Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Technolog zpracování plastů
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do 18.10.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 18.8.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce s oborovými technickými normami a certifikáty ISO/TS

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat na internetu platnou technickou normu pro zkoušení plastů – zkušební podmínky a tvar zkušebních těles pro zkoušku tahem a rázem v ohybu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat schéma procesního modelu podle ISO 9000 Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit účel systému managementu jakosti ve výrobní praxi podniku Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v surovinách a materiálech pro plastikářskou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé typy polymerů na základě jejich vlastností a technologie zpracování Písemné a ústní ověření
b Identifikovat hlavní typy polymerů používaných v dané plastikářské výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat hlavní aditiva používaná při zpracování plastů a popsat jejich vliv na výsledné vlastnosti plastů Písemné a ústní ověření
d Rozdělit a popsat vzorky vratných materiálů a odpadu k jejímu dalšímu použití nebo likvidaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v jednotlivých technologiích zpracování plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologie - vstřikování, vytlačování, válcování, svařování, tvarování a lisování plastů Písemné a ústní ověření
b Uvést příklady výrobků pro jednotlivé technologie zpracování plastů a jejich možné aplikace Písemné a ústní ověření
c Porovnat jednotlivé typy polymerů v návaznosti na jednotlivé technologie používané v plastikářské výrobě Písemné a ústní ověření
d Provést potřebné úkony při najíždění, odstavení a obsluze konkrétního výrobního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Seřizování strojů a zařízení pro zpracování plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stroje a zařízení na úpravu a dávkování surovin Ústní ověření
b Vysvětlit funkci strojů a zařízení a ukázat, jak se nastavují jejich technické parametry (dvouválec, víceválce, vstřikovací, vytlačovací a svařovací stroje) Praktické předvedení a ústní ověření
c Nakreslit a popsat schéma výrobního procesu na lince konkrétního výrobku (podlahovina, fólie, profil, hadice, svařenec, paropropustná fólie) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení technologického procesu zpracování plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit dokument „Pracovní postup“ výrobního zařízení pro jednotlivé finální produkty (podlahovina, fólie, profil, hadice, svařenec, paropropustná fólie) Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit klíčové faktory ovlivňující technické parametry finálních produktů, odebrat vzorek pro kontrolu jakosti v laboratoři Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu dodržování technologického postupu obsluhy výrobní linky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v plastikářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat zásady bezpečnosti práce s chemickými látkami, stroji, přístroji a zařízením, hygienické předpisy Praktické předvedení a písemné ověření
b Používat pracovní oděv a přidělené ochranné pomůcky Praktické předvedení
c Dodržovat interní a obecně závazné normy a předpisy BOZP, PO a ochrany životního prostředí Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkouška probíhá pro technologii vytlačování, válcování, vstřikování, svařování. Na praktickém příkladu uchazeč vysvětlí průběh technologického procesu, používané suroviny a materiály. V součinnosti s obsluhou uvede stroj/zařízení do provozu a sleduje technologický proces. Provádí kontrolu shodnosti výrobku se stanovenými parametry jakosti.

Při ověřování kompetence "Orientace v surovinách a materiálech pro plastikářskou výrob", kriterium d), dostane uchazeč dva až čtyři vzorky materiálů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Fatra, a. s.

Střední obchodně technická škola Zlín

Plastika Kroměříž, a. s.