Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví
Platnost standardu: od 1.8.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Optimální volba sortimentace a kvality surového dříví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit jakost dříví v porostu před započetím těžby Praktické předvedení s ústním ověřením
b Navrhnout nejvhodnější sortimentace pro daný porost Praktické předvedení s ústním ověřením
c Zatřídit vytěžené dříví do příslušných sortimentů Praktické předvedení s ústním ověřením
d Popsat kontrolu správnosti provedené sortimentace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přejímka vytěženého dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolní měření vytěženého dříví Praktické předvedení
b Změřit hráně rovnaného dříví Praktické předvedení
c Popsat vyhotovení číselníku za vytěžený porost Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace expedice dříví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby zajištění odbytu dřevní hmoty Ústní a písemné ověření
b Popsat odvoz dříví k odběratelům dřevní hmoty Ústní a písemné ověření
c Vyjmenovat možné způsoby krátkodobého a dlouhodobého skladování dřevní hmoty Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování výroby sortimentů dříví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat podmínky pro výrobu konkrétních sortimentů Ústní a písemné ověření
b Popsat kontrolu jakosti vyrobených sortimentů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola dodržování BOZP, PO a pracovních postupů v těžební činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence v lesním hospodářství, vysvětlit důležitost dodržení pracovních a technologických postupů pro správný a bezpečný průběh těžební činnosti, uvést zákonem zakázané činnosti v lese Písemné ověření a ústní ověření
b Popsat problematiku provozu strojů, vlastnosti a použití běžných provozních materiálů jako jsou paliva, maziva a ostatní provozní materiály s ohledem na zásady hygieny, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí při jejich používání, uvést příklady bezpečnostních rizik, eventuelně nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci Ústní ověření
c Identifikovat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a navrhnout způsob odstranění závad a možných rizik, uvést povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
d Popsat první pomoc při náhlém onemocnění nebo úrazu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkouška proběhne ve dvou částech, teoretické a praktické. Praktickou část je nutné absolvovat v lesním porostu, či na lesním skladě, kde je možné ověřit dovednost měření a znalost sortimentace dříví. Teoretická část proběhne také v lesním porostu a v kancelářském zázemí lesního závodu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Lesní společnost Královský Hvozd, a. s.

Triumfa Energo, s. r. o.

Lesy České republiky, s. p.

Středočeský kraj – Odbor životního prostředí