Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Zasněžovač
Platnost standardu: Od 29.10.2013 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.8.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výroba technického sněhu – obsluha a provoz systému technického zasněžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní fyzikální principy tvorby přírodního a technického sněhu Ústní ověření
b Specifikovat klimatické podmínky ovlivňující výrobu technického sněhu Ústní ověření
c Popsat zásady bezpečné práce při manipulaci se systémem technického zasněžování (včetně zásad bezpečné práce na elektrických zařízeních v rozsahu přiměřeném charakteru práce na tomto zařízení) Ústní ověření
d Obsluhovat systém technického zasněžování podle zadání (včetně nastavení režimu a parametrů) Praktické předvedení
e Navrhnout způsoby a sestavit model optimalizace zpracování vyrobeného technického sněhu s přihlédnutím k místním klimatickým poměrům a provozně-technickým podmínkám systému Praktické předvedení
f Navrhnout způsoby a sestavit model optimalizace nákladů výroby technického sněhu Praktické předvedení
g Charakterizovat bezpečnostní standardy pro technické zasněžování sjezdových tratí v zimních střediscích Ústní ověření
h Definovat základní technické parametry strojů pro úpravu svahů (roleb) a strojovou úpravu svahů obecně Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování a údržba zasněžovací techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit a charakterizovat jednotlivé druhy systémů technického zasněžování Ústní ověření
b Popsat základní funkce systémů technického zasněžování, jejich zapojení do okruhů a požadavky na jejich obsluhu i údržbu Ústní ověření
c Vyjmenovat součásti systému technického zasněžování, znát a popsat infrastrukturu technického zasněžování včetně jímání vody, čerpacích stanic, armatur, rozvodů a dalších souvisejících systémů Ústní ověření
d Provést kontrolu technického stavu zasněžovací techniky včetně pravidelných provozních inspekcí a odstraňování drobných provozních závad Praktické předvedení
e Zpracovat plán před- a posezónní údržby zasněžovací techniky, prokázat znalost servisních podmínek (lhůt a kritérií) Praktické předvedení
f Řešit následky mimořádných situací, předvídat možná rizika a navrhnout možnosti minimalizace těchto rizik Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

 

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Veškeré písemné podklady a přípravy uchazeče budou autorizovanou osobou archivovány.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro vybraná zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace lanové dopravy, o. s.

Klub lyžařů, s. r. o.

Sportovní areál Harrachov, a. s.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Drážní úřad

Ski centrum Dolní Morava

Ski park Červená Voda

Ing. Jiří Kolín

Tomáš Března