Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Smuteční řečník a obřadník
Platnost standardu: Od 29.10.2013 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Formální a obsahová příprava smutečního projevu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní podmínky nutné k přípravě smutečního projevu. Uvést specifika pohřbu pro osoby s handicapem (obřady pro neslyšící, nevidomé). Vysvětlit odlišnosti při obřadech jiných národností nebo vyznání Ústní nebo písemné ověření
b Vysvětlit pravidla verbální a nonverbální komunikace, správného zacházení s hlasem, držení těla, účel pomlk a fázování projevu v kontaktu s pozůstalými Ústní nebo písemné ověření
c Vytvořit návrh rámcové smlouvy mezi řečníkem a pozůstalým o poskytnutí služby Ústní nebo písemné ověření
d Vysvětlit hlavní body osnovy smutečního projevu a účel řečnických ozdob, básní a citátů Ústní nebo písemné ověření
e Na základě životopisu, fotografie a příběhu o zemřelém sestavit smuteční projev Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přednes smuteční řeči

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit a přednést smuteční řeč nad dětskou rakví dle zadání Praktické předvedení
b Připravit a přednést smuteční řeč v exteriéru dle zadání Praktické předvedení
c Připravit a přednést smuteční řeč v obřadní síni dle zadání v délce 5 až 10 minut Praktické předvedení
d Připravit a přednést smuteční řeč nad urnou dle zadání v délce 3 minut Praktické předvedení
e Projevit soustrast pozůstalým Praktické předvedení
f Ohodnotit sám sebe v průběhu přednesu smuteční řeči Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obstarání úkonů při smutečních obřadech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvážit aspekty působení osobnosti obřadníka na pozůstalé (objednavatele pohřbu), úpravy jeho zevnějšku, jeho důvěryhodnosti, komunikačních kompetencí, kultura projevu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat nezbytné úkony a činnosti při přípravě a v průběhu smutečního rozloučení v kostele nebo v obřadní síni, při pohřbu do země nebo hrobky Ústní ověření
c Určit podmínky pro vystavení těla zemřelého v otevřené rakvi a popsat činnosti při přípravě a v průběhu takové výstavy Ústní ověření
d Umístit v obřadní síni rakev na katafalk, určit, kam rozmístit donesené květinové dary (věnce, kytice se stuhami, podle kterých je možné určit dárce) a kam ukládat dary nejbližších pozůstalých Praktické předvedení
e Charakterizovat, jak zpravidla probíhá a kdy končí smuteční obřad v občanské obřadní síni, v kostele nebo na veřejném pohřebišti Ústní ověření
f Předvést smísení zpopelněných lidských ostatků se zemí včetně zápisu s podpisem odpovědné a provádějící osoby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikování základních zásad pohřbívání v poradenství pro pozůstalé

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam pohřebního rituálu a předložit argumenty pro důstojné rozloučení se zemřelým Ústní ověření
b Vysvětlit, co je možné udělat v případě očekávaného úmrtí doma (jak splnit oznamovací povinnost o úmrtí, jak pomoci pozůstalému v posledním kontaktu s tělem zemřelého, kdy je nutné kontaktovat pohřební službu, jak tělo zemřelého umýt, upravit a obléci) Ústní ověření
c Objasnit postup při objednávání pohřbu a hrobového místa (především po vyzvednutí urny), popsat průběh pohřebních obřadů nad rakví (občanských i náboženských, způsob kondolence) Ústní ověření
d Předložit argumenty podporující skutečnost, že „pohřeb bez obřadu“ může způsobit závažné právní i psychické problémy blízkým i vzdáleným pozůstalým Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajištění a podpora důstojného a pietního chování smutečních hostů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit a vyzdobit smuteční obřadní síň (ozvučení, osvětlení, umístění fotografie zemřelého, květiny, svícny apod.) Praktické předvedení
b Připravit a vyzdobit hrobové místo a cestu k němu (např. obložení hrobu chvojím, plátny, vyznačení místa pro řečníka, svěcená voda atd.) Praktické předvedení
c Vyjmenovat některé rituály, které obřadníkovi pomáhají sdílet a předem si připravit schémata, jak reagovat na ztrátu člověka Ústní ověření
d Charakterizovat a rozlišit druhy smuteční hudby, doporučit konkrétní pohřební píseň dle zadání Ústní ověření
e Vysvětlit význam smutečního obřadu jako odlučovacího a přechodového rituálu Ústní ověření
f Vytvořit podrobný tištěný program smutečního obřadu významné osobnosti pro větší počet smutečních hostů (včetně pohřebního průvodu městem, pohřební hostinou, živou hudbou, noclehem a mezinárodní účastí) Praktické předvedení
g Vysvětlit tři pilíře, na kterých stojí křesťanský pohřeb: hodnota mrtvého lidského těla, péče o pozůstalé a duchovně spirituální rozměr Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkoušející navodí atmosféru důvěry tak, aby se uchazeč mohl během zkoušky otevřít a vědomě se zúčastnit inscenovaného pohřebního obřadu a poskytovat svou osobní přesvědčenou spolupráci.

Uchazeči budou zadány činnosti, které jsou obsahem této profesní kvalifikace, jejichž splnění realizuje. Konkrétní úkoly a jejich rozsah určí zkoušející. Během modelových situací se především sleduje, jakým způsobem uchazeč pracuje se svým tělem, hlasem a potřebami pozůstalých (potřeba času, empatie, přístupu k realitě, respektování individuality apod.). Doporučujeme praktickou část zkoušky zaznamenat audiovizuálně a po dobu nezbytně nutnou ji archivovat. Kamera, jejíž záběry z řečnického vystoupení se dají posléze zpomalovat a zastavovat, se dají i velmi dobře uchazečem reflektovat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pohřební ústav hl. města Prahy

KSA FF Univerzity Palackého Olomouc

Václav Graf ̶ lektor a soudní znalec pohřebnictví

Sdružení pohřebnictví v ČR