Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Interiérový designér
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresovou dokumentaci nábytkářského výrobku včetně čtení kót, materiálů, spojů, broušení Praktické předvedení
b Vysvětlit závaznost norem v nábytkářském průmyslu Ústní ověření
c Vysvětlit zodpovědnost výrobce (dodavatele) z pohledu zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku Ústní ověření
d Vysvětlit pojmy výkres, kusovník, technická podmínka Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresovou dokumentaci včetně čtení kót, otvorů, rozmístění instalací Praktické předvedení
b Na základě předložených stavebních výkresů určit maximální velikost smontovaného výrobku, který je možné do místnosti dopravit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Analýza provozních a funkčních potřeb uživatelů navrhovaného nábytku, doplňků, řešeného interiéru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést obchodní rozhovor se zákazníkem a získat informace o jeho požadavcích, provést příslušný záznam (check list) Praktické předvedení a ústní ověření
b Na základě obchodního rozhovoru (kritérium a) vypracovat analýzu provozních a funkčních potřeb uživatelů navrhovaného nábytku, doplňků, řešeného interiéru Praktické předvedení
c Vypracovat jednoduchý příklad nabídky pro zákazníka na 2 nábytkové prvky (např. židle a stůl) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poradenství při výběru nábytku a bytových doplňků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a identifikovat podle vzorků základní materiály pro výrobu nábytku a uvést jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat a identifikovat podle vzorků základní podlahové materiály a uvést jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat základní materiály pro povrchy stěn a popsat jejich vlastnosti Ústní ověření
d Vyjmenovat a identifikovat podle vzorků základní druhy textilních materiálů užívaných v interiéru a uvést jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyjmenovat základní typy elektrospotřebičů využívaných v interiéru a vysvětlit způsoby jejich integrace Ústní ověření
f Vyjmenovat základní druhy povrchové úpravy nábytku, popsat jejich vlastnosti Ústní ověření
g Vysvětlit základní způsoby umělého osvětlení a popsat základní zdroje Ústní ověření
h Vysvětlit základní rozdělení skříňového nábytku, jeho vlastnosti a využití Ústní ověření
i Vysvětlit základní rozdělení sedacího nábytku, jeho vlastnosti a využití Ústní ověření
j Vysvětlit základní rozdělení stolového nábytku, jeho vlastnosti a využití Ústní ověření
k Vysvětlit základní rozdělení kuchyňského nábytku, jeho vlastnosti a využití Ústní ověření
l Vysvětlit základní rozdělení koupelnového nábytku, jeho vlastnosti a využití Ústní ověření
m Navrhnout zákazníkovi výběr nábytku na základě prostorových možností interiéru, potřeb, zvyklostí a vkusu zákazníka včetně ceny a popisu technického řešení Praktické předvedení a ústní ověření
n Navrhnout zákazníkovi výběr bytových doplňků s ohledem na vybavení interiéru a vkus zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
o Vybrat pro zadaný spoj vhodné kování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování tvarového a barevného řešení interiérů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit psychologii barev Ústní ověření
b Popsat funkce přirozeného a umělého světla v interiéru Ústní ověření
c Vyjmenovat základní ergonomické požadavky na prvky interiéru Ústní ověření
d Uvést požadavky na nábytek pro jednotlivé věkové kategorie Ústní ověření
e Zpracovat tvarové a barevné řešení pro zadaný interiér včetně osvětlení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba jednoduchých dispozičních návrhů a nábytkových sestav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat funkční zóny v bytě Ústní ověření
b Vytvořit a obhájit návrh/skicu kuchyně (kuchyňská linka, stůl, židle, komoda) nebo obývacího pokoje nebo dětského pokoje pro 2 děti nebo ložnice se šatnou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Návrh jednoduchých atypických nábytkových prvků včetně konstrukčního řešení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést zaměření prostoru pro vestavnou skříň Praktické předvedení
b Vytvořit návrhový výkres jednoduché skříňky podle zadání Praktické předvedení
c Pro výrobní výkres vytvořit vizualizaci na PC Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracování rozpočtu realizace architektonického řešení interiérů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní ekonomické pojmy: marže, zisk, náklady, splatnost, DPH, úrok Ústní ověření
b Sestavit příklad rozpočtu pro jednoduchý výrobek v podobě tabulky v PC Praktické předvedení
c Vypočítat spotřebu lamina zadaného rozměru s dezénem letokruhů na zadanou skříňku Praktické předvedení
d Vypočítat spotřebu tapety podle zadání (rozměr stěny, rastr opakování vzoru, šíře role tapety) Praktické předvedení
e Vypracovat rozpočet realizace architektonického řešení zadaného interiéru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dohled nad realizací architektonických návrhů a návrhů nábytku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam a obsah pojmů: poptávka, nabídka, objednávka, potvrzení objednávky, dodací list, faktura, příjmový doklad, výdajový doklad, návod, reklamační podmínky Ústní ověření
b Popsat, jaké činnosti zahrnuje dohled nad realizací architektonických návrhů a návrhů nábytku Ústní ověření
c Předvést komunikaci interiérového poradce s dodavatelem na modelovém příkladu rozhovoru Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit možné způsoby řešení reklamace podle zákona Ústní ověření
e Popsat přejímku interiéru před započetím montáže (předmět a důvody kontroly) Ústní ověření
f Popsat přejímku dodaného zboží od dodavatele, zkontrolovat jeho shodu s architektonickým návrhem Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat předání hotové zakázky zákazníkovi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba připraví modelové situace pro komunikaci se zákazníkem, které dostane uchazeč k dispozici v době přípravy na zkoušku.

 

Uchazeč si pro plnění kritérií hodnocení v kompetencích Analýza provozních a funkčních potřeb uživatelů navrhovaného nábytku, doplňků řešeného interiéru, Tvorba jednoduchých dispozičních návrhů a nábytkových sestav a Vypracování rozpočtu realizace architektonického řešení interiérů vylosuje jednu z nábytkových sestav:

  • kuchyň (včetně k. linky, stolu a židlí)
  • obývací pokoj
  • dětský pokoj pro 2 osoby
  • ložnice se šatnou

pro kterou v kritériu b) v kompetenci Tvorba jednoduchých dispozičních návrhů a nábytkových sestav, vytvoří návrh o velikosti formátu A3 sestavením z typizovaných prvků.

 

Kompetence Dohled nad realizací architektonických návrhů a návrhů nábytku, kritérium c):

Uchazeč na modelovém příkladu předvede rozhovor interiérového poradce s dodavatelem (např. dodavatel nedodržel termín, nedodal požadované zboží apod.).

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především ke kvalitě zpracování návrhů interiéru, k úrovni komunikace se zákazníkem a k respektování potřeb a požadavků klienta.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Jitona a. s., Soběslav

Langer interiéry, s. r. o.

Compu Group Medical Česká republika, s. r. o.