Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Recepční
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Obsluha běžné kancelářské techniky (PC, scanner, kopírovací zařízení, tiskárna)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naskenovat a vytisknout dokument Praktické předvedení
b Přijmout e-mail a odeslat odpověď s přílohou Praktické předvedení
c Kopírovat materiály Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyřizování telefonických hovorů a požadavků přijatých po telefonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Profesionálně přijmout a přepojit hovor Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvládnout aktivní vedení telefonického hovoru Praktické předvedení a ústní ověření
c Reagovat na požadavky volajícího a vyřešit je Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nabídka a prodej ubytovacích služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Poskytovat informace zákazníkům o nabízených službách a jejich cenách Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést rezervaci ubytování a přijmout od zákazníka všechny potřebné informace a údaje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Nabídka a prodej doprovodných služeb v ubytovacím zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Představit strukturu doprovodných služeb ubytovacího zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Nabídnout doprovodné služby poskytované ubytovacím zařízením Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést příklady dalších možností externích služeb Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyřizování požadavků, stížností či reklamací zákazníků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Komunikovat na profesionální úrovni, jednat asertivně Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést postup správného řešení připomínek a stížností zákazníků Praktické předvedení
c Vyhodnotit příčinu stížnosti a navrhnout opatření zabraňující opakování stížností Praktické předvedení
d Vyhodnotit získané informace a předat je kompetentním spolupracovníkům Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příjem hotovostních a bezhotovostních plateb zákazníků za poskytnuté služby a zboží včetně vystavování příslušných dokladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout a správně zúčtovat hotovostní platbu s využitím režimu EET Praktické předvedení
b Vystavit (ručně a v příslušném elektronickém systému) účetní doklad obsahující veškeré náležitosti Praktické předvedení
c Přijmout platbu prostřednictvím platebního terminálu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení požadovaných agend (kniha hostů, resp. ubytovací deník) v ubytovacím zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést náležitosti nezbytné pro provedení registrace hosta v ubytovacím zařízení Ústní ověření
b Provést registraci hosta do příslušné písemné i elektronické evidence ubytovacího zařízení Praktické předvedení
c Získané informace o hostech předat v požadované struktuře dalším kolegům k jejich práci (stravování - počty strávníků podle typu stravy, úklid - počty pokojů k úklidu a typ úklidu, wellness - typy a časy procedur) Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést důvody a postup aktualizace prodejních cen ubytování a souvisejících služeb na vybraném internetovém portálu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v cestovním ruchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Simulovat rozhovor v cizím jazyce při práci v recepci ubytovacího zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Přeložit text vztahující se k práci v recepci ubytovacího zařízení v rozsahu 100 slov do cizího jazyka Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v cestovním ruchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Napsat e-mail, dopis, vzkaz nebo sdělení dle zadání autorizované osoby (podle vlastního výběru) v rozsahu přibližně 50 slov Praktické předvedení
Je třeba splnit uvedené kritérium.
4

Uplatňování zásad profesního jednání a komunikace v ubytovacím zařízení/hotelovém provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat profesi recepční v hotelovém provozu Ústní ověření
b Dbát na vzhled, kultivovaný projev a přiměřenou fyzickou kondici Praktické předvedení
c Uplatňovat profesní chování a etiku v práci recepční v hotelovém provozu Praktické předvedení
d Uplatňovat komunikační a řečnické dovednosti Praktické předvedení a ústní ověření
e Chovat se zodpovědně, rozvážně, vyrovnaně Praktické předvedení
f Projevovat vstřícnost, ochotu, úctu k zákazníkům a spolupracovníkům Praktické předvedení
g Uplatňovat přiměřené sebevědomí, schopnost sebeovládání a sebekázeň Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámený s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/recepcni#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce:

- uvede pomůcky, které smí uchazeč při zkoušce používat.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se na proces a výsledek.

Autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce rozpracuje kritéria podrobně podle charakteru konkrétních zadaných úkolů.

Po celou dobu hodnocení se sleduje kvalita a postup prováděné práce, dodržování předpisů bezpečnosti práce a zásad profesionální komunikace s hosty, dodržování časového harmonogramu.

Zkouška probíhá přímo na recepci ubytovacího zařízení, je možné ji konat také ve zkušební místnosti.

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce stanoví termín, do kterého uchazeč sdělí, který cizí jazyk/y (angličtina, němčina, ruština) si zvolil pro ověřování daných kompetencí.

Metodické pokyny k jednotlivým odborným kompetencím:

U odborné kompetence Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v cestovním ruchu

kritérium a) - uchazeč prokáže schopnost konverzovat v cizím jazyce (angličtina, němčina, ruština) na běžná témata řešená v recepci hotelu v délce 5 min. Na přípravu má bezprostředně před rozhovorem 2 minuty.

U odborné kompetence Písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v cestovním ruchu

kritérium a) - text se bude vztahovat k práci v recepci při komunikaci v cizím jazyce (angličtina, němčina, ruština) s klienty. Zpracovaný text bude srozumitelný, bude zachován správný slovosled, pravopis bez hrubých gramatických a stylistických chyb.

 

V případě, že uchazeč:

  1. v minulosti složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem v originále nebo úředně ověřené kopii,

  2. je rodilý mluvčí v jiném než českém nebo slovenském jazyce a doloží tuto skutečnost pasem nebo školním vysvědčením v originále nebo úředně ověřené kopii,

  3. absolvoval povinnou školní docházku, středoškolské nebo vysokoškolské studium v zahraničí a doloží tuto skutečnost příslušným vysvědčením v originále nebo úředně ověřené kopii,

nemusí konat následující kompetence: Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v cestovním ruchu a Písemnou komunikaci v cizím jazyce při výkonu práce v cestovním ruchu.

O doložení dokumentu (viz bod 1., bod 2., bod 3.) autorizovaná osoba / autorizovaný zástupce provede zápis.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Bc. Jaroslav Vaculka - OSVČ

Asociace hotelů a restaurací ČR - Ing. Václav Stárek

Hotel Vienna House Diplomat Prague - Bc. Jaroslava Vyskočilová

Hotel Imperial Karlovy Vary - Bc. Radka Stelzigová, MBA