Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Staniční pracovník lanové dráhy
Platnost standardu: Od 29.10.2013 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.8.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v předpisech a technických normách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se provozu lanových drah Písemné ověření
b Prokázat znalost terminologie z oblasti provozu lanových drah Písemné ověření
c Popsat podmínky provozuschopnosti lanové dráhy Písemné ověření
d Prokázat znalost vnitřních předpisů a dalších nařízení provozovatele lanové dráhy v rozsahu daném pro pracovníka v oblasti obsluhy a údržby lanové dráhy Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení dokumentace o provozu lanové dráhy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést záznam do provozní dokumentace lanové dráhy Praktické předvedení
b Provést záznam do ostatních dokumentů související s provozem lanové dráhy Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Organizace nástupu, přepravy a výstupu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít správnou terminologii, znát součásti a funkce lanové dráhy vzhledem k vykonávaným pracovním činnostem Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Definovat podmínky pro přepravu osob dle provozních předpisů (přepravní řád, smluvní přepravní podmínky lanové dráhy) Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Popsat pravidla bezpečného provozu a popsat možné zdroje nebezpečných případů, vyplývajících z provozu lanové dráhy. Prokázat znalost požadovaných bezpečnostních opatření Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Popsat a zdůvodnit základní povinnosti pracovníka při obsluze lanové dráhy v jednotlivých provozních režimech Písemné ověření s ústním vysvětlením
e Definovat základní povinnosti pracovníka při vzniku mimořádných událostí v provozu lanové dráhy a při mimořádných povětrnostních podmínkách Písemné ověření s ústním vysvětlením
f Uvést zařízení lanové dráhy a její okolí do řádného stavu Písemné ověření s ústním vysvětlením
g Charakterizovat provozně-bezpečnostní parametry předepsané pro nástupní a výstupní prostory Písemné ověření s ústním vysvětlením
h Poskytnout rady a informace návštěvníkům lyžařského areálu Písemné ověření s ústním vysvětlením
i Popsat povinnosti pracovníka při nastupování a vystupování cestujících s přihlédnutím k jednotlivým kategoriím těchto osob Písemné ověření s ústním vysvětlením
j Definovat regulativa pro přepravu osob a zboží, vyplývající z vnitřních předpisů provozovatele lanové dráhy Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat elektrické zařízení lanové dráhy Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Definovat ohrožení elektrickým zařízením lanové dráhy a navrhnout možné způsoby ochrany Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Vyjmenovat činnosti na elektrických zařízeních lanových drah a oprávnění pracovníků k jednotlivým činnostem Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Definovat kvalifikační podmínky pro práci na elektrických zařízeních lanových drah Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první zdravotnické pomoci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat organizaci záchrany (v lyžařském areálu obecně, v prostorách nástupu a výstupu z lanové dráhy) Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Definovat základní postup při poskytování první pomoci Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Popsat zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Popsat minimální rozsah vybavenosti lyžařského areálu zdravotnickým materiálem a transportními prostředky Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Písemné ověřování kompetencí se u vybraných způsobilostí provádí prostřednictvím písemného testu.

 

Zkoušející předloží uchazeči test s více otázkami pro každé kritérium, které prověří uvedenou kompetenci.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

 

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány ze souboru obsahujícím minimálně 100 otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek:

Orientace v předpisech a technických normách 20 otázek

Organizace nástupu, přepravy a výstupu 50 otázek

Poskytování první zdravotnické pomoci 20 otázek

Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení20 otázek

 

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného tesu pro každého uchazeče, sestaveného z 30 otázek s následujícím zastoupením jednotlivých oblastí:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) následující počet otázek:

Orientace v předpisech a technických normách 3 otázky

Organizace nástupu, přepravy a výstupu17 otázek

Poskytování první zdravotnické pomoci 3 otázky

Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení3 otázky

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze tří odpovědí, z nichž jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Pro úspěšné hodnocení testu je třeba dosáhnout alespoň 75 % úspěšnosti zodpovězení otázek za každou oblast a zároveň 80 % úspěšnosti v testu jako celku.

 

Veškeré písemné podklady a přípravy uchazeče budou autorizovanou osobou archivovány.

Na tvorbě standardu se podíleli