Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Kožařský technik
Platnost standardu: Od 15.8.2013 do 10.6.2018
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 10.4.2018 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost norem pro kožedělnou výrobu a schopnost orientovat se v nich, předvést dohledání pomocí informačních technologií Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Popsat složení předloženého výrobku, pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
c Sestavit dle předloženého vzorku pracovní postup pro zhotovení výrobku s využitím technické dokumentace, popsat výrobní způsob Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické dokumentace kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Založit a vést technickou a technologickou dokumentaci, popsat podklady pro předložený vzorek Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Zdůvodnit nutnost vedení a používání norem a technické dokumentace pro danou kožedělnou výrobu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní, základních a pomocných materiálů, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Posoudit kvalitu materiálů pro kožedělnou výrobu na předložených vzorcích, vyhodnotit případné vady a stanovit jejich použití s ohledem na kvalitu výsledného výrobku Praktické předvedení
c Popsat useň s ohledem na její kvalitativní složení, stanovit použití jednotlivých částí usně na konkrétní dílce výrobku s ohledem na jejich kvalitu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajištění dodržování zásad BOZP v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP, hygieny práce, protipožární ochrany, poskytování první pomoci a zacházení s elektrickým proudem v kožedělné výrobě Ústní ověření
b Vysvětlit dodržování bezpečnosti práce při obsluze strojů v kožedělné výrobě, uvést možná zdravotní rizika a případné použití ochranných pracovních pomůcek Ústní ověření
c Uvést možná rizika práce v provozech kožedělné výroby a navrhnout možnosti jejich eliminace Ústní ověření
d Proškolit zaměstnance v BOPZ při simulované pracovní činnosti, provést písemný záznam o vykonaném proškolení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout technologický postup na daném úseku kožedělné výroby, na modelové situaci prosadit správné technologické řešení s využitím nástrojů řízení lidských zdrojů Praktické předvedení
b Navrhnout technologické parametry pro strojní zařízení s přihlédnutím k dodržování technologického postupu Praktické předvedení
c Zkontrolovat dodržování technologického postupu pro předložený výrobek u vytypovaných pracovních operací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola plnění operativních plánů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat průběžně plnění výkonnostních norem na jednotlivých úsecích, porovnat denní plnění výkonnostních ukazatelů s výrobním plánem Praktické předvedení
b Zkontrolovat plnění plánu výroby, při zjištění nedostatků navrhnout operativní řešení vedoucí k nápravě a definovat příčinu vzniklého problému Praktické předvedení
c Motivovat na modelové situaci pracovní tým k dosažení výrobního cíle spočívajícího ve splnění výrobního plánu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění technického dozoru na pracovištích kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost strojního vybavení, popsat funkci stroje dle nákresu a určit jeho použití pro konkrétní pracovní operaci Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Navrhnout pro daný technologický úsek strojní vybavení na základě předloženého vzorku a zdůvodnit navrženou technickou sestavu Praktické předvedení
c Navrhnout a sestavit harmonogram generálních oprav a preventivní údržby s využitím technické evidence strojů, zdůvodnit potřebu provedení technického dozoru Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování příčin snížené kvality kožedělné výroby a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést namátkovou mezioperační kontrolu kvality, vyhodnotit výsledky, v případě zjištění nedostatků navrhnout opatření vedoucí k zajištění předepsané kvality Praktické předvedení
b Provést výstupní kontrolu kvality hotového výrobku, porovnat jeho vyhotovení s referenčním vzorkem, v případě zjištěných nedostatků navrhnout opatření Praktické předvedení
c Provést písemný záznam o snížené kvalitě výrobku a o návrhu opatření, které vede ke zvýšení jeho kvality Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést rozbor připravených denních a týdenních plánů pro jednotlivé provozní úseky a skloubit je tak, aby byla zajištěna plynulá návaznost jednotlivých dílen na sebe s přihlédnutím k termínu splnění zakázky Praktické předvedení
b Předvést na simulované situaci řešení výrobního problému, přidělit fiktivním podřízeným úkoly vedoucí k zabezpečení plynulého chodu provozu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Operativní řešení organizačních a provozních problémů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat operativní plán výroby, provést jeho rozbor, rozepsat způsob a termíny jeho splnění Ústní a písemné ověření
b Navrhnout řešení v případě neplnění a ohrožení denního plánu, prokázat schopnost ovlivnit pracovní tým a vést ho ke splnění tohoto plánu Praktické předvedení
c Předvést na simulované situaci řešení provozního problému, uvést vhodné postupy vedoucí ke zlepšení na konkrétním úseku Praktické předvedení
d Navrhnout opatření vedoucí k řešení provozního problému vzniklého během pracovní směny v důsledku nedodávky materiálů, poruchy strojního vybavení, výpadku dodávky energií nebo nepřítomnosti zaměstnance Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit výrobní plány svěřeného úseku tak, aby jednotlivé výrobní činnosti na sebe plynule navazovaly Praktické předvedení
b Navrhnout obsazení pracovních pozic na jednotlivých úsecích podle výrobního postupu a denního plánu Praktické předvedení
c Přidělit práci podřízeným pracovníkům v návaznosti na výrobní plán Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkoordinovat a navrhnout obsazení pracovních míst na modelové situaci v rámci celého provozu Praktické předvedení
b Připravit obsazení pracovních míst dle technologického postupu a norem výkonu pro jeden technologický celek Praktické předvedení
c Rozvrhnout pro danou technologii využití strojního vybavení v rámci provozní strategie, vyjmenovat a popsat potřebné stoje a zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=6269&kod_sm1=30).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku kožedělné výroby.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě provedení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín