Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Samostatný kožařský technik pracovník řízení a kontroly kvality
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a technických podkladech pro kožedělný průmysl podle zadání, zdůvodnit nutnost vedení technické dokumentace Praktické předvedení
b Dohledat potřebné informace vztahující se k normám kvality pomocí IT technologií Praktické předvedení
c Vyjmenovat a charakterizovat právní předpisy o reklamačním řízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat složení předloženého výrobku, na základě technických podkladů pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit jejich funkci Praktické a ústní ověření
e Charakterizovat výrobní způsoby pro danou kožedělnou výrobu, potřebné údaje dohledat v technických podkladech Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Metodické řízení normalizace, metrologie a zkušebnictví v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat kompletní metodický plán prováděných zkoušek pro danou kožedělnou výrobu provozního celku, na modelové situaci prokázat schopnost seznámit s tímto plánem podřízené Písemné a ústní ověření
b Sestavit metodiku pro prověřování správné funkce metrologických zařízení a pomůcek pro danou technologii výroby Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a hotových výrobků pro danou technologii výroby, s využitím platných norem pro zkušebnictví, na modelové situaci předvést zajištění kvalitativních zkoušek na renomovaném pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
d Sestavit soupis potřebných měřicích přístrojů a zkoušek pro konkrétní výrobek, určit v technologickém procesu místa pro jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
e Vypracovat systém evidence, ukládání a archivace dokladů o vykonaných zkouškách pro konkrétní výrobek Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Metodické řízení vstupní, výstupní a mezioperační kontroly v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat na předložených vzorcích znalost surovin, materiálů a polotovarů, pojmenovat je a posoudit z hlediska kvality, určit způsob zpracování a jejich využití pro danou technologii Praktické předvedení
b Vypracovat plán vstupních kontrol surovin, materiálů a polotovarů, určit procentuelní počet kontrolovaných produktů z celkové dodávky Písemné a ústní ověření
c Vykonat namátkovou mezioperační kontrolu kvality, vyhodnotit výsledek a zaujmout stanovisko ke zjištěnému stavu Praktické předvedení
d Vypracovat systém pro výstupní kontrolu hotového výrobku včetně způsobu zaznamenávání zjištěných nedostatků Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Navrhování metod kontroly kvality v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout metody kvalitativního hodnocení výrobků, posoudit kvalitu u předložených výrobků, porovnat je s dílenským vzorkem a zařadit do kvalitativních tříd Praktické předevedení
b Provést rozbor celého systému kontroly kvality v dané dílně nebo výrobním provoze, zaujmout stanovisko ke zjištěnému stavu, vyhodnotit výsledek a v případě potřeby navrhnout změny s potřebnou argumentací Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout systém kontroly kvality u rozpracovaných i hotových výrobků pro daný technologický celek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování plánů řízení kvality nových výrobků a procesů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit kritéria pro kvalitní zhotovení nového výrobku zaváděného do výrobního procesu, vyhodnotit riziková místa z hlediska kvalitního provedení Praktické předvedení
b Sestavit plán řízení kvality v rámci celého provozu pro nový výrobek zaváděný do výrobního procesu, zásadní stanoviska projednat v rámci modelové situace s podřízenými, prokázat schopnost umění jednat s lidmi Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Vyhodnocování systémů řízení kvality v organizaci kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit ve výrobním kožedělném provoze stávající systém kontroly kvality, provést jeho rozbor s určením klíčových míst ke kontrole kvality, v případě zjištění nedostatků navrhnout opatření vedoucí k nápravě, prokázat argumentační schopnost změny prosadit Praktické předvedení
b Stanovit místa v technologickém postupu, ve kterých bude nutné provést kontrolu kvality předloženého výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat ve výrobním procesu dodržování technologického postupu pro konkrétní výrobek včetně dodržování zásad BOZP a PO, vyhodnotit zjištěné výsledky, zaujmout stanovisko k případným zjištěným nedostatkům a s využitím lidských zdrojů zajistit nápravu Praktické předvedení
b Vyhodnotit technologický postup u nekvalitně provedeného výrobku, zaujmout stanovisko k příčině nedostatku a při modelové situaci provést rozbor technologického postupu s podřízenými pracovníky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu dodržování technologického a pracovního postupu u stěžejních pracovních operací pro konkrétní výrobek, vyhodnotit výsledek s navržením vhodného řešení v případě zjištěných závad Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vypracování posudků a protokolů o výsledcích kontrol v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout systém evidence kontrol kvality rozpracovaných a hotových výrobků, vypracovat pro tento účel vhodný záznamový protokol Písemné a ústní ověření
b Zavést evidenci posudků dokladujících výsledky předepsaných kontrol a zkoušek, v případě potřeby navrhnout inovaci stávajících tiskopisů, provést jejich rozbor Praktické předvedení
c Vypracovat rozhodný posudek pro reklamovaný výrobek, vrácený z prodejní sítě zákazníkem, zdůvodnit stanovisko Písemné a ústní ověření
d Zaujmout stanovisko k vrácené dodávce z velkoobchodního skladu nebo prodejny, vypracovat rozhodný protokol o závazném rozhodnutí Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zjišťování příčin snížené kvality kožedělné výroby a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vady a příčiny jejich vzniku na předloženém nekvalitním výrobku, které vedly ke snížené kvalitě, provést jejich rozbor a stanovit další použití výrobku Praktické předvedení
b Navrhnout opatření k odstranění zjištěných kvalitativních nedostatků na předloženém výrobku, prokázat argumentační schopnosti při projednání návrhů změn s podřízenými Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=6286&kod_sm1=30).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku kožedělné výroby.

 

U odborných kompetencí Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě, kritérium d), a u odborné kompetence Zjišťování příčin snížené kvality kožedělné výroby a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality, kritérium a), určí autorizovaná osoba druh kožedělného výrobku, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky. U odborné kompetence Metodické řízení vstupní, výstupní a mezioperační kontroly v kožedělné výrobě zadá autorizovaná osoba počet vzorků (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků od každého materiálu) podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba připraví jednu modelovou situaci u kompetencí: Metodické řízení normalizace, metrologie a zkušebnictví v kožedělné výrobě, kritéria a) a c); Zpracování plánů řízení kvality nových výrobků a procesů v kožedělné výrobě, kritérium b); Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě, kritérium b).

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkolů a ke kvalitě provedení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín

Opravna kožené galanterie a obuvi Trnava