Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Ekonomika a administrativa
Povolání: Celní deklarant
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 6.12.2020, pokud byl termín stanoven před 7.10.2020. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Administrace postupu celních dokladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat fáze celního odbavení po vstupu zboží na celní území EU Písemné a ústní ověření
b Označit fáze celního odbavení při výstupu zboží z celního území EU do třetích zemí Písemné a ústní ověření
c Popsat užívané doklady nutné ke vstupu zboží na celní území EU, k propuštění do režimu tranzitu a následnému přidělení celně schváleného určení Písemné a ústní ověření
d Popsat užívané doklady nutné k výstupu zboží z celního území a dále doklady související s propuštěním zboží do režimu tranzitu v souvislosti s jeho vývozem z EU Písemné a ústní ověření
e Popsat užívané doklady v souvislosti s vedením řízení o povolení zjednodušených postupů, režimů s hospodářským účinkem a užíváním souborných jistot Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v celních a souvisejících daňových předpisech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit základní pojmy užívané v celních a souvisejících daňových předpisech Písemné a ústní ověření
b Uvést základní komunitární a národní celní předpisy a určit základní celní předpisy dopadající na sazební zařazení zboží Písemné a ústní ověření
c Uvést základní informační zdroje a softwarové nástroje k vyhledávání relevantních informací k celním a souvisejícím daňovým předpisům Písemné a ústní ověření
d Uvést právní normy vymezující práva a povinnosti celního deklaranta v souvislosti s celním řízením Písemné a ústní ověření
e Uvést všeobecná interpretační pravidla a související mezinárodní předpisy ve vztahu k sazebnímu zařazení zboží, uplatňování preferenčního zacházení a obchodně-politických opatření Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v účetních dokladech a jejich evidenci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Projevit základní orientaci v přípravě podkladů pro účtování poskytovaných služeb v rámci firmy zajišťující celní jednatelství, zejména určení potřebných podkladů, způsob jejich evidence, zakládání a vyhledávání Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Kontrola dodržování celních předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ověřit naplnění podmínek celního dohledu na základě předložených vzorových celních dokladů nutných ke vstupu zboží na celní území, k propuštění zboží do režimu tranzitu a následnému přidělení zboží celně schváleného určení Praktické předvedení a ústní ověření
b Ověřit naplnění podmínek celního dohledu na základě předložených vzorových celních dokladů nutných k výstupu zboží z celního území Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vystavování celních dokladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit celní prohlášení užívané v souladu s mezinárodními smlouvami (Karnet TIR, Karnet ATA a CIM) - (vysvětlení zkratek a cizích termínů je uvedeno v části B) Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit návrh žádosti o povolení zjednodušených postupů, režimů s hospodářským účinkem nebo souborných jistot Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat správnost vyhotovených důkazů původu a odstranit nedostatky Praktické předvedení a ústní ověření
d Ověřit správnost a úplnost průvodních dokladů k zásilce zboží podléhající celnímu dohledu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyřizování reklamací k celní deklaraci zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit charakter a analyzovat příčiny reklamace poskytnutých celních služeb, a to buď vady ve vztahu „klient – celní deklarace“ nebo vady po propuštění zboží v procesu realizovaného celního řízení z pohledu celního deklaranta Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout způsob vyřízení uznané reklamace poskytnutých celních služeb z pohledu celního deklaranta Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Komplexní zajišťování celního řízení včetně zajišťování odbavení na celnici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodnou kombinaci celně schválených určení pro zajištění dovozu či vývozu zboží z celního území EU Praktické předvedení a ústní ověření
b V případech, kdy je to možné, navrhnout více alternativních řešení s objasněním vzájemných rozdílů v praktické realizaci dotčené operace Praktické předvedení a ústní ověření
c Vymezit povinné doklady pro zajištění určené operace využité v rámci kritéria a) Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést sazební zařazení zboží na základě konkrétního modelového zadání, a to včetně uplatnění případných souvisejících opatření (význam systému TARIC) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Jednání s orgány celní a finanční správy o jednotlivých deklarovaných zásilkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit práva a povinnosti celního deklaranta v celním řízení Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby jednání celního deklaranta v celním řízení – přímé či nepřímé zastoupení Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Metodické pokyny pro autorizovanou osobu k modelovým situacím:

 

A) Část praktické předvedení se slovním vysvětlením

Autorizovaná osoba si připraví min. 5 modelových situací pro každé hodnocené kritérium, kde se má použít modelová situace, a to u následujících kompetenci a kritérií:

Kontrola dodržování celních předpisů – pro obě kritéria

Vystavování celních dokladů – pro všechna kritéria

Vyřizování reklamací k celní deklaraci zásilek – pro obě kritéria, přičemž pro druhé kritérium se použije stejná modelová situace jako pro první kritérium

Komplexní zajišťování celního řízení včetně zajišťování odbavení na celnici – pro první kritérium

 

Metodické pokyny pro autorizovanou osobu k verzím dokumentů:

 

Autorizovaná osoba si připraví min. 3 verze dokumentů pro každou hodnocenou kompetenci, kde se k jejímu ověření používají vzorové doklady, tj. u následujících kompetencí:

Administrace postupu celních dokladů

Kontrola dodržování celních předpisů

Vystavování celních předpisů

Vyřizování reklamací k celní deklaraci zásilek

Komplexní zajišťování celního řízení včetně zajišťování odbavení na celnici

 

B) Část ústní a písemné ověření

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu, tento soubor spravuje a uchovává. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru minimálně 100 otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň tři otázky.

C. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

 

Ze souboru min. 100 otázek budou pro každé z 10 kritérií vygenerovány 3 otázky. Uchazeč získá za každou správnou odpověď 1 bod.

Za úspěšné splnění testu se považuje 20 bodů s tím, že pro každé kritérium musí být získány alespoň 2 body.

 

Autorizovaná osoba si připraví pro písemné ověření min. 10 variant testů. Na písemný test znalostí navazuje ústní obhajoba formou doplňujících otázek zkoušejících.

 

Vysvětlivky k použitým zkratkám a cizojazyčným termínům

Karnet TIR - podle právních předpisů Společenství lze režim TIR použít ve Společenství pouze u tranzitní přepravy, která byla zahájena nebo má být ukončena mimo celní území Společenství nebo probíhá mezi dvěma místy na celním území Společenství přes území třetí země.

Karnety ATA a CIM - mezinárodní dokumenty, kterými je řešen dočasný dovoz do země.

Systém TARIC - vytváří základ společného celního tarifu, slouží ke sledování statistiky zahraničního obchodu Společenství a obchodu mezi členskými státy.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

RPIC-ViP, s. r. o.

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj

ČSAD Logistik Ostrava, a. s.