Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Mediální plánovač
Platnost standardu: od 29.10.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zpracování plánu mediální kampaně na základě zadání klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup zpracování mediální kampaně Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Výběr vhodných médií, míst a časů pro umístění reklamního sdělení s ohledem na zadání klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dostupná média vhodná pro dané zadání Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat výhody a nevýhody jednotlivých médií v souvislosti se zadáním Ústní ověření
c Navrhnout vhodné umístění a načasování reklamního sdělení Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování rozpočtů mediální kampaně zadané klientem včetně vyjednání cen v médiích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé položky rozpočtu Písemné a ústní ověření
b Popsat práci s jednotlivými položkami rozpočtu Ústní ověření
c Předvést způsob vyjednání ceny se zástupci médií včetně slev Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v odborném mediálním názvosloví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam zadaných odborných výrazů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Získávání aktuálních dat a informací z médií pro zpracování mediálního plánu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat v obecné rovině způsob získání dat a informací z existujících médií v daném čase na trhu Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit proces získávání dat pro televizní trh a jejich aplikaci do mediálního plánu Ústní ověření
c Vysvětlit proces získávání dat pro trh tiskových médií a jejich aplikaci do mediálního plánu Ústní ověření
d Vysvětlit proces získávání dat pro internetový trh a jejich aplikaci do mediálního plánu Ústní ověření
e Vysvětlit proces získávání dat pro rozhlasový trh a jejich aplikaci do mediálního plánu Ústní ověření
f Vysvětlit proces získávání dat pro trh outdoorové /indoorové reklamy a jejich aplikaci do mediálního plánu Ústní ověření
Je třeba splnit kritérium a) a dvě z kritérií b) až f).
4

Interní prezentace mediálního plánu a rozpočtu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit část návrhu mediálního plánu Praktické předvedení
b Prezentovat část mediálního plánu interně v rámci pracovního týmu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Připravit část rozpočtu mediálního plánu Praktické předvedení
d Prezentovat část rozpočtu mediálního plánu interně v rámci pracovního týmu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba připraví minimálně 5 modelových zadání kampaně pro zpracování mediálního plánu a rozpočtu pro ověření kompetencí Zpracování plánu mediální kampaně na základě zadání klienta, Výběr vhodných médií, míst a časů pro umístění reklamního sdělení s ohledem na zadání klienta, Zpracování rozpočtů mediální kampaně zadané klientem včetně vyjednání cen v médiích, Interní prezentace mediálního plánu a rozpočtu.

Uchazeč si vylosuje jedno z minimálně 5 předložených modelových zadání kampaně pro zpracování mediálního plánu a rozpočtu.

Jednotlivé kompetence, znalosti a způsobilosti uchazeče jsou ověřovány při modelovém zpracování mediálního plánu a rozpočtu.

Při ověřování kompetence Orientace v odborném mediálním názvosloví uchazeč vysvětlí význam deseti odborných výrazů zadaných autorizovanou osobou.

Při ověřování kompetence Získávání aktuálních dat a informací z médií pro zpracování mediálního plánu, která dle tohoto hodnoticího standardu při ověřování umožňuje více kombinací splnění kritérií, protože není nutné splnit všechna kritéria, si uchazeč zvolí dvě libovolná kritéria b) až f). O zvolených variantách uchazeč informuje autorizovanou osobu bezprostředně po vylosování modelového zadání kampaně pro zpracování mediálního plánu a rozpočtu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

C&COM Advertising, s. r. o.

Stanislav Červ, Holly

Smart-Point, s. r. o.