Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Technik vinohradník a vinař
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 15.1.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Množení révy vinné

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést základní způsoby vegetativního rozmnožování révy vinné Praktické předvedení
b Vysvětlit princip stratifikace a dopěstování révových sazenic Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Plánování výsadby vinice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit a obhájit projekt výsadby vinice pro konkrétní pěstitelské podmínky Ústní obhajoba projektu
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Příprava pozemku a sazenic révy vinné na výsadbu, výsadba včetně ošetření po výsadbě, popis opěrné konstrukce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit půdu před výsadbou, vyměřit a vytyčit pozemek o rozloze 10 arů Praktické předvedení a ústní ověření
b Upravit a vysadit sazenici podle požadované technologie (rýčem, hydrovrtem, úprava sazenice pro výsadbu strojem) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést zelené práce v prvním roce po výsadbě a prováděnou práci zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat jednotlivé druhy opěrné konstrukce, přednosti, nedostatky a údržbu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Péče o půdu ve vinici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kultivaci půdy v meziřadí i v řádku s využitím mechanizace Praktické předvedení
b Popsat směsi pro výsev rostlin v meziřadí - konkrétní druhy rostlin a jejich množství (v % na jednotku plochy) Písemné ověření
c Provést ošetření 100 m porostu v meziřadí vinice (výsev, mulčování, sečení, válcování) a zdůvodnit význam jednotlivých činností Praktické předvedení a ústní ověření
d Naplánovat provedení kultivace půdy a mulčování z hlediska pracnosti a nákladů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Plánování a provedení řezu révy vinné a jeho kontrola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit potřebu odpovídajícího vedení a správného řezu révy Ústní ověření
b Naplánovat řez z časového hlediska a lidských zdrojů Písemné ověření
c Provést řez révy podle způsobu vedení keře, odrůdy a dalších faktorů v období vegetačního klidu Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozpoznat a vysvětlit nedostatky u provedeného řezu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Péče o révu vinnou během vegetace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést ošetření keřů révy vinné ve vinici (podlom, čištění kmínků, zastrkování letorostů do dvojdrátí, osečkování letorostů, provzdušnění zóny hroznů) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Výživa a hnojení vinice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hnojení vinice organickými hnojivy podle konkrétního rozboru půdy Písemné ověření
b Popsat hnojení vinice pevnými a kapalnými průmyslovými hnojivy podle konkrétního rozboru půdy Písemné ověření
c Vypočítat potřebu různých hnojiv na vinici podle N, P, K a stopových prvků, vyjádřit náklady Písemné ověření
d Vysvětlit zásady bezpečné práce při manipulaci s hnojivy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ochrana révy vinné

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní problémy s jednotlivými houbovými chorobami a škůdci, způsob ochrany Písemné ověření
b Popsat biologickou ochranu (draví roztoči, feromony) Písemné ověření
c Vysvětlit technologický postup při míchání a aplikaci chemických látek Ústní ověření
d Připravit ochranný postřik v požadované koncentraci Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést postřik révy vinné proti chorobám a škůdcům za použití mechanizace a ošetřit minimálně 100 m vinice Praktické předvedení
f Vysvětlit předpisy pro manipulaci s chemickými látkami pro ochranu rostlin Ústní ověření
g Rozpoznat padlí révové a plíseň révovou na hroznech i listech a plíseň šedou na hroznech Praktické předvedení a ústní ověření
h Spočítat celkové náklady na zásah konkrétním ochranným prostředkem ve vinici Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha vinohradnické mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zapojit kultivátor za traktor a kultivovat minimálně 100 m meziřadí vinice Praktické předvedení
b Připojit osečkovací lištu na traktor a provést osečkování 100 m vinice Praktické předvedení
c Připojit postřikovač za traktor, nastavit dávku postřiku a provést chemickou ochranu révy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení sklizně hroznů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit stupeň zralosti 3 hroznů a v návaznosti určit dobu sklizně Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kvalifikovaný odhad sklizně na ploše 1 ha Praktické předvedení a ústní ověření
c Naplánovat ruční sklizeň bílých hroznů na ploše 1 ha u zadané odrůdy - denní výkon podle lisu, počet pracovníků, dopravní prostředky, způsob ošetření hroznů Praktické předvedení
d Naplánovat mechanizovanou sklizeň modrých hroznů - denní výkon podle sklízeče, potřebné dopravní prostředky, způsob ošetření hroznů Praktické předvedení
e Spočítat náklady na mechanizovanou sklizeň a na ruční sklizeň Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Určování odrůd révy vinné, podnože a základy ampelografie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat na příkladu systematiku révy, od rodu přes podrod, druh, poddruh, skupinu až po odrůdu a klon Písemné ověření
b Určit minimálně 4 odrůdy révy vinné (z 5 předložených) podle vzhledu a chuti hroznů Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit minimálně 3 odrůdy révy vinné (z 5 zadaných) podle vzhledu listů a habitusu keře Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat pěstitelské vlastnosti určené odrůdy Písemné ověření
e Popsat vztah podnože a odrůdy, vztah podnože a půdy, uvést podnože zapsané ve Státní odrůdové knize a jejich vlastnosti Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Předání hroznů ke zpracování na víno

