Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v plastikářských technologiích, materiálech a strojním zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit jednotlivé technologické kroky produkce vstřikovaných výrobků a jejich návaznost Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat druhy surovin a materiálů, vysvětlit jejich použití v technologii vstřikování Písemné a ústní ověření
c Rozpoznat typy jednotlivých strojních zařízení v rámci technologie vstřikování a objasnit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat na konkrétním vzorku konstrukci finálního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v provozní dokumentaci pro obsluhu technologických procesů v plastikářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technologická schémata, předpisy a základní postupy vstřikované výroby, sestavit z nich pořadí technologických operací a procesů a základní údaje pro jejich provedení Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se ve schválených dokumentech pro technologický proces, vyhledat a interpretovat informace z těchto dokumentů (bezpečnostní listy, pracovní instrukce, provozní předpisy, kontrolní plány) Praktické předvedení a ústní ověření
c Číst technickou dokumentaci, pracovat se servisními příručkami Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování technologických zařízení jednotlivých plastikářských procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní úkony na určeném strojním zařízení používané pro technologii vstřikování (uvést do chodu, udržovat, přerušit a zastavit chod, seřídit chod, provést běžnou údržbu) Praktické předvedení
b Popsat a provést úkony na strojním zařízení spojené se změnou sortimentu (změna receptur, materiálů, polotovarů, nastavení parametrů stroje, obsluha robotů, výměna forem) Praktické předvedení a ústní ověření
c Volit nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla pro nastavení a seřízení strojního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Operativně reagovat adekvátním zásahem při běžném provozu na odchylky v procesu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sledování, vyhodnocování a evidence parametrů v plastikářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit, zaznamenat a vyhodnotit parametry technologického procesu vstřikování Praktické předvedení
b Popsat důsledky změn parametrů – změna teploty, tlaku, vlhkosti Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit na příkladu ukázky vadného produktu, co bylo příčinou vzniku vady Písemné a ústní ověření
d Posoudit kvalitu finálního výrobku dle dokumentace Praktické předvedení
e Navrhnout nápravná opatření na základě získaných výsledků dle stanovených postupů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v plastikářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat zásady bezpečnosti práce s chemickými látkami, stroji, přístroji a zařízením, hygienické předpisy Praktické předvedení a písemné ověření
b Používat pracovní oděv a přidělené ochranné pomůcky Praktické předvedení
c Dodržovat interní a obecně závazné normy a předpisy BOZP, požární prevence a ochrany životního prostředí Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Zkouška probíhá v reálném provozu pro technologii vstřikování. Při obsluze technologických procesů provádí uchazeč sledování a posuzování provozních hodnot a parametrů fungování stroje. Na praktickém příkladu uchazeč vysvětlí průběh technologického procesu, používané suroviny a materiály.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Fatra, a. s.

Střední obchodně technická škola Zlín

Plastika Kroměříž, a. s.