Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Operátor velkoformátových digitálních tiskových strojů
Platnost standardu: od 29.10.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu tiskařské práce, potřebných pomůcek a barev na velkoformátových digitálních tiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup tisku velkoformátového plakátu, barevnost 6/0 nebo 8/0 (procesní čtyřbarvotisk + světlá C, světlá M nebo procesní čtyřbarvotisk + světlá C, světlá M + 2 x šedá), rozsah 1 strana, formát tiskového archu nejméně B1 a větší, flexibilní nebo deskový materiál na vícebarvovém velkoformátovém digitálním tiskovém stroji Ústní a písemné ověření
b Navrhnout racionální technologický postup přípravy a tisku velkoformátového plakátu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Navrhnout druh inkoustů pro solventní nebo UV tisk a jejich pořadí pro tisk procesního čtyřbarvotisku a dalších barev na šesti až osmibarvovém velkoformátovém digitálním tiskovém stroji podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Převzetí výrobních podkladů pro tisk nové zakázky na velkoformátových digitálních tiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a zkontrolovat kompletní výrobní podklady pro tisk velkoformátového vícebarevného plakátu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Převzít z výrobního příkazu údaje o formátu plakátu pro přípravu, tisk a dokončovací zpracování velkoformátového plakátu a aplikovat jej při přípravě velkoformátového digitálního tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Převzít imprimované barevné nátisky či jiné barevné předlohy pro tisk procesního čtyřbarvotisku a dalších barev velkoformátového plakátu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Převzetí a příprava potiskovaného materiálu a inkoustů na velkoformátových digitálních tiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít flexibilní nebo deskový potiskovaný materiál pro tisk velkoformátového plakátu na základě specifikace výrobního příkazu s ohledem na bezchybný technologický postup tisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Převzít a zkontrolovat datový soubor pro aplikaci v digitálním tisku, provést kontrolu pomocných prvků pro tisk a dokončovací zpracování velkoformátového plakátu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Převzít inkousty pro solventní nebo UV technologii digitálního tisku při produkci procesního čtyřbarvotisku a dalších barev, provést kontrolu čistoty, konzistence a pořadí barev na digitálním stroji s ohledem na bezchybný technologický proces tisku velkoformátového plakátu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a seřízení velkoformátových digitálních tiskových strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit formát tiskového archu u příslušných funkčních celků digitálního stroje pro bezchybný a plynulý průběh tisku velkoformátového plakátu podle zadání Praktické předvedení
b Nastavit mechanické části podavačů potiskovaného materiálu velkoformátového digitálního tiskového stroje s ohledem na druh a plošnou hmotnost potiskovaného archu nebo kotoučového materiálu pro bezchybný a plynulý průběh tisku velkoformátového plakátu podle zadání Praktické předvedení
c Nastavit vzdálenost tiskových hlav pro tisk procesního čtyřbarvotisku a dalších barev velkoformátového plakátu podle zadání Praktické předvedení
d Překontrolovat správnou funkci všech funkčních celků velkoformátového digitálního tiskového stroje pro bezchybnou tiskovou produkci velkoformátového plakátu podle zadání Praktické předvedení
e Provést kontrolu zabarvení denzitometrickým a spektrofotometrickým měřením nebo vizuálním porovnáním na zkušebním tiskovém archu s využitím digitálních imprimovaných nátisků a dané specifikace při tisku procesního čtyřbarvotisku a dalších barev velkoformátového plakátu podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržení normativu při tisku celé zakázky na velkoformátových digitálních tiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést průběžnou vizuální kontrolu správného soutisku jednotlivých tiskových barev při tisku velkoformátového plakátu, provést korekci soutisku barev v souladu s příslušnými normativy podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést průběžnou kontrolu správného zabarvení při tisku procesního čtyřbarvotisku a dalších barev při tisku velkoformátového plakátu, provést korekci zabarvení podle dané specifikace, imprimovaného digitálního nátisku a podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést průběžnou kontrolu flexibilního nebo deskového archového nebo kotoučového potiskovaného materiálu pro tisk velkoformátového plakátu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Archivovat z vytištěného nákladu signální bezchybně vytištěné velkoformátové plakáty podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokončení tisku, předání zakázky na velkoformátových digitálních tiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukončit tiskový proces postupným ukončením činnosti jednotlivých funkčních celků velkoformátového digitálního tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení
b Zkontrolovat správný počet bezchybně vytištěných velkoformátových plakátů podle údajů výrobního příkazu a předat vytištěný náklad k dalšímu zpracování podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola, údržba a čištění velkoformátových digitálních tiskových strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu funkcí tiskových i netiskových celků velkoformátového digitálního tiskového stroje v souladu s předpisy pro kontrolu a ochranu strojního zařízení a ovládacího manuálu velkoformátového digitálního tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést údržbové práce u velkoformátového digitálního stroje po ukončení produkce v souladu s předpisy pro údržbu a ochranu strojního zařízení a ovládacího manuálu velkoformátového digitálního tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést čištění velkoformátového digitálního tiskového stroje v souladu s předpisy pro údržbu a ochranu strojního zařízení před zahájením přípravy nové zakázky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha řídící (RIP) jednotky včetně periférií na velkoformátových digitálních tiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit před zpracováním dat v jednotce RIP parametry pro tisk ovládacího manuálu s obálkou a nátiskem obálky procesním čtyřbarvotiskem a dalšími barvami podle dané specifikace a ve spolupráci s grafickým oddělením Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést nastavení parametrů archové elektronické montáže a vyřazení stran ovládacího manuálu s obálkou a nátiskem obálky podle kritérií dokončovacího zpracování v příslušném programu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést přenos a kontrolu přenosu datových souborů do řídicího systému velkoformátového digitálního tiskového stroje pro tisk ovládacího manuálu s obálkou a nátiskem obálky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Nastavit parametry, provést kalibraci a kontrolu kalibrace barevného procesu pro tisk zakázky na velkoformátovém digitálním tiskovém stroji Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována s ohledem na 2. stupeň zátěže (odkaz na povolání v NSP – http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101914&kod_sm1=33), dále se musí uchazeč prokázat lékařským potvrzením, že netrpí poruchou barvocitu (poruchou barevného vidění).

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality digitálního tisku a opírá se o tyto normy:

ČSN ISO 12 647-1 Parametry a metody měření

ČSN ISO 15 930-3 Přejímka a zpracování tiskových dat

ČSN ISO 12 647-7 Digitální kontrolní nátisk

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou operaci podle stanoveného technologického (pracovního) postupu, správně vykonávat činnosti spojené s obsluhou a základní údržbou příslušných strojů včetně provedení dokončovacích prací a provádění běžných výpočtů.

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení všech zásad a pravidel BOZP a PO v jejím průběhu.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mediacore, s. r. o.

SPŠ a VOŠ Grafická Praha

Eclipse Print, a. s.