se o školu zřízenou státem, krajem, svazkem obcí nebo obcí, ředitel školy v případě, že podmínil možnost vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři zaplacením úhrady ve výši jím stanovené, sníží náklady vyčíslené v odstavci 1 o výši této úhrady.