Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Platnost standardu: Od 6.1.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Identifikace a datace restaurovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit na poškozeném dobovém kusu nábytku etické normy restaurování Ústní ověření
b Popsat odborně terminologicky poškozený dobový kus nábytku Ústní ověření
c Časově zařadit a popsat určený kus dobového nábytku podle charakteristických prvků do odpovídajícího umělecko-historického období Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit původní technologie použité ke zhotovení daného kusu nábytku Praktické předvedení
e Popsat aspekty autenticity, historičnosti a vypovídající hodnoty daného kusu nábytku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Restaurátorský průzkum nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva určených k restaurování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit celkový stav poškození daného kusu nábytku Praktické předvedení
b Zjistit počet, druh a kvalitu druhotných zásahů na předloženém kusu nábytku na základě provedených sond a současně vyhodnotit případný dosavadní způsob restaurování nebo odstranění konečné původní povrchové úpravy Praktické předvedení
c Rozlišit nepůvodní materiály na daném kusu nábytku Praktické předvedení
d Stanovit a zdůvodnit postup odstranění nepůvodních materiálů z předchozích neodborných oprav Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Konzervování nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit a zdůvodnit technologický postup konzervování určeného kusu nábytku na základě provedených sond Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit a vybrat potřebné nářadí, nástroje, pomůcky a osobní ochranné prostředky Praktické předvedení
c Určit a vybrat potřebné materiály a stanovit postup jejich aplikace při konzervaci Praktické předvedení
d Zakonzervovat daný kus nábytku nebo jeho část petrifikací injektáží, ošetřením fungi a insekta prostředky včetně uzavření povrchu voskovou úpravou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Restaurování nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit restaurátorský průzkum a na základě tohoto vyhodnocení stanovit technologický postup restaurování určeného kusu nábytku Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit a vybrat potřebné nářadí, nástroje, pomůcky a osobní ochranné prostředky Praktické předvedení
c Stanovit a vybrat potřebné materiály a stanovit postup jejich aplikace při restaurování dýhování Praktické předvedení
d Očistit odlepené lůžko dýhy od zbytků lepidla, podlepit kostním klihem a doplnit chybějící části dýh Praktické předvedení
e Provést přípravu povrchu podlepené případně vyměněné části dýhované plochy pro sjednocení odstínu a následnou povrchovou úpravu Praktické předvedení
f Stanovit postup a doplnit chybějící část poškozené řezby na určeném kusu nábytku do původního stavu Praktické předvedení a ústní ověření
g Ručně dořezat chybějící části řezby na určeném kusu nábytku a sjednotit povrch do původního stavu Praktické předvedení
h Stanovit postup a doplnit chybějící části poškozené intarzie na určeném kusu nábytku a sjednotit její povrch Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zhotovování replik nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zařadit dobový stolek na fotografii do odpovídajícího uměleckého slohového období, datovat a místopisně určit jeho zhotovení Praktické předvedení a ústní ověření
b Na základě fotografie vypracovat technickou dokumentaci pro vyrobení repliky stolku s horní dýhovanou plochou tvořenou okrasnou sesazenkou; rozměry stolové desky max. 650 x 650 mm, výška stolku do 720 mm Praktické předvedení
c Stanovit technologický postup pro zhotovení repliky stolku Praktické předvedení
d Stanovit a vybrat potřebné nářadí, pomůcky, materiály a ochranné pracovní pomůcky pro zhotovení repliky stolku Praktické předvedení
e Zhotovit podle technické dokumentace stanoveným technologickým postupem část repliky stolku Praktické předvedení
f Dokončit povrchovou úpravu vyrobené části repliky stolku technologií ručního leštění šelakovou politurou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zhotovování technické dokumentace restaurovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vyhodnotit výsledky průzkumu, konzervování a restaurování daného kusu nábytku Praktické předvedení a ústní ověření
b Provádět průběžnou fotodokumentaci a technickou dokumentaci jednotlivých fází konzervování a restaurovaní daného kusu nábytku Praktické předvedení
c Zdokumentovat celkový stav kusu nábytku po restaurování a zhodnotit kvalitu provedeného restaurátorského zásahu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Povrchová úprava restaurovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit rekonstrukci povrchové úpravy poškozeného dýhovaného dílce Praktické předvedení
b Provést sjednocení barevnosti a kresby dýhovaného dílce a provedení povrchové úpravy šelakovou politurou na vysoký lesk Praktické předvedení
c Provést vymývání a bělení barevných vad a skvrn na dýhovaných plochách nebo masivním dřevě předloženého zkušebního vzorku a vysvětlit likvidaci pryskyřičných skvrn na povrchu dílce Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést povrchovou úpravu včelím voskem na dodaném zkušebním vzorku rámové výplně s řezbou rozety včetně provedení patiny Praktické předvedení
e Provést povrchovou úpravu šelakovou politurou na dodaném zkušebním vzorku soustružené barokní bukové nohy včetně namoření povrchu na odstín ořech tmavý Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-umeleckoremes-7eef#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

Autorizovaná osoba vybere a zajistí veškeré potřebné přímé i pomocné materiály, včetně osobních ochranných pomůcek pro splnění všech kritérií.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Identifikace a datace restaurovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva a Restaurátorský průzkum nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva určených k restaurování:

u všech kritérií uvedených kompetencí - autorizovaná osoba zajistí ke zkoušce jeden poškozený dobový kus nábytku, např. židle s dýhováním na opěradle a sedadlovým rámem, nedýhovaný selský jídelní stůl se zásuvkou, truhla na uložení výbavy s poškozeným řezbovaným motivem, intarzovaný nábytek s poškozenou intarzií atd. Uchazeč provede identifikaci, dataci a restaurátorský průzkum restaurovaného nefigurálního uměleckořemeslného díla ze dřeva dle stanovených kritérií.

 

Konzervování nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva:

u všech kritérií uvedené kompetence - autorizovaná osoba zajistí ke zkoušce jeden nedýhovaný selský jídelní stůl se zásuvkou. Uchazeč provede konzervaci restaurovaného nefigurálního uměleckořemeslného díla ze dřeva dle stanovených kritérií.

 

Restaurování nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva:

u kritérií a, b, c, d, e) - autorizovaná osoba zajistí ke zkoušce židli s dýhováním na opěradle a sedadlovým rámem z období biedermeier

u kritérií f, g) - autorizovaná osoba zajistí ke zkoušce truhlu na uložení výbavy s poškozeným řezbovaným motivem

u kritéria h) - autorizovaná osoba zajistí ke zkoušce intarzovaný nábytek s poškozenou intarzií

 

Zhotovování replik nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva:

u kritérií a, b, c, d) - autorizovaná osoba zajistí ke zkoušce fotografii dobového stolku s horní dýhovanou plochou tvořenou okrasnou sesazenkou; rozměry stolové desky max. 650 x 650 mm, výška stolku do 720 mm, např. stolek šicí, hrací, květinový, šachový a zajistí materiál k výrobě repliky

 

Zhotovování technické dokumentace restaurovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva:

u všech kritérií uvedené kompetence - autorizovaná osoba zajistí ke zkoušce jeden poškozený dobový kus nábytku, např. židle s dýhováním na opěradle a sedadlovým rámem, nedýhovaný selský jídelní stůl se zásuvkou, truhla na uložení výbavy s poškozeným řezbovaným motivem, intarzovaný nábytek s poškozenou intarzií atd. Uchazeč zhotoví technickou dokumentaci restaurovaného nefigurálního uměleckořemeslného díla ze dřeva dle stanovených kritérií.

 

Povrchová úprava restaurovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva:

u kritérií a, b, c) uvedené kompetence - autorizovaná osoba zajistí ke zkoušce dýhovaný dílec cca 400 x 600 mm s nepůvodním nátěrem restaurátorským způsobem. Uchazeč provede povrchovou úpravu restaurovaného nefigurálního uměleckořemeslného díla ze dřeva dle stanovených kritérií.

u kritéria d) uvedené kompetence - autorizovaná osoba zajistí ke zkoušce zkušební vzorek rámové výplně s řezbou rozety. Uchazeč provede povrchovou úpravu patinou a včelím voskem.

u kritéria e) uvedené kompetence - autorizovaná osoba zajistí ke zkoušce zkušební vzorek soustružené barokní bukové nohy. Uchazeč provede namoření povrchu šelakovou politurou a namoří povrch na odstín ořech tmavý.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Danuše Machátová, OSVČ, Rudolfinea, sdružení pro umělecká řemesla

Mendelova univerzita Brno

ing. Jaromír Kaláb, OSVČ, soudní znalec v oborech dřeva včetně povrchových úprav, restaurátor bez licence MK ČR

Petr Janda, OSVČ, restaurátor s licencí MK ČR v oboru restaurování uměleckořemeslných prací ze dřeva a přírodních materiálů

Stanislav Vinš, OSVČ, restaurátor dřeva, licence tř. A na restaurování kulturních památek v oboru