Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Pletař
Platnost standardu: od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Obsluha pletařských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst z výrobního předpisu údaje o zpracovávaném materiálu, technologii, vyráběné pletenině, číst patronu vzoru (vzornici) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat zásobu nití, případně nitě doplnit a navázat, provést kontrolu stavu pletacího ústrojí, řídicí jednotky a mazací jednotky stroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit stroj k pletení: zkontrolovat, případně nastavit, stroj spustit, po zapletení stroje zkontrolovat stav pleteniny (zda se nevyskytují v pletenině vady podélné a příčné) Praktické předvedení a ústní ověření
d Sledovat signalizační zařízení, opravovat přetrhy nití Praktické předvedení a ústní ověření
e Kontrolovat pracovní části pletařského stroje, identifikovat závady a zajistit jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
f Kontrolovat materiál používaný k pletení, identifikovat chyby v materiálu, odstraňovat vadný materiál Praktické předvedení a ústní ověření
g Kontrolovat kvalitu vyráběné pleteniny, identifikovat chyby v pletenině, rozlišovat vady podélné a příčné, pletařské, materiálové a zajišťovat odstranění příčin chyb, kontrolovat rozměry pleteniny a její hustotu, při osnovním pletení souběh osnov Praktické předvedení a ústní ověření
h Evidovat data o průběhu pletení, např. evidovat převzatý materiál, vyplňovat průvodní visačky, evidovat upletené díly v kusech, dílech, metrech nebo kg Praktické předvedení a ústní ověření
i Udržovat pořádek na pracovišti, čistit a provádět jednoduchou údržbu strojů Praktické předvedení a ústní ověření
j Prokázat znalosti materiálů používaných při pletení (přírodní a chemická vlákna, lineární materiály – příze a hedvábí), měření délkové hmotnosti přízí Písemné ověření
k Prokázat znalosti druhů pletenin a účelů jejich použití, základních vazeb zátažných a osnovních pletenin, druhů pletařských strojů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality a klasifikování pletenin a pletařských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat druh vyrobené pleteniny, porovnat výrobek s výrobním předpisem Praktické předvedení a ústní ověření
b Zjistit vady v pletenině nebo v pletařském výrobku, určit jejich charakter a roztřídit pletené zboží nebo pletařské výrobky dle interních předpisů pro kvalitu Praktické předvedení a ústní ověření
c Evidovat data o průběhu kontroly a třídění pletařských produktů Praktické předvedení a ústní ověření
d Prokázat znalosti typů jakostních vad a jejich hodnocení Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dohotovování pletenin a pletařských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat pletené zboží nebo pletařský výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
b Zjistit vadu v pletenině, vadu vyspravit Praktické předvedení a ústní ověření
c Dohotovit pletařský výrobek dle konkrétní technologie na provozním pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
d Používat stroje a zařízení pro dohotovování pletařských výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
e Udržovat pořádek na pracovišti, čistit a provádět jednoduchou údržbu stroje Praktické předvedení a ústní ověření
f Evidovat data o průběhu dohotovování pletařských produktů Praktické předvedení a ústní ověření
g Prokázat znalosti druhů strojů a zařízení pro dohotovování pletařských výrobků a jejich funkcí Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Dále musí být uchazeč před zahájením vlastního ověřování seznámen s požadavky na dodržování pracovních postupů dle používaného systému kvality, závazných pro dané pracoviště.

 

Odborná kompetence Obsluha pletařských strojů a zařízení:

Pro ověření kritéria a) obdrží uchazeč v písemné formě výrobní předpis na výrobu pleteniny nebo pletařského výrobku. Ústně prokáže znalosti o zpracovávaném materiálu, vyráběné pletenině nebo pletařském výrobku, prokáže orientaci v dané technologii a schopnost čtení patrony vzoru. Ověření se realizuje za přítomnosti provozního pracovníka a zkoušejících.

Při ověřování kritéria b) uchazeč na pletařských strojích zkontroluje zásobu nití, nitě doplní a naváže. Zkontroluje stav pletacích ústrojí, řídicích jednotek, vzorovacích jednotek, mazacích jednotek, nastavení mazacího programu pletařských strojů, nastavení směny, počtu otáček, doplní olej (jestliže je to nutné). Ověření se realizuje za přítomnosti provozního pracovníka a zkoušejících, uchazeč doplní své činnosti ústním vysvětlením.

