06.02.2014

V minulém vydání časopisu Komora.cz byla publikována anketa o tom, jak některé firmy využívají Národní soustavu kvalifikací ve své personální praxi. Nyní na stejné anketní otázky odpovídají zástupci dalších pěti společností.

ANKETA

1. Jak využívá vaše společnost Národní soustavu kvalifikací ve své personální praxi?

2. Co pozitivního firmě využití NSK přineslo a kde vidíte rezervy?

 

ZBYNĚK ŠČUGLÍK, místopředseda družstva, RAUDO – výrobní družstvo invalidů

1) Společnost RAUDO používá NSK při inzerci volného pracovního místa na úřadech práce v ČR. Rovněž i v názvech pracovních pozic ve společnosti a v popisu pracovních pozic.

2) NSK je jedním z pomocníků při hodnocení přijímaných zaměstnanců. Pomáhá nám vybrat vhodného uchazeče podle různých kritérií na námi požadovanou pracovní pozici. NSK jsme začlenili do příručky jakosti ve znění, že kvalifikační předpoklady splňují zaměstnanci doložením získané kvalifikace od vzdělávacích institucí, nebo získáním kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb.

 

JAROSLAV CHOVANČÍK, personální oddělení, 100% REWORK, s. r. o., a TM Technik, s. r. o.

1) Obě společnosti využívají NSK v současnosti v rámci výběrových řízení a v inzerci, byť v omezené míře. Pomáhá nám lépe si ujasnit, jaké zaměstnance pro konkrétní práci potřebujeme. V naší větší společnosti 100% REWORK, s. r. o., plánujeme provést úpravy kompetenčních modelů pracovních pozic a rádi bychom k tomu využili i NSK.

2) V tuto chvíli vnímáme přínos NSK spíše v oblasti personálního marketingu. Výhodou je, že můžeme inzerovat volná místa s požadavkem na „klasické vzdělání“, přičemž akceptujeme profesní kvalifikaci získanou dle standardů NSK. Tím se naše výběrová řízení zpřístupňují širšímu okruhu uchazečů, což je při hledání těch „pravých“ budoucích spolupracovníků potřebné. Věříme, že získáním certifikátu se naše společnosti v očích širší veřejnosti opět trochu více zviditelní.

 

VLASTISLAV UCHYTIL, vedoucí personálního odboru, Lučební závody Draslovka, a. s., Kolín

1) Naše společnost promítla Národní soustavu kvalifikací do působnosti vybraných útvarů v organizačním řádu a popisů funkčních míst. Jednalo se zejména o pozice manažerů provozů, mistrů a chemických techniků operátorů, u nichž jsme byli i zpracovateli kvalifikačních a hodnoticích standardů. Obdobně naše společnost promítla NSK i do pozic technologa a procesního inženýra. Využívání NSK jsme zapracovali i do personální politiky společnosti a tím zajistili další rozvoj v této oblasti.

2) NSK představuje systém standardů uplatnitelných na trhu práce a v rámci rekvalifikací nám umožňuje smysluplnou komunikaci s úřady práce. NSK nám pomohla optimalizovat pracovní náplň u vybraných pozic prostřednictvím popisů funkčních míst. Rezervy vidíme ve využívání NSK při inzerci vhodných volných funkčních míst jako kvalifikačních alternativ.

 

JAN KELAR, RPIC-ViP, s. r. o.

1) Především bych chtěl říct, že to funguje i naopak, protože Národní soustava kvalifikací (NSK) a Národní soustava povolání (NSP) využívají výsledky naší personální praxe. Jak? Popis měkkých kompetencí v NSP vychází z naší více než desetileté práce na vývoji a ověřování terminologie a metodiky k popisu těchto kompetencí, na které pak navazují tréninky těchto kompetencí. Naše programy jsou od roku 2008 šířeny do zahraničí, v současnosti již do 14 zemí EU a Turecka. I proto jsme byli požádáni, zda bychom tuto metodiku popisu měkkých kompetencí byli ochotni předat k využití v NSP a NSK, což jsme v roce 2010 učinili. Nelitujeme, přestože jsme tím řadu svých potenciálních klientů vybavili nástrojem k tvorbě kompetenčních modelů, který si teď od nás nemusejí v plném rozsahu nakupovat jako službu. A máme mnoho reakcí, že s naší metodikou popisu kompetencí opravdu pracují v soukromém i veřejném sektoru.

2) Pro nás je pozitivní, že jsme svou metodikou popisu měkkých kompetencí mohli přispět k systémovému rozvoji profesionálů v České republice. Rezervy vidíme ve schopnosti veřejného sektoru v ČR lépe a rychleji aplikovat do praxe obě soustavy, a to jak v systému počátečního, tak i dalšího vzdělávání. Česká republika zřejmě nevyužije šanci být a udržet se mezi evropskými lídry v této oblasti, protože neumí překonat „resortismus“ mezi centrálními ministerstvy, ať už jde o nositele obou soustav (MPSV a MŠMT), nebo o autorizující orgány (neúnosné zdržování procesu na některých ministerstvech). Neumí využít potenciál organizací, které vytvořily fungující a propojenou strukturu tvorby NSP a NSK.

 

DR. JOSEF ŘÍHA, výkonný ředitel, Ostrov Complete, s. r. o.

1) Společnost Ostrov Complete je dynamicky rozvíjející se společnost, rozšiřuje týmy zaměstnanců jak v úseku výroby, tak v úseku administrativy a technologie a hledané pozice inzeruje na větším počtu portálů. Národní soustava kvalifikací slouží jako podklad pro vznik popisu nových pracovních pozic a s tím související inzerce obsazovaných pracovních míst. Dále společnost Ostrov Complete upravila a zkvalitnila popis stávajících pracovních pozic a také pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců dle systému NSK. Tím se staly pracovní pozice jednoznačnější a jasně vymezené, pracovní náplně detailnější a srozumitelnější. Jak popisy pozic, tak pracovní náplně jsou součástí certifikace kvality ISO 9001:2000, kterou společnost Ostrov Complete získala a letos ji bude obhajovat, očekáváme tedy hladkou recertifikaci v oblasti personalistiky. NSK používáme také jako podklad během adaptačního programu nových zaměstnanců.

2) Národní soustava kvalifikací nám pomohla ke zkvalitnění popisu pracovních pozic, zpřesnění pracovních náplní a vytvoření přehledné a jasně cílené inzerce pracovních pozic. V oblasti adaptace nových zaměstnanců pomáhá NSK k vytyčení přesných cílů a zprůhledňuje a objektivizuje hodnocení pracovníků.

Rezervy NSK vidíme v tom, že jej nevyužívají pobočky Úřadu práce, se kterými spolupracujeme velice často, dále nízké povědomí o NSK u široké veřejnosti a v neposlední řadě malý počet certifikovaných osob dle NSK. Jako další nedostatek bychom uvedli, že v systému NSK chybí některé, pro naši společnost důležité profesní kvalifikace, jako například logistik, technolog nebo konstruktér.

 

Zdroj: Komora.cz, 3.2.2014