Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Samostatný kožařský technik nákupčí
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a technických podkladech pro kožedělný průmysl podle zadání, zdůvodnit nutnost vedení technické dokumentace Praktické předvedení
b Dohledat potřebné informace pomocí IT technologií Praktické předvedení
c Vyjmenovat a charakterizovat právní předpisy vztahující se k reklamačnímu řízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat složení předloženého výrobku, na základě technických podkladů pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat výrobní způsob pro danou kožedělnou výrobu, potřebné údaje dohledat v technických podkladech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro kožedělnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na předložených vzorcích určit druhy surovin, materiálů a polotovarů, pojmenovat je a určit způsob zpracování a jejich využití Ústní ověření
b Vypracovat cenové srovnání od jednotlivých dodavatelů na modelové situaci, popřípadě vyhledat nového potencionálního dodavatele s ohledem na požadovanou kvalitu a cenu daných surovin, materiálů a polotovarů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat cenovou kalkulaci pro jednotlivé suroviny, materiály a polotovary Písemné a ústní ověření
d Vypočítat spotřebu jednotlivých komponentů na základě objednávek pro výrobu, a to v požadovaných výrobních termínech Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vedení provozní dokumentace v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit technickou a materiálovou dokumentaci pro výrobu s ohledem na správnost použití konkrétních materiálů, surovin a polotovarů Písemné a ústní ověření
b Vyhodnotit technologický postup z hlediska používaných materiálů, zaujmout stanovisko a hledat možná řešení úspor změnou používaného materiálu Písemné a ústní ověření
c Navrhnout u předložených materiálů jejich správné skladování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování plánů a harmonogramů pro zásobování organizace materiálem, surovinami, zbožím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit potřebné množství materiálů, surovin, polotovarů na základě stanoveného plánu výroby Písemné a ústní ověření
b Zpracovat rámcový harmonogram pro zásobování materiálem, surovinami, polotovary vzhledem k zadanému plánu výroby Písemné a ústní ověření
c Zpracovat detailní harmonogram dodávek od jednotlivých dodavatelů surovin, materiálu, polotovarů, hotových výrobků atd. Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Provádění poptávkových řízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat vzorovou poptávku na konkrétním příkladu a vysvětlit všechny její náležitosti Písemné a ústní ověření
b Provést vyhodnocení poptávky od různých dodavatelů, porovnat ceny za poptávané materiály, suroviny, polotovary, porovnat termíny dodání a další rozhodující kritéria, jako jsou množstevní slevy, slevy za včasné platby, sleva za reklamace Písemné a ústní ověření
c Zdůvodnit výběr konkrétního dodavatele s ohledem na ceny, lhůty dodání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Obchodní vyjednávání s dodavateli nebo odběrateli.

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na modelové situaci předvést schopnost obchodního vyjednávání o ceně za materiály, suroviny, polotovary atd. Ústní ověření
b Uvést základní komunikační pravidla a zásady kladení otázek, možnost využití verbální a nonverbální komunikace Ústní ověření
c Uvést způsoby chování v konfliktních situacích (asertivní jednání, tlumení agrese) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Projednávání a uzavírání běžných smluv s obchodními partnery

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést jednotlivé typy smluv (dle platné legislativy) potřebných při obchodování v rámci ČR a se zahraničím (rozhodčí doložka) Ústní ověření
b Uvést základní body obchodní smlouvy, vysvětlit, co je promlčecí doba, uvést možnosti odstoupení od smlouvy Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést na modelové situaci vyhledání údajů v obchodním rejstříku Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout sankce při nedodržení kvality a termínů dodávek v rámci obchodní smlouvy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Příprava podkladů pro uzavírání objednávek, obchodních smluv, ale i zpracovávání podkladů pro reklamační řízení vedené s obchodními partnery

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zajištění jednotlivých potřebných vzorků surovin, materiálů a polotovarů společně s cenovou nabídkou od jednotlivých dodavatelů Písemné a ústní ověření
b Vypracovat závaznou objednávku materiálů, surovin, polotovarů apod. dodavatelům a následně popsat způsob kontroly jejího plnění Písemné a ústní ověření
c Popsat způsob uplatnění reklamace u dodavatele, uvést náležitosti reklamace a jejího vyřízení, navrhnout postup na eliminaci rizik a provést potřebné úpravy v obchodní smlouvě Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vystavování objednávek,potvrzování faktur a dalších dokumentů potřebných pro zajišťování obchodních transakcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystavit objednávky potřebné pro zajištění výroby materiálem, surovinami, polotovary na základě předložené technické a výrobní dokumentace, zkontrolovat správnost předložené fakturace Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v zahraničních hlášeních jako jsou INCOTERMS 2010, vyhledat dodací podmínky k příslušným surovinám, materiálům nebo polotovarům a zařadit položky do sazebníku TARIC Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést zajištění dopravy zboží na modelové situaci, stanovit podmínky dopravy, porovnat ceny a podmínky jednotlivých speditérů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=6286&kod_sm1=30).

Uchazeč o tuto profesní kvalifikaci musí mít vysokoškolské nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru se zaměřením na kožedělnou výrobu nebo ekonomii výroby.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku kožedělné výroby.

 

U odborné kompetence Orientace v normách a technických podkladech v kožedělné výrobě, kritérium d), určí autorizovaná osoba druh výrobku, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky. U odborné kompetence Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro kožedělnou výrobu, kritérium a); Vedení provozní dokumentace v kožedělné výrobě, kritérium c); Příprava podkladů pro uzavírání objednávek, obchodních smluv, ale i zpracovávání podkladů pro reklamační řízení vedené s obchodními partnery, kritérium a), zadá autorizovaná osoba počet vzorků (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků od každého druhu) podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba připraví jednu modelovou situaci u kompetencí: Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro kožedělnou výrobu, kritérium b); Obchodní vyjednávání s dodavateli nebo odběrateli, kritérium a); Projednávání a uzavírání běžných smluv s obchodními partnery, kritérium c); Vystavování objednávek, potvrzování faktur a dalších dokumentů potřebných pro zajišťování obchodních transakcí, kritérium c).

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě provedení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta technologická

ORTO plus, s. r. o.