Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Starožitník
Platnost standardu: Od 29.4.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Komunikace se zákazníkem s využitím odborných znalostí z dějin umění a užitého umění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést modelový prodejní rozhovor na určené téma v českém jazyce Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Předvedení starožitného zboží před zákazníkem, určení doby vzniku, materiálového a technologického zpracování, užití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat předložený starožitný předmět z hlediska uměleckého zpracování, doby vzniku, postupu výroby a použitých materiálů Ústní ověření
b Předvést modelovou situaci seznámení zákazníka s funkčností předloženého starožitného předmětu s ohledem na jeho jedinečnost a způsoby jeho užití Praktické předvedení
c Zpracovat a obhájit písemnou práci na dané téma Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení obchodní a prodejní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a vysvětlit druhy evidence zboží Ústní ověření
b Rozlišit a popsat předloženou dokumentaci hotovostního a bezhotovostního prodeje Praktické předvedení
c Rozlišit a určit druhy předložených certifikátů pravosti, vysvětlit jejich význam Praktické předvedení
d Uvést druhy obchodní dokumentace, vysvětlit jejich význam Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přijímání hotovostních a bezhotovostních plateb a obsluha pokladny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést modelovou situaci jednotlivých fází hotovostní platby (práce s pokladnou, znalost EET, ověřit platnost bankovek a znalost ochranných prvků, přepočet kurzu při platbě cizí měnou, vystavení pokladního dokladu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést modelovou situaci jednotlivých fází bezhotovostní platby (manipulace a identifikace platební karty, znalost EET, evidence dokladů o bezhotovostních platbách, vystavení pokladního dokladu) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ošetřování a uložení zboží z hlediska různého starožitného sortimentu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést manipulaci s předmětem z kovu (oceli, barevných kovů, drahých kovů) a popsat způsoby jeho ošetření a uložení Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést manipulaci s předmětem ze dřeva a popsat způsoby jeho ošetření a uložení Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést manipulaci s předmětem ze silikátu (sklo, porcelán, keramika) a popsat způsoby jeho ošetření a uložení Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést manipulaci s předmětem z textilu a papíru a popsat způsoby jeho ošetření a uložení Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést manipulaci s předmětem výtvarného umění a popsat způsoby jeho ošetření a uložení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Využívání výpočetní techniky a internetu k prodeji v kamenných obchodech a e-shopech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést vyhledání předmětu starožitného charakteru na internetu Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést provedení nabídky předmětu starožitného charakteru na internetu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat jiné formy využití výpočetní techniky při prodeji starožitností Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Balení a expedice zboží s ohledem na jedinečnost sortimentu v provozovně starožitnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést balení a expedici předloženého předmětu ze skla a porcelánu Praktické předvedení
b Předvést balení a expedici předmětu nepravidelného tvaru Praktické předvedení
c Předvést dárkové balení předloženého předmětu Praktické předvedení
d Popsat balení a expedici předmětu větších rozměrů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aranžování zboží na prodejně, prodejních výstavách, veletrzích a aukcích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést aranžování zboží na prodejně s ohledem na specifika materiálu, vysvětlit zvláštnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat zvláštnosti aranžování zboží na výstavách a veletrzích s ohledem na specifika materiálu Ústní ověření
c Popsat zvláštnosti aranžování zboží na aukcích s ohledem na specifika materiálu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Komunikace s úřady, práce s legislativou a obecně platnými předpisy, uplatňování pravidel vývozu a dovozu zboží v rámci EU a mimo ni

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit u předloženého starožitného předmětu jeho zařazení z hlediska režimu kulturní památky nebo předmětu kulturní hodnoty Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit potřebné postupy k realizaci vývozu předloženého starožitného předmětu (dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, § 90 ve znění pozdějších předpisů) Ústní ověření
c Vysvětlit způsoby prodeje a následného vývozu určeného starožitného předmětu v rámci EU a mimo ni Ústní ověření
d Popsat náležitosti prodeje určeného starožitného předmětu z drahého kovu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výběr předmětů k opravám a restaurování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést modelovou situaci doporučení určeného starožitného předmětu (např. nábytek, keramika, obraz, koberec) k opravě nebo restaurování Praktické předvedení
b Předvést a vysvětlit proces schválení finančních nákladů na opravu nebo restaurování určeného starožitného předmětu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kvalitativní a kvantitativní posuzování zboží při výkupu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a zdůvodnit určení výkupní ceny dvou předložených starožitných předmětů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zdůvodnit rozdílnost výkupních cen z hlediska regionálního, aktuálnosti nabídky a poptávky Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Výkup starožitností, orientace v komisním a aukčním prodeji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postupy, náležitosti a užití komisního prodeje Ústní ověření
b Vysvětlit postupy, náležitosti a užití aukčního prodeje Ústní ověření
c Předvést postupy, náležitosti a výkup určeného starožitného předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Součástí ověřováníní odborných kompetencí podle tohoto hodnoticího standardu je zpracování a obhajoba písemné práce v rámci odborné způsobilosti Předvedení starožitného zboží před zákazníkem, určení doby vzniku, materiálového a technologického zpracování, užití.

 

Autorizovaná osoba zajistí uchazeči zadání písemné práce 2 měsíce před termínem zkoušky, tzn. uchazeč si vylosuje 1 téma písemné práce z následujícího seznamu témat a zároveň po dohodě s autorizovanou osobou specifikuje zadání tématu určením historického období a uměleckého slohu.

Seznam témat:

 1. Porcelán, jeho výroba, vývoj a zpracování
 2. Sklo, jeho výroba, vývoj a zpracování
 3. Kamenina a figurální předměty
 4. Nábytek, jeho druhy, zpracování, užití
 5. Obecné a drahé kovy, jejich zpracování a užití
 6. Zbraně, jejich druhy, vývoj, zpracování, užití
 7. Hodiny a hodinky v průběhu času
 8. Drahé kameny, jejich druhy a uplatnění ve špercích
 9. Móda (oblečení, doplňky), vývoj a užití s ohledem na časové období
 10. České výtvarné umění a jeho návaznost na světové trendy

 

Uchazeč o zkoušku předloží autorizované osobě nejpozději 21 dní před termínem konání zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu písemnou práci v elektronické a tištěné podobě s následujícími náležitostmi:

 • Rozsah písemné práce: 7‒10 normovaných strojopisných stran formátu A4
 • Příloha: obrazová dokumentace (mimo stanovený rozsah písemné práce)
 • Použitá literatura: její uvedení v závěru písemné práce

 

 

Autorizovaná osoba zajistí ke zkoušce, tj. k ověření všech odborných kompetencí podle tohoto hodnoticího standardu:

 • ukázky prodejní a obchodní dokumentace
 • nejméně 7 kusů předmětů uměleckořemeslného nebo starožitného charakteru z různých materiálů (nábytek, sklo, porcelán a keramika, šperk, předmět z kovu a textilu, výtvarné umění), každý předmět lze použít pro ověření více kritérií (určení doby vzniku, ošetření a uložení zboží, balení a aranžování, výběr předmětů k opravám a restaurování).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce uměleckořemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Rudolfinea, o. s. - sdružení pro umělecká řemesla, Roztoky u Prahy

Lipský Jan, Ing.

Červená Milena, Mgr.

Muller Štěpán, MgA.,

Hokeová Klára