Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Obsluha kremačního zařízení
Platnost standardu: Od 29.10.2013 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 29.4.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Závoz lidských pozůstatků do žároviště krematoria pomocí hydraulické zdviže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hydraulické zdviže a jiné zavážecí zařízení u většiny kremačních zařízení používaných v ČR Ústní ověření
b Připravit rakev pro umístění na hydraulickou zdviž Praktické předvedení
c Uložit rakev na hydraulickou zdviž Praktické předvedení
d Provést závoz rakve do žároviště Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení procesu zpopelňování lidských pozůstatků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat proces zpopelňování lidských pozůstatků a rozlišit zpopelňování od spalování Ústní ověření
b Vysvětlit řídicí systém zpopelňovací technologie Ústní ověření
c Nastavit program zpopelňování Praktické předvedení
d Popsat vliv jednotlivých složek procesu na ochranu životního prostředí Ústní ověření
e Zkontrolovat řádný odvod spalin Praktické předvedení, ústní ověření
f Zkontrolovat nastavení předepsaných hodnot procesu Praktické předvedení, ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a běžné opravy zpopelňovacích zařízení včetně odsavačů a kontrolních přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit místo, nástroje a pomůcky pro provádění čištění a běžné opravy zpopelňovacích zařízení včetně odsavačů a kontrolních přístrojů Praktické předvedení, ústní ověření
b Odstavit zpopelňovací zařízení z provozu a použít ochranné pomůcky, vhodné oblečení a obuv pro údržbu pece Praktické předvedení, ústní ověření
c Popsat osnovu provozního řádu více druhů zpopelňovacího zařízení a upozornit na nejčastější poruchy a nejcitlivější místa kremačních pecí Ústní ověření
d Vyjmenovat předpisy pro obsluhu plynových zařízení a upozornit na rizika při zanedbání pravidelné údržby Ústní ověření
e Vyjmenovat předpisy bezpečnosti práce při obsluze zpopelňovacího zařízení a upozornit na bezpečnostní rizika při jejich údržbě a čištění Ústní ověření
f Uklidit provozní prostory pro vyčištění pece Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava zpopelněných lidských ostatků a ukládání do uren

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pietní způsoby úpravy zpopelněných lidských ostatků a vysvětlit postup nakládání se slitky drahých kovů po zpopelnění Ústní ověření
b Popsat zařízení na úpravu zpopelněných lidských ostatků a vysvětlit jeho použití Ústní ověření
c Upravit zpopelněné lidské ostatky v kremulátoru a uložit je do urny Praktické předvedení
d Vysvětlit pravidla pro ukládání uren do úložiště a jejich dlouhodobé skladování Ústní ověření
e Vyzvat pozůstalé k vyzvednutí urny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení evidence zpopelněných lidských ostatků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zákonem stanovené údaje vedené v evidenci zpopelněných lidských ostatků Ústní ověření
b Vyjmenovat zákonem stanovené doklady nutné k provedení zpopelnění lidských pozůstatků nebo ostatků Ústní ověření
c Popsat archivování dokladů spojených s kremací lidských pozůstatků a ostatků Ústní ověření
d Vydat urnu oprávněné osobě včetně zápisu o převzetí urny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101825&kod_sm1=20).

 

Autorizovaná osoba musí během zkoušky zaručit dodržování nejen zásad ochrany hygieny a životního prostředí, ale i ochrany postmortální osobnosti zemřelého a osobně zajistit, aby s mrtvým lidským tělem bylo nakládáno uctivě a důstojně. Pořizování audiovizuálních záznamů z průběhu zkoušky je zakázáno. Během zkoušky se provede komplexní jeden cyklus zpopelnění při vysokých teplotách 850 °C – 1100 °C v kremační peci v uspořádání jednoúrovňovém nebo dvouúrovňovém. Popel se dále drtí a zpracovává mimo pec.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pohřební ústav hl. města Prahy

KSA FF Univerzity Palackého Olomouc

Václav Graf ̶ lektor a soudní znalec pohřebnictví

Sdružení pohřebnictví v ČR