Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Obsluha dřevařských strojů a zařízení
Platnost standardu: Od 5.8.2013 do 15.2.2017
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Určování pracovních postupů a metod při obsluze dřevařských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby strojního opracování dřeva Písemné a ústní ověření
b Stanovit vhodný pracovní postup pro obsluhu dřevařských strojů a zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba a kontrola materiálů, polotovarů při obsluze dřevařských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný materiál nebo polotovar pro strojní opracování Praktické předvedení
b Provést výběr a kontrolu jakosti materiálů v souladu s technickou dokumentací při dodržování BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit stroj a strojní zařízení pro opracování materiálů dle konkrétního zadání Praktické předvedení
b Provést nastavení strojů a zařízení, jejich bezpečnostních prvků v souladu s BOZP Praktické předvedení
c Provést obsluhu a údržbu dřevoobráběcích strojů a zařízení v souladu s BOZP a používat ochranné pracovní pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha sušáren řeziva a přířezů ve výrobě dřevařských polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými druhy sušáren Písemné a ústní ověření
b Popsat vybavení sušáren včetně parametrů Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit princip sušení v jednotlivých druzích sušáren Písemné a ústní ověření
d Provést obsluhu sušárny podle zadání při dodržování BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obrábění dřevěných materiálů na dřevoobráběcích strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít pracovní postupy při dřevoobrábění Praktické předvedení
b Zvolit a použít nástroje pro obrábění dřevěných materiálů Praktické předvedení
c Provést obrábění a opracování dřevěných materiálů při dodržování BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů na zpracování dřevního odpadu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby třídění, skladování a zpracování odpadu vzniklého při obsluze strojů Písemné a ústní ověření
b Popsat odpady vzniklé při dané výrobě Písemné a ústní ověření
c Provést obsluhu stroje pro zpracování dřevního odpadu při dodržování BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola hotového polotovaru či výrobku v dřevařské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování Písemné a ústní ověření
b Popsat zásady označování výrobků podle platných předpisů Písemné a ústní ověření
c Provést kontrolu hotového produktu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování průvodní dokumentace v dřevařské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat průběh technologického procesu, systémy a standardy řízení jakosti Praktické předvedení
b Vysvětlit význam údajů o poruchách, opravách a běžné údržbě strojů a zařízení v dřevařské výrobě Písemné a ústní ověření
c Využít jednoduché počítačové aplikace při zpracování dokumentů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování splnění kritérií by mělo vést ke zhotovení výrobků s využitím běžně používaných technologických postupů a měl by být kladen důraz na volbu postupu práce a vhodného materiálu s přihlédnutím na samostatnost rozhodování a ekonomické hledisko výroby.

Při zadávání úkolů se doporučuje zaměřit se zejména na tyto činnosti:

– volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů, strojů a materiálů při obsluze minimálně tří dřevařských strojů a zařízení

– manipulace s materiálem

– volba a kontrola materiálů, polotovarů

– obsluhu, seřizování základní údržbu a nastavení minimálně tří dřevoobráběcích strojů a zařízení při dodržení standardně dovolených tolerancí a jakosti obrobených ploch

– obsluha sušičky dřeva

– obsluha stroje na zpracování dřevního odpadu – peletovací a briketovací stroje a zařízení

– kontrola hotového polotovaru či výrobku

– zpracování průvodní dokumentace

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku. Pokud ze strany zkoušeného nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MANO, Novák Martin, Praha

KERNER, s. r. o., Chomutov

Dřevovýroba Otradov, s. r. o.

Střední škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace