Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Obsluha dřevařských strojů a zařízení
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 19.8.2020, pokud byl termín stanoven před 19.6.2020. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Určování pracovních postupů a metod při obsluze dřevařských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést způsoby strojního opracování dřeva Písemné a ústní ověření
b Stanovit podle zadání vhodný pracovní postup pro obsluhu dřevařských strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba a kontrola materiálů, polotovarů při obsluze dřevařských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný materiál nebo polotovar pro strojní opracování Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést výběr a kontrolu jakosti materiálů v souladu s technickou dokumentací při dodržování BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit stroj a strojní zařízení pro opracování materiálů dle konkrétního zadání Praktické předvedení
b Provést nastavení strojů a zařízení, jejich bezpečnostních prvků v souladu s BOZP Praktické předvedení
c Vyrobit sortiment řeziva v zadaném množství a předepsané kvalitě podle konkrétního zadání Praktické předvedení
d Provést obsluhu a údržbu dřevoobráběcích strojů a zařízení v souladu s BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha sušáren řeziva a přířezů ve výrobě dřevařských polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými druhy sušáren Písemné a ústní ověření
b Uvést vybavení sušáren včetně parametrů Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit princip sušení v jednotlivých druzích sušáren Písemné a ústní ověření
d Provést obsluhu sušárny podle zadání při dodržování BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů na zpracování dřevního odpadu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby třídění, skladování a zpracování odpadu vzniklého při obsluze dřevařských strojů Písemné a ústní ověření
b Uvést odpady vzniklé při dané výrobě Písemné a ústní ověření
c Provést obsluhu stroje pro zpracování dřevního odpadu při dodržování BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola hotového polotovaru či výrobku v dřevařské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat zásady označování řeziva podle platných předpisů Ústní ověření
c Provést kontrolu hotového produktu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování průvodní dokumentace v dřevařské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat průběh výroby v papírové nebo elektronické podobě Praktické předvedení
b Vysvětlit význam údajů o poruchách, opravách a běžné údržbě strojů a zařízení v dřevařské výrobě Ústní ověření
c Využít jednoduché excelové aplikace, případně jiného tabulkového programu, při zpracování dokumentů podle konkrétního zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102288&kod_sm1=31).

 

Ověřování kritérií hodnocení vede ke zhotovení výrobků s využitím běžně používaných technologických postupů s důrazem na volbu postupu práce a vhodného materiálu a s přihlédnutím na samostatnost rozhodování a ekonomické hledisko výroby. Při zkoušce jsou ověřované kompetence a kritéria sestaveny v dílčí pracovní procesy (provedení pracovní operace nebo souboru pracovních operací v technologické návaznosti).

 

Při zkoušce uchazeč prostřednictvím ověřovaných odborných kompetencí:

 1. provede obsluhu, seřízení a nastavení (při dodržení standardně dovolených tolerancí a jakosti obrobených ploch na zpracování pilařských jehličnatých i listnatých výřezů) minimálně tří dřevařských strojů a zařízení:
 • katr – pro zpracování kulatiny různého průměru na výrobu řeziva, prizem
 • kmenová pásová pila – k podélnému rozřezávání pilařských výřezů nebo prizem na deskové řezivo a hranoly
 • zkracovací pila – ke zkracování kulatin, dřevařských výrobků na požadovanou délku
 • rámová pila – k podélnému rozřezávání pilařských výřezů nebo prizem na deskové řezivo a hranoly
 • omítací pila – k dělení dřevařských polotovarů na požadované řezivo podélným řezáním
 • kapovací pila – k příčnému řezání desek na nastavený rozměr
 • rozmítací pila – k výrobě prken, fošen apod.
 1. vyrobí minimálně tři různé druhy řeziva, různého tvaru a rozměrů průřezu (prkna, fošny, krajiny, hranoly, hranolky, latě, lišty, trámy, povaly - omítané, neomítané; kapované, nekapované), každý v minimálním množství 0,3 mᶾ,
 2. provede obsluhu sušárny dřeva, pilin apod. zařízení,
 3. provede obsluhu peletovacího nebo briketovacího stroje na zpracování dřevního odpadu a vyrobí cca 10 kg dřevěných briket nebo dřevních pelet,
 4. provede běžnou údržbu (očištění, promazání apod.) a malou opravu (např. výměnu řezného nástroje apod.) použitých (minimálně tří) dřevařských strojů a zařízení na výrobu dřevěných briket nebo dřevních pelet.

 

Ověřování kritérií hodnocení písemnou formou bude realizováno vypracováním odpovědí na daná kritéria hodnocení příslušné odborné kompetence na PC nebo na označené listy papíru.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení s ústním ověřením se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KODA, s. r. o., Blatno

ESOZ Chomutov, příspěvková organizace

KERNER, s. r. o., Chomutov

DTV, s. r. o., Stárkov