Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Montážník nábytkových sestav
Platnost standardu: od 5.8.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro montáž a demontáž nábytku a interiérových prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podle výkresové dokumentace materiálové a konstrukční provedení výrobků určených k montáži Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Popsat podle stavebních výkresů materiálové a konstrukční provedení stavby, a to zejména s ohledem na rozdíly v konstrukcích stěn a stropů, vlastnosti materiálů použitých ve stavbě, nosnost pro různé způsoby zavěšení a správně označit rozvody elektřiny, vody, odpadu, topení Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Rozměřit podle technické dokumentace interiérové prostory a provést související výpočty Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro montáž a demontáž nábytku a interiérových prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat na základě technické dokumentace a montážního návodu postup práce, způsob provedení jednotlivých operací montáže a demontáže nábytkových jednotek a sestav včetně příslušenství a dalších prvků interiérového zařízení ze dřeva, materiálů na bázi dřeva, kovu, skla, plastů Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Zvolit nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Zvolit druh a množství polotovarů a součástek, kování, pomocného materiálu Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s nábytkem a ostatními doplňkovými výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit pomůcky k manipulaci Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Provést manipulaci s nábytkem a ostatními doplňkovými výrobky představující nebo simulující naložení výrobků do nákladního prostoru přepravního vozidla, vyložení a dopravení výrobků na místo montáže Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Dodržovat zásady BOZP při manipulaci s nábytkem a ostatními doplňkovými výrobky Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava dřevěných, plastových aj. materiálů vrtáním otvorů a začištění elektrickými a ručními nástroji a nářadím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít nástroje, nářadí a pomůcky pro úpravy dřevěných, kovových a plastových materiálů Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Zvolit pracovní postupy řezání, vrtání, frézování, začišťování, broušení Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Provést obrábění dřeva a materiálů na bázi dřeva, kovu a plastu, řemeslně a esteticky provést spoje a montáž, dodržovat zásady BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozměrové vrtání a montáž kotevní techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit podle druhu stěny možnosti kotvení a zvolit správný způsob kotvení nábytku a interiérových prvků Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Stanovit technologickou dobu tuhnutí pojiv Písemné a ústní ověření
c Vyvrtat, vyčistit a zkontrolovat otvory v místech podle předchozího rozměření při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Vložit a upevnit kotevní materiály do otvorů podle technologického postupu Praktické předvedení s ústní obhajobou
e Zkontrolovat finální kvalitu provedení podle technologického postupu Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a demontáž nábytku a interiérových prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést předmontáž kování, podsestav a montáž nábytku a nábytkových sestav včetně příslušenství, dodržovat postup práce dle montážního návodu od výrobce a zásady BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Provést osazení skleněné výplně rámů při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Provést seřízení kování, zavěšení jednotlivých prvků a rektifikaci, tedy přesné vzájemné ustavení všech částí nábytku při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Ověřit správnou funkčnost pohyblivých částí Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a sestavování dalších prvků interiérového zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést montáž vybraných interiérových prvků, jako jsou madla, obklady stěn, pomocné konstrukce, zařizovací interiérové prvky, dodržovat zásady BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Ověřit požadovanou funkčnost provedené montáže vybraných interiérových prvků Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nakládání s odpadem v nábytkářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úklid po skončení montáže Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu vzniklého v průběhu montáže Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce při montáži nábytku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ověřit kompletnost přebíraného zboží dle technické dokumentace, výdejky, faktury Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Ověřit stav přebíraného zboží nebo neporušenost obalů a o zjištěných závadách učinit písemný záznam Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Vyhodnotit stav prostředí, ve kterém má smontovaný nábytek plnit své užitné funkce, a to z hlediska teploty a vlhkosti Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Při převzetí a při předání pracoviště vyhodnotit technický stav prostoru pro montáž a provést jeho zdokumentování z hlediska technických závad, poškození, vybavení Praktické předvedení s ústní obhajobou
e Vypracovat protokol při převzetí a při předání pracoviště Praktické předvedení s ústní obhajobou
f Vypracovat předávací protokol o provedené montáži obsahující připomínky k montáži, závady, nedodělky, vícepráce, případné další požadavky ze strany zákazníka Praktické předvedení s ústní obhajobou
g Zaznamenat údaje o poruchách, opravách a běžné údržbě montážních strojů a zařízení během montáže Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování by mělo být spojeno v navazující činnosti vedoucí ke splnění zadaného montážního úkolu s využitím běžně používaných technologických postupů a s tím, že ověřování některých kritérií by probíhalo i mimo tento propojený rámec činností.

Při zadávání se doporučují např. tyto činnosti:

– Práce s dodanou konstrukční a technologickou dokumentací

– Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro montáž a demontáž požadovaného nábytkářského výrobku

– Ruční obrábění materiálů na bázi dřeva, plastů a kovů řezáním, hoblováním, tvarováním, dlabáním, vrtáním, broušením atd. ručními nástroji

– Montáž nábytku

– Obsluha, seřizování a běžná údržba ručních dřevoobráběcích strojů, nástrojů a nářadí

Postup práce, zpracovaný v rámci ověřování odborné dovednosti č. 2 (Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro montáž a demontáž nábytku a interiérových prvků), musí obsahovat montáž samotných výrobků z dodaných dílců a spojovacích materiálů a jejich ukotvení ke stavební konstrukci s ohledem na vlastnosti použitých materiálů a provedení výrobků a stavby.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotovené práce, případně výrobku. Pokud ze strany zkoušeného nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Dřevařský magazín

Miloš Souček – TRUHLÁŘSTVÍ

PROFIL NÁBYTEK, a. s.