Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Oděvní technik jakosti
Platnost standardu: od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní normy (normy kvality, ISO normy), vyjmenovat technické podmínky pro oddělování, vyztužování a spojování (zásady pro návaznost vzoru, požadavky na parametry vyztužování, na kvalitu stehů), uvést velikostní systémy oděvních výrobků Ústní ověření
b Pracovat s technologickou a konstrukční dokumentací pro konkrétní výrobek (popsat podle technického nákresu výrobek, rozlišit dle technického popisu jednotlivé detaily výrobku, určit dle pracovního předpisu technologii, stanovit z konstrukční dokumentace parametry) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola materiálů, polotovarů a výrobků v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vstupní kontrolu materiálů a polotovarů – zkontrolovat materiály ke zhotovení konkrétního výrobku, posoudit jejich kvalitu, v případě vad určit využitelnost materiálu ke zhotovení konkrétního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést mezioperační kontrolu polotovarů – zkontrolovat rozpracovaný výrobek, vyhledat a označit vady (zkontrolovat hladkost švů, dodržení šířky švové záložky, shodu nástřihů, dodržení technologické kázně) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést výstupní kontrolu výrobku – zkontrolovat hotový výrobek (posoudit kvalitu zpracování, zjistit funkčnost, vyhodnotit soulad s technickou dokumentací, případně s referenčním vzorkem, změřit kontrolní míry, ověřit správnost hodnot z velikostní tabulky), rozeznat a označit vady Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kontrolu vzorku a vyhodnotit soulad s požadavky zákazníka, rozeznat a označit vady Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kvalitativní zkoušky materiálů, polotovarů a výrobků v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit druh předloženého materiálu, definovat jeho vlastnosti, definovat možné vady, vybrat z předložených vzorků materiál vhodný pro stanovený výrobek, zdůvodnit volbu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kvalitativní zkoušky materiálu – provést základní rozbor materiálu (makroskopicky určit složení, dostavu, ověřit plošnou měrnou hmotnost), vyjmenovat a popsat provádění základních materiálových zkoušek (srážlivosti, otěru) Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat kvalitativní zkoušky výrobku nebo jeho polotovaru – vyjmenovat a popsat provádění základních zkoušek (pevnost švu, pevnost lepeného spoje, odolnost v praní) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Analyzování vlivů působících na užitné vlastnosti materiálů, polotovarů a výrobků v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat faktory výrobního procesu, které působí na použité materiály a výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit rizika spojená s použitím nesprávné technologie Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prověřit dodržování pracovního postupu konkrétní operace Praktické předvedení a ústní ověření
b Prověřit dodržování pracovního předpisu konkrétního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat nastavení technologických parametrů na strojním zařízení a porovnat soulad s materiálem a technologickými postupy Praktické předvedení a ústní ověření
d Zjistit příčiny vzniku nedostatků kvality, navrhnout opatření k nápravě (navrhnout technologický postup k odstranění vad, ke zvýšení kvality) Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést na modelové situaci jednání s lidmi – simulovat řešení problému s kvalitou Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit technologii výroby konkrétního oděvního výrobku a předvést znalost parametrů a nastavení oděvní techniky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracovávání protokolů o výsledcích kontrol v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést záznam o zjištěné kvalitě vstupních materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat zápis o průběhu mezioperační dílenské kontroly kvality, provést vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat slovní hodnocení výstupní kontroly kvality určité zakázky – popsat technologické a materiálové vady, provést rozbor vad (posoudit, zda se jedná o vady funkční nebo vzhledu, stanovit stupeň jejich závažnosti a možnosti odstranění) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypracovat záznam o naměřených hodnotách (vyplnit kontrolní tabulku měr) Praktické předvedení a ústní ověření
e Pojmenovat díly a součásti oděvů, procesy v oděvní výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování metod kontroly kvality oděvních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup vyhodnocování kvality pro konkrétní vstupní materiál, podle kterého bude kontrola kvality probíhat Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout postup vyhodnocování kvality pro konkrétní oděvní výrobek, podle kterého bude kontrola kvality probíhat Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit kritéria, podle nichž bude výrobek zařazen do jakostních tříd Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout způsob evidence závad a vedení příslušné dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracovávání plánů kontroly kvality oděvních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit plán vstupních kontrol při přejímce materiálů a polotovarů Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit plán mezioperačních kontrol pro provozní jednotku pro konkrétní výrobní program Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit plán výstupních kontrol pro provozní jednotku podle předpokládaného výrobního plánu Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit plán pro ověřování nových výrobních postupů a realizaci technologických změn Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatňování a vyřizování reklamací v oděvní výrobě (včetně zjišťování závad)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést platné zákony pro řešení reklamace od dodavatelů a odběratelů Ústní ověření
b Posoudit konkrétní reklamovaný oděvní výrobek z hlediska kvality, stanovit příčinu vzniku vady Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout způsob řešení reklamace Praktické předvedení a ústní ověření
d Zpracovat podklady pro reklamační řízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést na modelové situaci reklamační jednání – simulovat komunikaci se zákazníkem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Při zkoušce jsou ověřované odborné kompetence a kritéria hodnocení sestaveny v dílčí procesy. Uchazeči je zadáno řešit modelové situace pro konkrétní oděvní materiál nebo oděvní výrobek nebo pro konkrétní úsek oděvní výroby a kontroly kvality (provést vstupní kontrolu materiálu a výstupní kontrolu výrobku, včetně provedení kvalitativních zkoušek a vypracování protokolů, provést mezioperační kontrolu polotovaru na vybraném pracovišti včetně kontroly dodržování technologické kázně, pro každou kontrolu navrhnout plán a vhodnou metodu, modelovat způsob řešení reklamace). Pro řešení modelové situace si uchazeč zvolí oděvní výrobek z nabídky autorizované osoby, které je blíže specifikováno v kap. Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky.

 

Autorizovaná osoba připraví modelové situace z provozu oděvní výroby (minimálně jednu pro každou ověřovanou odbornou kompetenci), nabídne různé druhy oděvních výrobků (na kterých budou odborné kompetence ověřovány) a zpracuje seznam strojového vybavení (strojů a zařízení, které jsou k dispozici a na kterých lze zhotovovat nabízené výrobky) a umožní uchazeči se s tímto seznámit v předstihu (minimálně 1 týden) před zkouškou. Autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou. O formě seznámení uchazeče s nabídkou oděvních výrobků, se seznamem strojového vybavení a s přehledem doporučené literatury rozhoduje autorizovaná osoba.

 

Zkouška bude probíhat jak v prostředí odborné učebny nebo laboratoře, tak v prostředí reálného provozu v oděvní výrobě (především při simulování činností mezioperační kontroly a kontroly dodržování technologické kázně).

 

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na výsledek vykonávané činnosti, tak na způsob předvedení činnosti. Praktické předvedení spočívá ve skutečném provedení reálné činnosti nebo simulaci ústní komunikace, v písemném záznamu, čtení konkrétní technologické dokumentace apod. Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení s ústním ověřením se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s doporučenou literaturou, ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Moděva, o. d., Konice

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu