Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Oděvní technik střihač
Platnost standardu: od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní normy (normy kvality, ISO normy), vyjmenovat technické podmínky pro oddělování, vyztužování a spojování (zásady pro návaznost vzoru, požadavky na parametry vyztužování, na kvalitu stehů), uvést velikostní systémy oděvních výrobků Ústní ověření
b Pracovat s technologickou a konstrukční dokumentací pro konkrétní výrobek (popsat podle technického nákresu výrobek, rozlišit dle technického popisu jednotlivé detaily výrobku, analyzovat technickou dokumentaci pro stříhání jednotlivých dílů finálního výrobku, stanovit z konstrukční dokumentace parametry výrobku) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Konstruování střihů dílů a součástí oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pomůcky pro konstrukci střihů oděvů Praktické předvedení
b Provést konstrukční výpočty potřebné pro konstrukci konkrétního oděvu – dámských nebo pánských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště (využít tabulkové míry) Praktické předvedení
c Zhotovit konstrukční síť a zakreslit jednotlivé části základního střihu konkrétního oděvu – dámských nebo pánských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště (použít obecně používanou metodiku konstrukce střihu) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Modelování základních střihů oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést modelovou úpravu základního střihu konkrétního oděvu – dámských nebo pánských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště dle zvolené fazony Praktické předvedení a ústní ověření
b Vykreslit obrysy jednotlivých dílů, vyznačit potřebné značky (záševky, kapsy), porovnat střih s technickým nákresem a popisem Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit střihové šablony dílů – přidat patřičné šířky na švové a koncové záložky, vytvořit potřebné dílenské šablony Praktické předvedení a ústní ověření
d Vystřihnout střihové šablony dílů – přidat patřičné šířky na švové a koncové záložky, vystřihnout potřebné dílenské šablony Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování střihových poloh pro oddělování dílů a součástí oděvů v průmyslové výrobě oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit ručně šablony do střihové polohy (respektovat požadavky na pokládání střihových šablon – dle referenční linie, dle charakteru materiálu, respektovat souměrnost a návaznost vzoru, dbát na úsporu materiálu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zakreslit obrysy jednotlivých dílů, vyznačit potřebné značky (nástřihy, záševky) Praktické předvedení a ústní ověření
c Aplikovat konstrukční podklady a sestavit střihové polohy pomocí softwaru (CAD systému pro konstrukci a polohování), vyhodnotit spotřebu materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava materiálu a vrstev materiálu pro oddělování v průmyslové výrobě oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést přejímku zpracovávaného materiálu, kontrolu kvality a kontrolu označení vad Praktické předvedení a ústní ověření
b Analyzovat materiál určený pro výstřih (zjistit srážlivost, zpracovatelské vlastnosti, vzor), vyhodnotit důsledky Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrstvit textilii (respektovat požadavky na pokládání v závislosti na střihové poloze, použitém materiálu, velikostním sortimentu), vyrovnat okraje textilie Praktické předvedení a ústní ověření
d Zajistit vrstvu textilií proti posunutí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Oddělování jednotlivých dílů a součástí oděvů v průmyslové výrobě oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystřihnout ručně nebo strojkem jednotlivé díly z oděvního materiálu (podle zakreslení střihových šablon, včetně nástřihů) Praktické předvedení
b Rozřezat strojkem polohu na části, případně oddělit jednotlivé díly z oděvního materiálu (podle zakreslení střihových šablon v poloze) Praktické předvedení
c Vyřezat na pásové pile jednotlivé díly z oděvního materiálu (podle zakreslení nebo šablony, včetně nástřihů) nebo vyseknout na stroji jednotlivé díly z oděvního materiálu Praktické předvedení
d Zkontrolovat nastříhané díly, označit jednotlivé balíky nastříhaných dílů a připravit pro další zpracování Praktické předvedení
e Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění technického dozoru nad stavem strojů a zařízení technologického úseku střihárny a jejich obsluhování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat technický stav strojů a zařízení pro oddělování dílů a součástí (tzn. zda jsou čisté a funkční a odpovídají předpisům BOZP a požární prevence) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat parametry a seřízení strojů a zařízení pro oddělování dílů a součástí oděvů (tzn. zda odpovídají zpracovávanému materiálu, seřídit stroje podle zpracovávaného materiálu, provést výměnu příslušenství) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést údržbu střihárenské techniky v souladu s pracovním postupem a podle technických dispozic Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Při zkoušce jsou ověřované odborné kompetence a kritéria hodnocení sestaveny v jeden proces (v technologické návaznosti jednotlivých činností) – uchazeči je zadáno zhotovení střihu konkrétních oděvů (dámských nebo pánských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště) dle tabulek měr z velikostního sortimentu, zhotovení střihových šablon a střihových poloh (ručně a pomocí softwaru) a nastříhání dílů (ze všech potřebných materiálů, včetně vstupní kontroly materiálu) jako činnost na pracovní pozici v oddělovacím procesu v průmyslové výrobě oděvů.

