Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Operátor obráběcích center v nábytkářské výrobě
Platnost standardu: od 5.8.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v průvodní dokumentaci výroby nábytkového dílce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou výrobní dokumentaci v listinné nebo elektronické formě, orientovat se v technickém popisu, ve značení materiálů, v kótování Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Spouštění a základní nastavení obráběcího centra v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Spustit obráběcí centrum Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Provést základní nastavení funkčních částí obráběcího centra mimo nastavení softwarové při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v ovládacím softwaru operačního systému obráběcích center v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit v ovládacím softwaru základní funkce obráběcího centra a požadované parametry podle charakteru výrobu a zpracovávaných materiálů Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Ověřit správnost nastavení provedením požadovaných operací na zkušebním dílci při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Ověřit dostupnost nainstalovaných programů odpovídajících dodané výrobní dokumentaci v databázi řídicí jednotky obráběcího centra Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Instalace programů do řídící jednotky obráběcího centra v nábytkářské výrobě, včetně dílčích úprav programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést instalaci programů z přenosného média nebo vzdáleného počítače do řídicí jednotky obráběcího centra Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Provést dílčí úpravu nainstalovaného programu z hlediska změněny kótování otvorů, drážek, polodrážek podle dodané výrobní dokumentace Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Uložit upravený program jako nový program do databáze programů Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Opracovávání nábytkového dílce a kontrola kvality opracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit v ovládacím softwaru obráběcího centra program na opracování příslušného nábytkového dílce, odpovídající dodané výrobní dokumentaci Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Zkontrolovat připravený dílec před vložením na pracovní plochu obráběcího centra a správně ho upnout s ohledem na jeho velikost a způsob opracování při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Provést opracování dílce při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Zkontrolovat hotový nábytkový dílec z hlediska přesnosti a čistoty frézování a vrtání a připravit ho pro přepravu na navazující pracoviště při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a výměna nástrojů, včetně následného nastavení obráběcího centra v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat a vyměnit používané nástroje při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Provést úpravy v softwarovém nastavení obráběcího centra podle reálných hodnot vyměněných nástrojů Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Základní údržba obráběcích center v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu obráběcího centra, zejména odsávacích hadic, upínacích prvků, bezpečnostních prvků, nepoškozenost ovládacích prvků a vnitřní čistotu stroje podle předepsaného plánu údržby při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Provést kontrolu mazacích míst obráběcího centra a doplnit maziva podle mazacího plánu při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Vyměnit poškozené díly zejména upínací prvky a odsávací hadice při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nakládání s odpady při obsluze CNC strojů v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úklid po skončení práce Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Popsat způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého při dané činnosti Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování kritérií by mělo být pokud možno spojeno v navazující činnosti vedoucí k opracování 15 kusů nábytkových dílců za použití různých druhů materiálů (MDF deska, dřevotřískové a dřevovláknité desky, překližka, laťovka, dýhovaná DTD, laminovaná DTD) s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování standardně dovolených tolerancí.

Při zadávání úkolů se doporučuje zaměřit se zejména na tyto činnosti:

– práce s výrobní dokumentací

– kontrola kvality obráběného plošného dílce

– spuštění stroje, základní nastavení

– orientace v softwaru stroje

– instalace programů

– vrtání a frézování dílce

– kontrola kvality rozvrtání, rozměrové, hloubkové a pravoúhlé tolerance

– údržba stroje

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

NADOP – VÝROBA NÁBYTKU, a. s.

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí

Dřevařský magazín