Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Umělecký rytec
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Tvorba návrhu rytiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit výtvarný návrh rytiny podle zadání Praktické předvedení
b Zařadit předložený rytý předmět (na fotografii) do odpovídajícího slohového období, popsat hlavní znaky zjištěného období Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat obecné rozdělení rytin podle způsobu tisku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách, technických a výtvarných podkladech pro provádění uměleckořemeslných ryteckých prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat rytiny, jejichž výrobu upravuje zákon a popsat význam této úpravy Ústní ověření
b Uvést zákony související s rytím zbraní (týká se přechovávání a ukládání zbraní, zachování značek na zbraních) Ústní ověření
c Přečíst jednoduchý technický výkres předmětu z oboru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přenášení výtvarných předloh pro ruční rytí na předměty z různých materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat různé způsoby přenášení návrhů Ústní ověření
b Připravit povrch předmětu pro rytí Praktické předvedení
c Přenést návrh rytiny na předmět zvoleným technologickým postupem Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, nářadí, nástrojů, pomůcek a materiálů pro zhotovení rytiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit pracovní postup a posloupnost jednotlivých pracovních operací Praktické předvedení
b Zvolit vhodný materiál, nářadí a způsob upínání Praktické předvedení
c Zdůvodnit volbu materiálu, nářadí a upínání (základní vlastnosti kovů, jejich obrobitelnost a tepelné zpracování) Ústní ověření
d Uvést příklady nekovových materiálů a popsat specifika jejich rytí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování nástrojů a nářadí pro různé druhy rytin s ohledem na materiál daného výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup výroby nebo úpravy konkrétního speciálního nářadí pro danou rytinu Praktické předvedení
b Vyrobit nebo vhodně upravit konkrétní nářadí nebo nástroje zvoleným technologickým způsobem Praktické předvedení
c Popsat rozdělení ryteckých nástrojů a způsob jejich použití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Strojní a ruční obrábění kovů při provádění ryteckých prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní pracovní úkony na obráběcích strojích (soustruh, frézka, bruska, vrtačka) a základy bezpečnosti práce na daných strojích Ústní ověření
b Předvést základy ručního zpracování kovů (pilování, řezání, smirkování, leštění, ohýbání a rovnání) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování rytin do hloubky, rytin na výšku a reliéfních rytin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit zadaný výrobek, tzn. štoček pro tisk z hloubky nebo rytinu pro tisk z výšky nebo reliéfní rytinu Praktické předvedení
b Uvést příklady ostatních druhů rytin a jejich použití Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Povrchové úpravy uměleckořemeslných rytých výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat techniky a technologické postupy povrchových úprav kovů Ústní ověření
b Zvolit, provést a zdůvodnit vhodnou povrchovou úpravu zadaného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Rytí nekovových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést nekovové materiály používané v uměleckém rytectví, charakterizovat
jejich vlastnosti a použití
Ústní ověření
b Popsat specifika rytí nekovových materiálů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč si přinese ke zkoušce osobní a pracovní pomůcky (základní rýtka, sekáčky, čakany, rytecké kladívko, psací a rýsovací potřeby, popřípadě optiku).

Ověřování by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálního produktu s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, dodržování technologické kázně.

 

Při zkoušce uchazeč zhotoví jeden výrobek, tzn. rytinu pro tisk z hloubky, rytinu pro tisk z výšky nebo reliéfní rytinu. Praktické činnosti ověřované tímto standardem se vztahují k tomuto výrobku. Zadání návrhu rytiny určí autorizovaná osoba 30 dnů před konáním zkoušky, tzn. druh rytiny, téma, náročnost a formu návrhu, rovněž připraví předmět pro rytí v závislosti na zadání návrhu rytiny.

 

Autorizovaná osoba konkretizuje návrh rytiny pro všechny druhy rytin:

- rytina pro tisk z hloubky - návrh provedený v čárkách, v případě pečetidla černobílý plošný,

- rytina pro tisk z výšky - plošný černobílý návrh; v případě plastických razidel tužkou stínovaný návrh,

- rytina reliéfní - tužkou stínovaný návrh.

 

Pro ověřování následující kritérií autorizovaná osoba připraví:

Tvorba návrhu rytiny - 5 fotografií charakteristických předmětů z různých slohových období, na jedné fotografii jeden předmět. Např. zbraně, nádoby, užitkové předměty, šperky, hodinky, nože

Orientace v normách, technických a výtvarných podkladech pro provádění uměleckořemeslných ryteckých prací - jednoduchý technický výkres předmětu z oboru, např. pečetidla, kovového razítka apod.

Strojní a ruční obrábění kovů při provádění ryteckých prací – kousky materiálu, které budou označeny značkou uchazeče, aby nedošlo k záměně výrobků

Povrchové úpravy uměleckořemeslných rytých výrobků - chemické přípravky pro černění za studena, patinování

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru umělecký rytec + střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném nástavbovém oboru vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti uměleckořemeslné rytecké tvorby, nebo výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku v oblasti uměleckořemeslného rytectví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou zaměřené na umělecké rytectví kovů a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti uměleckořemeslné rytecké tvorby, nebo výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktických cvičení v oblasti uměleckořemeslného rytectví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti výtvarného nebo uměleckořemeslného zpracování kovů nebo restaurování kovů a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti uměleckořemeslné rytecké tvorby nebo výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktických cvičení v oblasti uměleckořemeslného rytectví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na grafickou tvorbu v oblasti technik spojených s rytectvím a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti uměleckořemeslné rytecké tvorby nebo výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktických cvičení v oblasti uměleckořemeslného rytectví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Řemeslná dílna:

- místnost s denním i umělým osvětlením, přiměřeně vytápěná, s přívodem elektrické energie, odpovídající všem bezpečnostním předpisům.

 

Technické vybavení a nářadí pro rytecké práce:

 • pracovní stůl s masivní deskou
 • výškově nastavitelná židle
 • pracovní lampa
 • rytecký svěrák
 • stolní bruska
 • potřeby pro broušení nástrojů (2 ruční brousky rúzné hrubosti, smirkový papír)
 • základní ruční nářadí pro obrábění kovů (pilka, pilník s jemným sekem, kladívko, dřevěná palička)
 • psací a rýsovací potřeby (papír, pauzovací papír, tužka, běloba, rýsovací jehla, ocelové měřítko, kružítko, dvouhroté kružítko, uhelník, důlčík)
 • dřevěná destička s tmelem pro upnutí plechů
 • stolní vrtačka, základní sada vrtáků
 • jednoduchá frézka nebo pantograf
 • rytecká srovnávací kostka
 • propanbutanový hořák nebo acetylénový hořák
 • kalicí nádoba s vodou
 • brusný prášek
 • jemný ocelový kartáč
 • 5 fotografií charakteristických předmětů z různých slohových období, na jedné fotografii zachzcen jeden předmět, např. zbraně, nádoby, užitkové předměty, šperky, hodinky, nože
 • jednoduchý technický výkres předmětu z oboru např. pečetidla, kovového razítka apod.
 • kousky materiálu, které budou označeny značkou uchazeče, aby nedošlo k záměně výrobků
 • přípravky na povrchové úpravy hotových výrobků: chemikálie, patina, černění, odmašťovací přípravky

 

Pracoviště musí splňovat podmínky BOZP, být vybavena lékárničkou a hasicím přístrojem.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 24 až 40 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška je rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Centrum odborné přípravy technické, Uherský Brod

Rudolfinea, o. s.

Roman Houdek, OSVČ, umělecký rytec