Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Rybář
Platnost standardu: Od 15.8.2012 do 5.4.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 5.2.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení evidence o chovu a reprodukci ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vnést příslušný záznam do základní dokumentace o výtěrech ryb Písemné ověření
b Zapsat zvolené údaje do evidence generačních ryb Písemné ověření
c Vyhotovit příslušný doklad operativní evidence Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění umělých a poloumělých výtěrů ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit připravenost ryb k umělému výtěru nebo ho provést Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést třídění generačních ryb podle pohlaví Praktické předvedení
c Zhotovit výtěrové podložky pro poloumělý výtěr candáta Praktické předvedení
d Zkontrolovat úspěšnost poloumělých výtěrů Praktické předvedení a ústní ověření
e Demonstrovat citlivou manipulaci s generačními rybami Praktické předvedení
f Provést umělý výtěr, zabezpečit oplození jiker, jejich odlepkování a inkubaci v přístrojích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odchov raných stádií plůdku na líhni

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést obsluhu líhňařského přístroje a odchovného zařízení Praktické předvedení
b Předvést rozkrmování váčkového plůdku přirozenou potravou a startérovými krmivy Praktické předvedení
c Provést opatření k zajištění hygieny odchovných zařízení Praktické předvedení
d Provést počítání jiker nebo plůdku pro potřeby expedice Praktické předvedení
e Expedovat raná stadia v polyetylenových vacích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Praktická realizace plemenářské práce v chovu ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést zadaným způsobem značení a značkování generačních ryb Praktické předvedení
b Realizovat anestezii generačních ryb před výtěrem Praktické předvedení
c Provést hormonální stimulaci ryb k výtěru Praktické předvedení
d Vysvětlit specifika zacházení s generačními rybami Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění zooveterinárních opatření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Realizovat zadanou preventivní nebo léčebnou koupel jiker a raných stadií plůdku ryb Praktické předvedení
b Provést určeným způsobem dezinfekci prostředí líhňařských přístrojů, žlabů a použitého nářadí Praktické předvedení
c Posoudit stav jiker a plůdku ve fázi embryonálního vývoje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení rybích líhní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systém úpravy surové vody pro potřeby líhně Ústní ověření
b Posoudit kvalitu vody v líhni v zadané fázi technologického procesu na základě jednoduchého chemického rozboru Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést údržbu filtračních zařízení a zařízení v recirkulačních systémech za účelem optimalizace kvality vody v líhni Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny, jakož i ke kvalitě předváděných operací. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na šetrnou manipulaci s rybami podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR:

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední rybářská škola a VOŠ vodního hospodářství a ekologie Vodňany