Při ověřování kritéria c) uchazeč zkontroluje a nastaví pletařské stroje. Informuje zkoušející o připravenosti stroje k pletení a po jejich souhlasu spustí stroj. Po zapletení stroje zkontroluje stav pleteniny nebo pletařského výrobku, zda se nevyskytují v pletenině vady – vše provede za přítomnosti provozního pracovníka a zkoušejících a podá ústní vysvětlení.

Při ověřování kritérií d) až i) uchazeč po dobu 60 minut za chodu pletařských strojů, za přítomnosti provozního pracovníka a zkoušejících

sleduje chod pletařských strojů a jejich signalizační zařízení, opravuje přetrhy nití

kontroluje pracovní části pletařských strojů, identifikuje závady a zajišťuje jejich odstranění

kontroluje materiál používaný k pletení, identifikuje chyby v materiálu a odstraňuje jejich příčiny

kontroluje kvalitu vyráběné pleteniny nebo pletařského výrobku, identifikuje chyby v pletenině nebo v pletařském výrobku, rozlišuje vady podélné, příčné, místní pletařské, materiálové a zajišťuje odstranění příčin chyb

kontroluje rozměry pleteniny a její hustotu, při osnovním pletení souběh osnov

eviduje data o průběhu pletení (evidence materiálu převzatého k pletení, vyplnění průvodních visaček, evidence upletených dílů v kusech, dílech, metrech nebo kg)

udržuje pořádek na pracovišti, čistí pletařský stroj a provádí jeho jednoduchou údržbu a podává slovní vysvětlení

 

Odborná kompetence Posuzování kvality a klasifikování pletenin a pletařských výrobků:

Pro ověření kritéria a) obdrží uchazeč pět vzorků různých druhů pletenin nebo pět kusových pletařských výrobků a výrobní předpisy k nim. Má za úkol rozpoznat druhy vyrobených pletenin, porovnat výrobky s výrobními předpisy - ústní vysvětlení podá zkoušejícím.

Pro ověření kritéria b) obdrží uchazeč pět vzorků různých druhů pletenin nebo pět kusových pletařských výrobků, každý vzorek bude obsahovat minimálně jednu kvalitativní vadu. Má za úkol identifikovat vadu, určit její charakter a příčinu, stanovit závažnost vady z hlediska kvalitativního třídění – uchazeč provede za přítomnosti zkoušejících a podá ústní vysvětlení.

Při ověření kritéria c) zaeviduje uchazeč data o průběhu kontroly a třídění vzorků do tiskopisu za přítomnosti zkoušejících a podá ústní vysvětlení.

 

Odborná kompetence Dohotovování pletenin a pletařských výrobků

Při ověření kritérií a) až c) zkontroluje uchazeč větší množství pleteniny (minimálně 200 m) nebo kusových pletařských výrobků (minimálně 40 ks) na prohlížecím zařízení nebo na prohlížecím stole. V pletenině nebo kusovém pletařském výrobku identifikuje kvalitativní vady, vady vyspraví, pokud je to možné. Pletařský výrobek dohotoví např. sešíváním, řetízkováním, pařením, formováním, apod. Činnosti provádí uchazeč za přítomnosti provozního pracovníka a zkoušejících a podá ústní vysvětlení.

Při ověření kritérií d) až f) uchazeč zkontroluje, spustí a obsluhuje zařízení pro dohotovování pletařských výrobků. Udržuje pořádek na pracovišti, čistí zařízení a provádí jednoduchou údržbu zařízení. Eviduje data o průběhu dohotovování pletařských produktů. Činnosti provádí uchazeč za přítomnosti provozního pracovníka a zkoušejících a podává ústní vysvětlení.

 

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na proces, tak na výsledek pracovní činnosti.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě provedené práce.

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (používaných strojů a zařízení) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu před zkouškou.

U všech kritérií, kde je způsobem ověření ústní ověření, je tím míněno stručné ústní doplnění předvedené činnosti v souladu s předpisem pro kvalitu a technologickým postupem.

Písemné ověření probíhá formou písemného testu. Testy vytváří autorizovaná osoba na základě pravidel stanovených v hodnoticím standardu. Test může být uchazečům zadán v elektronické podobě.

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

INTERES21, spol. s r. o., Broumov

SINTEX, a. s., Česká Třebová

EVONA, a. s., Chrudim

Jitex Comfort, s. r. o., Písek

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu