Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zootechnik
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 15.3.2021, pokud byl termín stanoven před 15.1.2021. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika chovu prasat v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat současnou situaci v chovu prasat, uvést produkci vepřového masa a jeho spotřebu na obyvatele v ČR Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat užitkové vlastnosti prasat Ústní ověření
c Vysvětlit zásady zpeněžování jatečných prasat a klasifikaci jatečně upravených těl prasat dle tříd zmasilosti a stupňů protučnělosti Ústní ověření
d Uvést provozně-ekonomické ukazatele chovu prasat Písemné a ústní ověření
e Rozpoznat na předložených fotografiích nebo v zemědělském podniku plemena prasat a charakterizovat je Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Evidence a označování prasat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést záznamy patřící do prvotní evidence v chovu prasat, popsat hlášení změn do ústřední evidence hospodářských zvířat a stájový registr Ústní ověření
b Předvést možnosti softwarové aplikace - portál farmáře Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat způsoby označování prasat, připravit potřebné pomůcky týkající se evidence a označování a označování předvést Praktické předvedení a ústní ověření
d Specifikovat povinnosti chovatele prasat týkající se označování, lhůt, dovozu a vývozu prasat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování mikroklimatu a technologie ustájení v objektech pro prasata

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést příslušná měření a posoudit mikroklima v zadaném objektu, navrhnout opatření pro zlepšení zoohygienických podmínek Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat systémy ustájení jednotlivých kategorií prasat a jejich specifika Písemné a ústní ověření
c Popsat provádění čištění a dezinfekci stájí Ústní ověření
d Popsat výhody a nevýhody stelivového a bezstelivového ustájení Ústní ověření
e Posoudit technologii ustájení dle pohody chovu (osvětlení, větrání, prašnost, hluk) Praktické předvedení a ústní ověření
f Charakterizovat produkci tuhých a tekutých výkalů a statkových hnojiv, nakládání s nimi, kapacity jímek a hnojišť v souladu s platnou legislativou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování správného zacházení s prasaty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demonstrovat správný přístup k jednotlivým kategoriím prasat Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat zásady bezpečnosti při práci se zvířaty a vysvětlit nutnost jejich dodržování Ústní ověření
c Charakterizovat etologii prasat Ústní ověření
d Objasnit vybraná ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání a charakterizovat základní aspekty tohoto zákona z pohledu týrání zvířat a regulace bolestivých zákroků v chovu prasat Ústní ověření
e Objasnit vybraná ustanovení vyhlášky o minimálních standardech na ochranu hospodářských zvířat a specifikovat požadavky na ochranu prasat Ústní ověření
f Popsat požadavky na organizaci práce a pracovních postupů při chovu prasat v souladu s nařízením vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace krmení a napájení prasat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit techniku krmení, vyjmenovat kategorie krmiv Ústní ověření
b Rozpoznat přidělené vzorky krmiv (správně určit minimálně 15 vzorků z 20 předložených), senzoricky posoudit jejich kvalitu a vhodnost pro zkrmování Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést druhy krmiv a jejich použití pro jednotlivé kategorie prasat Písemné a ústní ověření
d Charakterizovat způsoby krmení prasat s ohledem na jednotlivé kategorie Ústní ověření
e Popsat stroje a zařízení pro krmení a napájení v dané stáji Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat stanovení krmných dávek pro jednotlivé kategorie prasat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Péče o zdraví prasat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat péči o zdraví prasat a uvést preventivní opatření, popsat prevenci proti zavlečení chorob Ústní ověření
b Rozpoznat příznaky onemocnění a změny v chování nemocného zvířete, navrhnout příslušná zooveterinární opatření Praktické předvedení a ústní ověření
c Změřit hodnoty triasu zadaného zvířete a zjištěné údaje vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zásady poskytnutí první pomoci při zranění zvířete Ústní ověření
e Vyjmenovat a charakterizovat běžné nemoci prasat, navrhnout a demonstrovat postup při výskytu zadaného zdravotního problému v chovu Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat příslušná ustanovení veterinárního zákona a navazujících vyhlášek, které definují povinnosti chovatele v oblasti veterinární péče a ochrany zdraví Ústní ověření
g Popsat praktická zootechnická opatření k eliminaci výskytu vybraných zdravotních poruch typických pro jednotlivé kategorie prasat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování reprodukce v chovu prasat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat techniku plemenitby u prasat Ústní ověření
b Vyhledat prasnici v říji, popsat projevy říje Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést fixaci plemenice při inseminaci, připravit pomůcky k inseminaci Praktické předvedení
d Uvést specifika péče o březí prasnice Ústní ověření
e Popsat příznaky blížícího se porodu Ústní ověření
f Charakterizovat průběh jednotlivých fází porodu Písemné a ústní ověření
g Předvést péči o prasnici a selata bezprostředně po porodu Praktické předvedení
h Popsat fyziologii reprodukčního cyklu u prasnic Ústní ověření
i Stanovit kritéria pro výběr plemeníka Ústní ověření
j Popsat jednotlivé stupně šlechtění - šlechtitelský, rozmnožovací a užitkový Ústní ověření
k Vysvětlit řízenou reprodukci v chovu prasat a diagnostiku březosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Péče o narozená selata a o jejich správný růst

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odlišnosti ve stupni vývoje narozených selat ve srovnání s telaty Písemné ověření
b Předvést péči o selata po narození a jejich označení Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat označování selat a krmení prasnice a selat po porodu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha mechanizačních prostředků v chovech prasat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zařízení nejčastěji používaná pro míchání krmiv Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat zásady BOZP při práci s mechanizačními prostředky Ústní ověření
c Popsat a předvést činnost zařízení pro odstraňování tuhých a tekutých výkalů z objektu pro chov prasat Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat řešení vzduchotechniky v objektu pro chov prasat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících živočišnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovně-právní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Písemné a ústní ověření
c Navrhnout systém motivačního odměňování podřízených pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek podřízených pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
e Prokázat znalost základních právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování u podřízených pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
g Popsat první pomoc při způsobení úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Pro ověření znalostí a dovedností uchazeče budou kompetence ověřovány nejen ve zkušební místnosti, ale také přímo v zemědělském podniku zaměřeném na chov prasat. Při vstupu do chovu musí uchazeč splňovat požadavky veterinárních předpisů.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování zásad správné zemědělské praxe. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Při práci je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování požadavků pohody chovu prasat. Je vhodné zadávat uchazečům komplexní úkoly, které umožní ověření několika kritérií v rámci jedné i více kompetencí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova univerzita v Brně

Společnost mladých agrárníků

VYKO, spol. s r. o., Velké Koloděje

Soukromě hospodařící zemědělec - Eduard Kadrnka