Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Stavební dělník
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 15.1.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Manipulační práce se stavebními hmotami, materiály, polotovary a výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup manipulace se základními zdícími materiály (kusová staviva); s prefabrikovanými stavebními dílci z železobetonu, keramiky, dřeva a kovu; se suchými maltovými směsmi, vápnem a cementem, s písky a štěrky; s čerstvým betonem; s izolačními materiály; s výplněmi stavebních otvorů Ústní ověření
b Dopravit materiál na místo zpracování a správně ho uložit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Provádění a opravy povrchů vozovek a chodníků z obalovaných drtí a litých asfaltů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy asfaltových povrchů chodníků a vozovek Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit podklad pod asfaltový povrch Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést povrch z obalované drti dodané na stavbu podle předložené
projektové dokumentace v minimálním rozsahu 2 m2
Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést povrch z litého asfaltu připraveného na místě ve vařiči podle
předložené projektové dokumentace v minimálním rozsahu 2 m2
Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést konečnou úpravu asfaltového povrchu posypem Praktické předvedení a ústní ověření
f Ošetřit asfaltérské nářadí, pomůcky a zařízení po ukončení prací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a), b), e), f). Kritéria c) a d) variantně dle zadání.
2

Spárování dlažeb maltou, asfaltem a jinými materiály

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit spárovací materiály k použití Praktické předvedení
b Spárovat dlažbu dle zadání maltou, asfaltem a cemento-epoxidovou
spárovací hmotou pro exteriéry v minimálním rozsahu 2 m2, očistit dlažbu po spárování
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Mechanické čištění zárubní, instalačních vedení, dlažeb, podlah, obedňovacích dílců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup mechanického čištění dle zadání a návrh zdůvodnit Ústní ověření
b Mechanicky vyčistit ocelovou dveřní zárubeň, část instalačního vedení, keramickou dlažbu podlahy, obedňovací dílec Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Zemní práce s přípravou a úpravou terénu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup práce pro provádění terénních úprav dle zadání a návrh zdůvodnit Ústní a písemné ověření
b Zvolit a připravit vhodné nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
c Upravit terén podle předložené projektové dokumentace v minimálním rozsahu 6 m2 Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ruční výkop rýh pro základové pasy a inženýrské sítě včetně zásypu a zhutnění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup práce pro ruční výkop rýh dle zadání a návrh zdůvodnit Písemné a ústní ověření
b Zvolit a připravit vhodné nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést ruční výkop rýhy dle předložené projektové dokumentace do hloubky 0,7 m a o minimální délce 2,0 m a minimální šířce 0,4 m Praktické předvedení
d Provést zásyp rýhy včetně následného zhutnění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Vrtání děr, bourání nenosných částí zděných a betonových konstrukcí, sekání rýh a průrazů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup práce pro zadané činnosti a návrh zdůvodnit Písemné a ústní ověření
b Zvolit a připravit vhodné nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést úpravu stavební konstrukce dle zadání (v minimálním rozsahu: vrtání, bourání nenosných částí konstrukcí, sekání rýh nebo průrazů) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup Ústní ověření
b Připravit maltu nebo čerstvý beton ze suchých směsí dle ČSN 72 24 30, minimálně v množství odpovídajícímu náplni stavební míchačky o objemu bubnu 120 až 130 litrů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria s přihlédnutím k ČSN 72 24 30.
2

Seřizování, ošetřování a údržba příslušných druhů stavebních strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit a stanovit postup správného užívání, ošetřování a údržby běžně používaných stavebních strojů a zařízení s využitím návodů k obsluze Písemné a ústní ověření
b Provést údržbu stavebního stroje nebo zařízení dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria podle zadání.
2

Obsluha a údržba sbíjecích kladiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat sbíjecí kladiva podle zadání Praktické předvedení
b Ošetřovat a udržovat sbíjecí kladiva Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Dodržování BOZP, PO a hygieny práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozeznat škodlivé a neškodné odpady a uvést možnosti recyklace Ústní ověření
c Zajistit bezpečné postupy při obsluze a běžné údržbě používaných strojů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=214&kod_sm1=41).

 

Uchazeč si ke zkoušce přinese pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je nedílnou součástí hodnocení kvality provedení prací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Subterra, a. s.

PRAGIS, a. s.