Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dělník pro přípravu nábytkových povrchů
Platnost standardu: od 5.8.2013 do 5.4.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 05.02.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Opravy drobných vad nábytkového dílce tmelením před prováděním základového nátěru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit tmely nebo vosky dle barvy dřeviny s přihlédnutím k výsledné barvě po namoření a následném nalakování Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Opravit poškozená místa při dodržování BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Zkontrolovat kvalitu provedené opravy Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Broušení nábytkových dílců pomocí ručních elektrických nebo pneumatických brusek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat potřebný druh brusiva Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Přebrousit nábytkové dílce při dodržování BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Zkontrolovat kvalitu přebroušeného povrchu Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ruční broušení tvarových nábytkových dílců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat potřebný druh brusiva Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Ručně přebrousit tvarové dílce při dodržování BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Zkontrolovat kvalitu přebroušeného povrchu Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Opravy drobných vad povrchové úpravy na dokončeném nábytkovém dílci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat povrchově dokončený dílec, popsat vady a defekty v povrchové úpravě a v závislosti na druhu povrchové úpravy a na rozsahu a charakteru vad rozhodnout o způsobu jejich opravy Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Provést opravu vad a defektů v povrchové úpravě při dodržování BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Zkontrolovat kvalitu provedené opravy Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Balení nábytkového dílce po dokončení povrchové úpravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný obalový materiál Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Zabalit hotový dílec s ohledem na velikost a způsob přesunu k další výrobní operaci při dodržování BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Nakládání s odpadem vzniklým při přípravě povrchů nábytkových dílců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úklid po skončení práce Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Popsat způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého při dané činnosti s ohledem na vznik nebezpečného odpadu Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování kritérií by mělo být pokud možno spojeno v navazující činnosti vedoucí k finálnímu povrchovému dokončení dvou typů nábytkových dílců za použití různých druhů podkladových a dokončovacích materiálů (masivní dřevo nebo odýhovaná DTD a MDF lakovaná na vysoký lesk) s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování standardně dovolených tolerancí.

Při zadávání úkolů se doporučuje zaměřit se zejména na tyto činnosti:

– příprava a kontrola polotovarů, dílců a komponentů

– výběr příslušného brusiva a opravných prostředků

– kontrola a seřízení ručního nářadí

– práce s ručním nářadím

– opravy drobných vad a defektů tmelením

– opravy drobných vad a defektů povrchové úpravy

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku. Pokud ze strany zkoušeného nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

NADOP – VÝROBA NÁBYTKU

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí

Dřevařský magazín