Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: od 21.8.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních a prováděcích výkresech a technické dokumentaci tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou konstrukční a technologickou dokumentaci v tištěné i elektronické formě, orientovat se ve značení materiálu a kótování Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst výrobní dokumentaci a orientovat se v ní Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování konstrukčních prvků masivních bloků dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit druh, množství a kvalitu materiálů pro výrobu masivních bloků dřevostaveb podle konkrétního zadání, zdůvodnit výběr Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozměřit, rozkreslit a orýsovat konstrukční prvky masivních bloků podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Popsat vlastnosti a chování dřeva jako stavebního materiálu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční a strojní opracování dřevěných materiálů, zhotovení dřevěných prvků konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy ručního a strojního opracování, materiálové provedení a důležité parametry geometrie obráběcích nástrojů z hlediska jejich použití při obrábění dřevěných materiálů Ústní ověření
b Zvolit, zdůvodnit a použít pracovní postupy podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Obrobit a opracovat dřevěné materiály v odpovídající kvalitě Praktické předvedení
d Dodržovat zásady BOZP a PO a vyjmenovat nebezpečí a rizika při práci na dřevoobráběcích strojích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní části dřevoobráběcích strojů, jejich funkci, způsoby seřízení a údržby Ústní ověření
b Připravit a nastavit stroje, nástroje, pomůcky a nářadí v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení
c Obsluhovat dřevoobráběcí stroje, ruční stroje a ruční zařízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy a pokyny výrobce Praktické předvedení
d Provést údržbu strojů a zařízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy a pokyny výrobce Praktické předvedení
e Ošetřit a uložit nástroje a nářadí používané při opracování dřeva v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy a pokyny výrobce Praktické předvedení
f Při všech činnostech dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování jednotlivých konstrukčních prvků masivních bloků dřevostaveb dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní druhy dřevěných a kovových spojovacích prostředků a používaných lepidel Ústní ověření
b Uvést druhy konstrukčních spojů pro spojování masivních bloků dřevostaveb podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit a vybrat vhodné dřevěné a kovové spojovací prostředky pro výrobu zadaných druhů masivních bloků dřevostaveb podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba jednotlivých částí masivních bloků dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat druhy masivních bloků dřevostaveb Ústní ověření
b Popsat technologické postupy při výrobě jednotlivých částí masivních bloků dřevostaveb Ústní ověření
c Zvolit a zdůvodnit tvar a vhodný druh dřeviny, řeziva a ostatních materiálů pro výrobu jednotlivých částí masivních bloků dřevostaveb a vyrobit je podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech operacích dodržovat BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyřezávání stavebních otvorů a otvorů pro technické instalace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyčíst z výkresové dokumentace druhy a rozměry otvorů Praktické předvedení
b Popsat postup a pořadí operací při vyřezávání otvorů Ústní ověření
c Určit vhodné druhy strojů, nástrojů a zařízení pro vyřezávání otvorů podle konkrétního zadání Praktické předvedení
d Vyřezat a začistit stavební otvory podle konkrétního zadání Praktické předvedení
e Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování izolačních materiálů, parozábran a difuzních fólií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy izolací a charakterizovat materiály pro jednotlivé izolace Ústní ověření
b Vysvětlit rozdíl při osazování parozábran a difuzních fólií Ústní ověření
c Osadit parozábrany, difuzní fólie a izolační materiály podle technologických postupů Praktické předvedení
d Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování stavebních otvorů okny a dveřmi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat podle výkresové dokumentace okna a dveře konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat nástroje a prostředky pro správné osazení oken a dveří Ústní ověření
c Určit dle prováděcího výkresu způsob osazení jednotlivých druhů oken a dveří Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout úpravu ostění, parapetů a nadpraží Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést osazení jednotlivých oken nebo dveří podle zadání Praktické předvedení
f Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Impregnace stavebních prvků masivních bloků dřevostaveb ochrannými látkami a povrchová úprava nátěrovými hmotami, fasádními materiály strojně nebo ručně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat důvody použití a parametry impregnací a ochranných nátěrů masivních bloků dřevostaveb Ústní ověření
b Vyjmenovat nejpoužívanější druhy impregnačních látek a nátěrových hmot Ústní ověření
c Popsat způsoby aplikace a aplikovat impregnační látky, nátěrové hmoty a fasádní materiály na stavební prvky podle konkrétního zadání při dodržení technologických postupů a BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kompletace dílců a podsestav do vyšších funkčních celků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy podsestav Ústní ověření
b Definovat pojem vyšší funkční celek Ústní ověření
c Charakterizovat použití masivních bloků pro jednotlivé podsestavy Ústní ověření
d Popsat kompletaci dílců a podsestav do vyšších funkčních celků masivních bloků dřevostaveb Ústní ověření
e Zkompletovat vyrobené dílce a podsestavy do vyššího funkčního celku podle konkrétního zadání Praktické předvedení
f Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice jednotlivých materiálů a stavebních prvků dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování materiálů a stavebních prvků Ústní ověření
b Popsat zásady označování, popsat a označit určené stavební prvky Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat balení jednotlivých materiálů a stavebních prvků podle charakteru a množství a způsoby expedice a dopravy Ústní ověření
d Popsat způspby expedice a dopravy materiálů a stavebních prvků masivních bloků dřevostveb včetně zásad BOZP a PO Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce při výrobě dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat průběh prací a technologického procesu při výrobě dřevostaveb do stavebního deníku Praktické předvedení
b Vysvětlit význam údajů o poruchách, opravách a běžné údržbě strojů a zařízení při výrobě dřevostaveb Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nakládání s odpadem z výroby a montáže při výrobě dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odpady vzniklé při výrobě dřevostaveb a vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu vzniklého při výrobě a montáži dřevostaveb Ústní ověření
b Uklidit pracoviště a roztřídit vzniklý odpad při výrobě dřevostavby podle konkrétního zadání Praktické předvedení
c Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-drevosta#zdravotni-zpusobilost).