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit hmotnost hroznů z 1 traktorového přívěsu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zjistit cukernatost hroznů pomocí refraktometru a moštoměru Praktické předvedení a ústní ověření
c Zjistit pH hroznů (pH metrem) Praktické předvedení a ústní ověření
d Zjistit titrovatelné kyseliny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Produkce hroznů v systému ekologického vinohradnictví a integrovaná produkce hroznů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob hospodaření při integrované produkci hroznů Písemné ověření
b Popsat odlišnosti ekologického vinohradnictví oproti konvenčnímu Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zhodnocení ekonomiky vinohradnicko-vinařského podniku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat příjmy a náklady vinohradnicko-vinařského podniku, možnosti jejich řízení, daně, dotace Písemné a ústní ověření
b Ekonomicky vyhodnotit vybraný vinohradnicko-vinařský podnik Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v právních předpisech pro vinařství a v pracovním právu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip předpisů EU pro přípravu vína a jeho značení Písemné a ústní ověření
b Popsat podstatu vinařského zákona ČR, zejména kategorie jakosti vína a postupy jejich dosažení Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit pracovně právní předpisy ČR Ústní ověření
d Vyplnit knihu Vinařská evidence za vinohradnicko-vinařský podnik včetně nahlášení změn ve výsadbách vinic do registru vinic a hlášení o produkci vína Praktické předvedení
e Vysvětlit kritické body HACCP Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovně právní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Písemné a ústní ověření
c Navrhnout plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek podřízených pracovníků Praktické předvedení
d Popsat a vysvětlit využití vnitropodnikových kalkulací prací v rostlinné výrobě Ústní ověření
e Popsat spolupráci s dalšími vedoucími a výkonnými pracovníky při denním rozdělování prací a následnou kontrolu provedených prací Ústní ověření
f Navrhnout systém motivačního odměňování podřízených pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
g Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování u podřízených pracovníků v podniku Praktické předvedení a ústní ověření
h Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
i Popsat první pomoc při způsobení úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=30694&kod_sm1=26).

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku v zemědělství. Je třeba, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období.

 

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě výsledné práce i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací.

 

Uchazeč musí mít nejméně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, rok praxe ve vinohradnictví a řidičský průkaz skupiny T. Předloží posudek z předešlého odborného zaměstnání nebo potvrzení o absolvované praxi.

 

Při praktickém předvedení chemické ochrany révy se místo skutečných ochranných prostředků použijí vhodné neškodné náhražky.

 

Součástí zkoušky je obhajoba projektu výsadby vinice, který je zpracován před zkouškou.

Projekt výsadby vinice:

Autorizovaná osoba zadá uchazeči vypracování projektu výsadby vinice v termínu nejméně 30 dnů před konáním zkoušky a uchazeč zpracovaný projekt přinese s sebou ke zkoušce, kde ho bude ústně obhajovat. Plocha pozemku nehraje roli (0,1 až 10 ha). Rozsah je minimálně 5 stran A4, písmo Arial11.

Zadání obsahuje plochu a tvar pozemku, jeho orientaci a svažitost, celkovou plochu vinic vinohradnického podniku a oznámení, zda má/nemá právo k výsadbě vinice.

Uchazeč v projektu naznačí postup předvýsadbové přípravy z hlediska právního procesu, zpracuje zejména nákres pozemku s rozvržením orientace jednotlivých řádků vinice a keřů (minimální velikost formátu je A3), popíše veškeré pracovní operace předcházející výsadbě, jejich termíny provedení, časovou posloupnost a potřebu času, pracovníků, techniky a veškerého materiálu. Rovněž orientační náklady na celou výsadbu vinice členěné podle jednotlivých pracovních operací a podle použitých materiálů. Dále uvede pracovní postupy během prvních 3 let existence vinice a ohodnotí je finančně.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Národní vinařské centrum, o. p. s.

Vinselekt Michlovský, a. s.

Svaz vinařů ČR