Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Obsluha lyžařského vleku
Platnost standardu: Od 29.10.2013 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 15.1.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v předpisech a technických normách z oblasti provozu lyžařských vleků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se provozu lyžařských vleků Písemné ověření
b Prokázat znalost terminologie z oblasti provozu lyžařských vleků Písemné ověření
c Popsat podmínky pro rozhodnutí Drážního úřadu o provozní způsobilosti lyžařského vleku Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení lyžařského vleku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat součásti a vysvětlit funkce lyžařského vleku Písemné ověření s ústní obhajobou
b Vysvětlit pravidla bezpečného provozu a popsat rizika vyplývající z provozu lyžařského vleku Písemné ověření s ústní obhajobou
c Popsat postup pravidelné údržby zařízení lyžařského vleku a jeho okolí v řádném stavu Písemné ověření s ústní obhajobou
d Vysvětlit obsah prohlídek a kontrol lyžařského vleku Písemné ověření s ústní obhajobou
e Popsat parametry nástupiště, trati a výstupiště lyžařského vleku Písemné ověření s ústní obhajobou
f Vysvětlit kritéria pro vyřazení bezpečnostního prvku -lana provozu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozní a technické dokumentace lyžařského vleku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést provozní deník a další povinnou dokumentaci a zaznamenat do nich předepsané údaje Praktické předvedení
b Zaznamenat do provozního deníku výsledky provedených kontrol před zahájením provozu lyžařského vleku a po ukončení provozu lyžařského vleku Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Organizace nástupu, přepravy a výstupu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy z oblasti značení a zabezpečení v lyžařském areálu podle ČSN 01 80 27 Ústní ověření
b Poskytovat rady a informace návštěvníkům lyžařského areálu Praktické předvedení
c Definovat podmínky pro přepravu osob podle provozních předpisů (přepravní řád) Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první zdravotnické pomoci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit organizaci záchrany v lyžařském areálu Písemné ověření s ústní obhajobou
b Zpracovat základní postup při poskytování první pomoci Písemné ověření s ústní obhajobou
c Stanovit minimální rozsah vybavenosti lyžařského areálu zdravotnickým materiálem a transportními prostředky Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat elektrické zařízení lyžařského vleku Písemné ověření
b Vysvětlit ohrožení elektrickým zařízením lyžařského vleku a navrhnout možné způsoby ochrany Písemné ověření
c Popsat zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102025&kod_sm1=14), včetně lékařského potvrzení pro práci ve výškách.

Autorizovaná osoba si připraví pro praktické ověření kompetence Organizování nástupu, přepravy a výstupu (kritérium b)) minimálně 10 modelových situací.

Písemné ověřování kompetencí se u vybraných způsobilostí provádí prostřednictvím písemného testu.

Zkoušející předloží uchazeči test s více otázkami pro každé kritérium, které prověří uvedenou kompetenci. Po vyhodnocení testu zkoušející upřesní úroveň znalostí uchazeči ústním vysvětlením na základě jeho odpovědí v tomto testu.

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí při tom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány ze souboru obsahujícím minimálně 100 otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující podmínky:

B1.Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

 

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

 

B2.Pro jednotlivé vygenerované testy

 

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

 

Autorizovaná osoba vypracuje soubor testových otázek zaměřených na ověření znalostí složky vybraných způsobilostí popsaných kritérii hodnocení následovně:

 

Orientace v legislativních předpisech a technických normách 40 otázek

z oblasti provozu lyžařského vleku

 

Obsluha zařízení lyžařského vleku 100 otázek

Organizace nástupu, přepravy a výstupu 40 otázek

Poskytování první pomoci 20 otázek

Orientace v legislativních a technických normách z oblasti elektro 40 otázek

 

Textové otázky budou uzavřené, sestavené ze tří odpovědí, z nichž jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

 

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného testu pro každého uchazeče sestaveného ze 40 otázek s následujícím zastoupením jednotlivých oblastí:

 

Orientace v legislativních předpisech a technických normách alespoň 15 % otázek

z oblasti provozu lyžařského vleku

Obsluha zařízení lyžařského vleku alespoň 10 % otázek

Poskytování první pomoci alespoň 10 % otázek

Orientace v legislativních a technických normách z oblasti elektro alespoň 15 % otázek

 

Pro úspěšné hodnocení testu je třeba dosáhnout alespoň 75% úspěšnosti zodpovězení otázek za každou oblast a zároveň 80% úspěšnosti v testu jako celku.

 

Veškeré písemné podklady a přípravy uchazeče budou autorizovanou osobou archivovány.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz provozovatelů lanovek a vleků, o. s.

Klub lyžařů, s. r. o.

Sportovní areál Harrachov, a. s.

SKI Centrum Říčky

Ing. Jiří Kolín

Tomáš Březina

Petr Udatný