Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Slévárenský technik mistr
Platnost standardu: Od 15.8.2013 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.8.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve svěřeném úseku slévárenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit slévárenské procesy a technologické operace na zadaném úseku slévárenské výroby Ústní ověření s písemnou přípravou
b Uvést možné organizační a provozní problémy v zadaném úseku slévárenské výroby Ústní a písemné ověření
c Navrhnout způsob odstranění vyspecifikovaných možných organizačních a provozních problémů v zadaném úseku slévárenské výroby Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení spouštění a odstavení provozu technických a technologických zařízení slévárenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivá zařízení v zadaném úseku slévárenské výroby Ústní ověření
b Provést úkony podle výrobně technické dokumentace na základě zadaného problému Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Provést řízení slévárenského procesu, spouštění a odstavování provozu technických a technologických zařízení slévárenské výroby, spouštění a odstavování provozu technických a technologických zařízení slévárenské výroby Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Popsat možné problémy při spouštění a odstavování provozu technických a technologických zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické a provozní dokumentace svěřeného úseku slévárenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat průběh technologického procesu na vytipovaném výrobním zařízení (pracovišti), uvést jeho výkonové parametry, výrobní podmínky Praktické předvedení
b Zaznamenat v souladu s provozními předpisy údaje o chodu vytipovaného výrobního zařízení a údaje o poruchách a opravách Praktické předvedení
c Provádět a evidovat příjem, skladování, expedici, balení a označování surovin a modelového zařízení v různých fázích výrobního procesu, včetně nakládání s výrobním odpadem a to včetně vkládání dat do informačního systému slévárny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Používání systémů a standardů kvality ve slévárenském provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit principy systému řízení jakosti ve slévárenské výrobě (ISO) Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Kontrola a zabezpečování dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních předpisů a požární ochrany a plnění úkolů ve stanovených technických a ekonomických parametrech ve svěřeném úseku slévárenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostřední Písemně s ústní obhajobou
b Vyhledat pro daný svěřený úsek výroby schválené interní dokumenty týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostřední Praktické předvedení
c Vyhodnotit plnění úkolů podle stanovených technických a ekonomických parametrů ve vybraném úseku slévárenské výroby, navrhnout potřebná nápravná opatření Praktické předvedení
d Zkontrolovat dodržování pracovní a technologické kázně, předpisů BOZP a hygieny práce ve vybraném úseku slévárenské výroby a navrhnou potřebná nápravná zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Motivování zaměstnanců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby motivování zaměstnanců Písemné ověření s ústní obhajobou
b Specifikovat slabá místa motivování zaměstnanců na vytipovaném úseku slévárenské výroby Písemné ověření s ústní obhajobou
c Navrhnout optimalizaci motivování zaměstnanců na vytipovaném úseku slévárenské výroby Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola a evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovištích, kontrola a evidence majetku ve svěřeném úseku slévárenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit způsoby kontroly a evidence přítomnosti zaměstnanců na vytipovaném pracovišti, včetně slabých míst Písemné ověření
b Navrhnout optimalizaci kontroly a evidence přítomnosti zaměstnanců na vytipovaném pracovišti Praktické ověření s ústní obhajobou
c Objasnit metodiku evidence majetku na vytipovaném úseku slévárenské výroby, včetně slabých míst Písemné ověření
d Navrhnout optimalizaci kontroly a evidence majetku ve vytipovaném úseku slévárenské výroby Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení ve svěřeném úseku slévárenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém zajišťování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení včetně vyhrazených zařízení na vytipovaném úseku slévárenské výroby Písemné ověření s ústní obhajobou
b Prakticky předvést zajištění preventivní prohlídky stroje – zařízení Praktické předvedení
c Navrhnout optimalizaci preventivních prohlídek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků svěřeného úseku slévárenské výroby, provádění úkonů jejich prvotní personální agendy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob zpracování podkladů pro odměňování pracovníků svěřeného Písemné ověření
b Vysvětlit systém prvotní personální agendy, prakticky předvést zadaný úkol, navrhnout optimalizaci Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Prokázat znalost zákoníku práce v oblasti pracovní doby, přesčasů, dovolené, přestávek na oddech, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=30885&kod_sm1=36).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

a) Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání slévač + střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenské metalurgie, strojírenství nebo hutnictví a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti slévárenství, hutnictví, z toho min. 1 rok v období posledních 2 let před podáním žádosti o udělení autorizace

b) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na slévárenství a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti slévárenství, hutnictví, nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti slévárenství, hutnictví, z toho min. 1 rok v období posledních 2 let před podáním žádosti o udělení autorizace

 

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Požadavky na materiálně-technické zázemí

- zázemí slévárenského provozu – výrobní zařízení slévárenského procesu a jeho surovinová a materiálová základna;

- osobní ochranné pomůcky pracovníka (OOPP)

- pracovní stůl, židli, blok, kalkulačku

- zákoník práce

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 20 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard připravila SR hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz sléváren ČR

METOS, v. o. s.

FERAMO MODEL, s. r. o.

SPŠ a VOŠ technická, Brno