Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 7.10.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zpracování projektové dokumentace koupacích jezírek a biotopů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní zákonná ustanovení týkající se stavby koupacích jezírek a biotopů Písemné ověření
b Uvést kategorizaci koupacích biotopů podle typů Písemné ověření
c Zpracovat projekt koupacího biotopu plochy minimálně 50 m2 včetně nezbytného technického vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovení technologických postupů zemních prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní technologické postupy při hloubení jam zapažených a nezapažených, včetně přípustných sklonů svahů Písemné ověření
b Vyjmenovat základní bezpečnostní opatření při zemních pracích Ústní ověření
c Popsat technologické postupy při zhotovení nutných drenáží při stavbě Ústní ověření
d Provést jemnou terénní modelaci břehových zón Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Používání materiálů pro stavbu koupacích jezírek a biotopů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat stavební materiály včetně konkrétního využití při stavbě Písemné ověření
b Popsat relevantní způsoby armování železobetonových konstrukcí Písemné ověření
c Pro konkrétní příklad zvolit optimální hydroizolaci dle druhu a minimální tloušťky Praktické předvedení
d Předvést spojování hydroizolačních folií Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v hygienických předpisech pro provoz koupacího jezírka a biotopu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní zákonná opatření týkající se ochrany veřejného zdraví ve vztahu ke stavbě koupacích jezírek a biotopů Ústní ověření
b Charakterizovat základní hygienické předpisy platné pro provozovatele Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Charakteristika hydraulických procesů koupacích jezírek a biotopů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočíst tlakové ztráty v systému cirkulace vody a navrhnout čerpadlo u konkrétního biotopu Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést principy hydrauliky proudění v koupacím jezírku a biotopu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v hydrobiologii a hydrochemii vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní zdroje živin, tvořících se v koupacím jezírku a biotopu Písemné ověření
b Uvést souhrn požadovaných limitů chemické analýzy pro přídavnou doplňovací vodu Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Výběr rostlin pro koupací jezírka a biotopy a jejich výsadba

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zařadit jednotlivé rostlinné druhy podle trofie a jejich vhodnosti pro biobazén nebo jezírko typu I až III Ústní ověření
b Rozdělit modelaci břehové zóny podle hloubky vody a mocnosti substrátu Písemné ověření
c Zvolit optimální rostlinné druhy pro danou rostlinnou zónu a vysadit je Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Údržba a provoz koupacího jezírka a biotopu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní pracovní operace celoroční péče o technologii koupacího jezírka a biotopu Písemné ověření
b Provést údržbu biofilmového filtru s uvedením četnosti odstávek Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést ošetření rostlin s uvedením četnosti opakování u jednotlivých druhů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Pro ověřování kompetencí je nutno kromě nezbytnosti práce ve venkovních nekrytých prostorách zajistit ověření kompetencí "Zpracování projektové dokumentace koupacích jezírek a biotopů", "Používání materiálů pro stavbu koupacích jezírek a biotopů" a "Údržba a provoz koupacího jezírka a biotopu" i v krytých prostorách (haly, mechanizační místnosti apod.) vybavených stoly, nářadím a nezbytnými technickými pomůckami.

V kompetenci "Zpracování projektové dokumentace koupacích jezírek a biotopů" je při zpracování projektu koupacího biotopu nutno vycházet z konkrétní situace v terénu, umístit biotop co nejvhodněji z hlediska funkčního i estetického, zvolit vhodný tvar jezírka, určit rozmístění a velikost jednotlivých zón, profil jezírka, nezbytné technické prostředky pro provoz, stanovit harmonogram prací a orientační finanční plán.

V kompetenci "Údržba a provoz koupacího jezírka a biotopu" bude pro ověření kritéria c) nutno mít k dispozici minimálně 10 druhů rostlin se zastoupením rostlin zahradní zóny, rostlin mokřadů, bahenních rostlin, rostlin vodní hladiny a rostlin rostoucích pod vodou.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě výsledné práce.

 

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz zakládání a údržby zeleně

Střední zahradnická škola Ostrava

Firma Šimková, Bystřice nad Olší

Ekogreen, s. r. o.

ACRE, spol. s r. o.