 

Při zkoušce uchazeč zhotoví:

minimálně dva různé typy masivních bloků dřevostaveb

vyřízne v jednom z nich stavební otvor, který osadí oknem nebo dveřmi podle zadání určeného autorizovanou osobou.

 

Při ověřování kritérií hodnocení bude kladen důraz na volbu postupu práce a vhodného materiálu s přihlédnutím na samostatnost rozhodování a ekonomické hledisko výroby.

Při zadávání úkolů se zkoušející zaměří zejména na:

práci s dodanou konstrukční a technologickou dokumentací

manipulaci s materiálem

volbu, obsluhu, seřizování a běžnou údržbu dřevoobráběcích strojů a nástrojů pro zhotovení požadovaného výrobku

způsob zpracování, výrobu a montáž zadaného výrobku.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce a ke kvalitě a funkčnosti zhotoveného výrobku.

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících dokumentů, ve znění pozdějších předpisů:

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

ČSN 01 3431 Kreslení střech

ČSN 01 3487 Výkresy dřevěných stavebních konstrukcí

ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí

ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

EN 336 Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky

EN 912 Spojovací prostředky pro dřevo – Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – požadavky (izolace v konstrukcích a osazení parozábran)

 

Pro ověřování odborných kompetencí:

a) Orientace ve stavebních a prováděcích výkresech a technické dokumentaci tesařských konstrukcí: AOs posoudí, jak se uchazeč pomocí čtení výkresů dokáže orientovat v technické dokumentaci.

b) Volba a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování konstrukčních prvků masivních bloků dřevostaveb: AOs hodnotí uchazeče, jak věcně správně čte prováděcí výkresy tesařských konstrukcí, zda výklad je přesný a správně používá odbornou terminologii. Zdůvodnění je v souladu s platnými normami a předpisy. Uchazeč vypočítá a vypracuje kusovník nebo výpis spotřeby materiálů na výrobu konkrétní části dvou různých masivních bloků dřevostaveb na základě konkrétního zadání.

c) Ruční a strojní opracování dřevěných materiálů, zhotovení dřevěných prvků konstrukcí: AOs posoudí správnost pracovního postupu, v souladu s výkresovou dokumentací a předpisy BOZP, zda uchazeč dodržuje logickou návaznost pracovních postupů a navržený postup splňuje nároky na platné ČSN.

d) Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení: AOs sleduje a posuzuje uchazeče při volbě a použití strojů a nástrojů, pracovních postupů opracování materiálů a zda používá odbornou terminologii.

e) Spojování jednotlivých konstrukčních prvků masivních bloků dřevostaveb dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky: AOs posoudí věcnou správnost uchazečova vysvětlení podle konkrétního zadání.

f) Výroba jednotlivých částí masivních bloků dřevostaveb: AOs posoudí uchazeče, jak se správně orientuje v zadání a samostatně vyrobí podle zadání minimálně dva druhy masivního bloku dřevostaveb a zhodnotí věcnou správnost jeho postupu.Tolerovány jsou drobné nepřesnosti. Samostatně a přesně zhotoví jednotlivé prvky konstrukce masivního bloku s použitím správného nářadí a nástrojů. Dodrží stanovený časový limit, který odpovídá složitosti a množství prvků. Dodržuje zásady BOZP. Vysvětlí a připraví lepící směsi (lepidlo a přísady) pro lepení jednotlivých dílců masivního bloku.

g) Vyřezávání stavebních otvorů a otvorů pro technické instalace: AOs sleduje, zda uchazeč postupuje podle zadání při dodržování technologických postupů a dodržení BOZP. Hodnotí se celková zručnost, věcná správnost postupu a dodržení časového limitu, vzhledem ke složitosti a rozsahu zadané konstrukce.

h) Osazování izolačních materiálů, parozábran a difuzních fólií: AOs sleduje, zda vysvětlení je věcně správné, pracovní postup dodržen, včetně BOZP.

ch) Osazování stavebních otvorů okny a dveřmi: AOs sleduje, zda uchazeč správně osadí jeden stavební otvor oknem nebo dveřmi podle konkrétního zadání.

i) Impregnace stavebních prvků masivních bloků dřevostaveb ochrannými látkami a povrchová úprava nátěrovými hmotami, fasádními materiály strojně nebo ručně: AOs posoudí, jak uchazeč vysvětlí vhodnost ošetření masivního bloku ochrannou látkou proti dřevokazným škůdcům. Dále pak rozdílnost způsobu aplikace - nátěr, nástřik, ponor, a jak při práci dodržuje BOZP.

j) Kompletace dílců a podsestav do vyšších funkčních celků: AOs posuzuje technologickou správnost kompletace, zda uchazeč dodržuje předpisy BOZP, zda používá osobní ochranné pracovní prostředky a provádí kontrolu provedené práce.

 

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KODA, s. r. o., Blatno 118

ESOZ Chomutov

KERNER, s. r. o., Chomutov

Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace

LINETA, a. s., Praha