 

Kalhoty budou mít pasový límec (u dámských kalhot z vrchového materiálu, u pánských s podšívkovým spodním límcem), s 6 poutky, budou mít podkrytový rozparek zapínaný na zdrhovadlo, klínové boční kapsy a jednu zadní kapsu s výpuskovou lištou. Trupové výrobky (sako nebo plášť) budou celopodšité, s fazonou a límcem se stojáčkem (u pánského saka spodní límec z plsti), zapínané na knoflíky, přední díly budou mít 2 vnější prostřižené kapsy (u pánského saka navíc 1 lištová náprsní kapsa), v podšívce budou dvě dvouvýpustkové kapsy, zadní díl bude vypracován se středovým švem a nákrytovým rozparkem, rukávy budou hlavicové dvoušvové, v ramenou budou ramenní výztuže. Další detaily jsou volitelné.

Uchazeč si zvolí kalhoty a buď sako, nebo plášť, dále zvolí konkrétní podobu (fazonu) pro modelování, přičemž musí respektovat výše uvedené požadavky a možnosti strojového vybavení autorizované osoby, které je specifikováno v kap. Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky. Informaci o zvoleném oděvu a fazoně sdělí uchazeč autorizované osobě před zkouškou.

 

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (strojů a zařízení, které jsou k dispozici a na kterých lze zhotovovat nabízené výrobky) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 týden) před zkouškou. Dále autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou. O formě seznámení uchazeče se seznamem strojového vybavení a s přehledem doporučené literatury rozhoduje autorizovaná osoba.

Autorizovaná osoba ke zkoušce připraví oděvní materiál v potřebném množství (vrchový, podšívkový, kapsový a výztužný materiál v metráži).

 

Uchazeč si ke zkoušce připraví a přinese psací a kreslicí potřeby.

 

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na výsledek pracovní činnosti, tak na proces. Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení je třeba se zaměřit na kvalitu výstřihu (čistota a hladkost okrajů, přesnost tvaru, rozměrů a nástřihů) a dále je třeba přihlížet především k technologickým možnostem a také bezpečnému provádění všech úkonů (zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení a ústního ověření se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s doporučenou literaturou, ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování odborné kompetence „Oddělování jednotlivých dílů a součástí oděvů v průmyslové výrobě oděvů“ volí uchazeč v kritériu c) způsob oddělování v závislosti na strojním vybavení autorizované osoby. Ověřování odborné kompetence „Příprava materiálu a vrstev materiálu pro oddělování v průmyslové výrobě oděvů“ a kompetence „Provádění technického dozoru nad stavem strojů a zařízení technologického úseku střihárny a jejich obsluhování“ může uchazeč splnit odděleně, tzn. že tato odborná kompetence nemusí být ověřována na zhotovovaném výrobku, ale může být ověřována na jiném oděvním materiálu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Moděva, o. d., Konice

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu