Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Stavební dělník
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 15.1.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Manipulační práce se stavebními hmotami, materiály, polotovary a výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup manipulace se základními zdícími materiály (kusová staviva); s prefabrikovanými stavebními dílci z železobetonu, keramiky, dřeva a kovu; se suchými maltovými směsmi, vápnem a cementem, s písky a štěrky; s čerstvým betonem; s izolačními materiály; s výplněmi stavebních otvorů Ústní ověření
b Dopravit materiál na místo zpracování a správně ho uložit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Provádění a opravy povrchů vozovek a chodníků z obalovaných drtí a litých asfaltů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy asfaltových povrchů chodníků a vozovek Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit podklad pod asfaltový povrch Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést povrch z obalované drti dodané na stavbu podle předložené
projektové dokumentace v minimálním rozsahu 2 m2
Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést povrch z litého asfaltu připraveného na místě ve vařiči podle
předložené projektové dokumentace v minimálním rozsahu 2 m2
Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést konečnou úpravu asfaltového povrchu posypem Praktické předvedení a ústní ověření
f Ošetřit asfaltérské nářadí, pomůcky a zařízení po ukončení prací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a), b), e), f). Kritéria c) a d) variantně dle zadání.
2

Spárování dlažeb maltou, asfaltem a jinými materiály

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit spárovací materiály k použití Praktické předvedení
b Spárovat dlažbu dle zadání maltou, asfaltem a cemento-epoxidovou
spárovací hmotou pro exteriéry v minimálním rozsahu 2 m2, očistit dlažbu po spárování
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Mechanické čištění zárubní, instalačních vedení, dlažeb, podlah, obedňovacích dílců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup mechanického čištění dle zadání a návrh zdůvodnit Ústní ověření
b Mechanicky vyčistit ocelovou dveřní zárubeň, část instalačního vedení, keramickou dlažbu podlahy, obedňovací dílec Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Zemní práce s přípravou a úpravou terénu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup práce pro provádění terénních úprav dle zadání a návrh zdůvodnit Ústní a písemné ověření
b Zvolit a připravit vhodné nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
c Upravit terén podle předložené projektové dokumentace v minimálním rozsahu 6 m2 Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ruční výkop rýh pro základové pasy a inženýrské sítě včetně zásypu a zhutnění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup práce pro ruční výkop rýh dle zadání a návrh zdůvodnit Písemné a ústní ověření
b Zvolit a připravit vhodné nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést ruční výkop rýhy dle předložené projektové dokumentace do hloubky 0,7 m a o minimální délce 2,0 m a minimální šířce 0,4 m Praktické předvedení
d Provést zásyp rýhy včetně následného zhutnění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Vrtání děr, bourání nenosných částí zděných a betonových konstrukcí, sekání rýh a průrazů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup práce pro zadané činnosti a návrh zdůvodnit Písemné a ústní ověření
b Zvolit a připravit vhodné nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést úpravu stavební konstrukce dle zadání (v minimálním rozsahu: vrtání, bourání nenosných částí konstrukcí, sekání rýh nebo průrazů) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup Ústní ověření
b Připravit maltu nebo čerstvý beton ze suchých směsí dle ČSN 72 24 30, minimálně v množství odpovídajícímu náplni stavební míchačky o objemu bubnu 120 až 130 litrů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria s přihlédnutím k ČSN 72 24 30.
2

Seřizování, ošetřování a údržba příslušných druhů stavebních strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit a stanovit postup správného užívání, ošetřování a údržby běžně používaných stavebních strojů a zařízení s využitím návodů k obsluze Písemné a ústní ověření
b Provést údržbu stavebního stroje nebo zařízení dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria podle zadání.
2

Obsluha a údržba sbíjecích kladiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat sbíjecí kladiva podle zadání Praktické předvedení
b Ošetřovat a udržovat sbíjecí kladiva Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Dodržování BOZP, PO a hygieny práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozeznat škodlivé a neškodné odpady a uvést možnosti recyklace Ústní ověření
c Zajistit bezpečné postupy při obsluze a běžné údržbě používaných strojů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=214&kod_sm1=41).

 

Uchazeč si ke zkoušce přinese pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je nedílnou součástí hodnocení kvality provedení prací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zedník + střední vzdělání s maturitní zkouškou (v jiném oboru vzdělání) a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování oblasti stavební výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti stavební výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
  3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti pozemní stavby a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti stavební výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
  4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavby s praxí v délce minimálně 5 let ve funkci mistra (vedoucího) dílny, provozu nebo úseku, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
  5. Profesní kvalifikace zedník + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti stavební výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

–Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými stavebními materiály, mechanizmy pro přípravu stavebních směsí a dopravu materiálů a pomocnými zařízeními odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům.

 

Vybavení pracoviště:

 

Nářadí: kolečko stavební, nádoby na maltu a stavební lepidlo, zednické lžíce, zednické spárovačky, zednická naběračka, zednické kladivo, zednická palička kovová, štětka, konve na zálivkový asfalt, vaničky na asfalt, hrabla, hrábě kovové, lopata, krumpáč, košťata, sekáče, kladivo, palička kovová, nádoby na vodu (kbelíky a konve), ocelové a režné kartáče pro mechanické čištění stavebních konstrukcí

 

Pomůcky: zábrany na ohrazení pracoviště, latě na kontrolu rovinnosti, emulze na čištění nářadí a zařízení od asfaltu

 

Strojní zařízení:

–míchačka stavební

–mísicí zařízení na přípravu stavebních lepidel

–zařízení pro svislou dopravu stavebních materiálů

–zařízení pro vodorovnou dopravu stavebních materiálů

–stroj na stříkání betonové směsi s kompresorem

–pneumatické kladivo

–hořáková pojízdná souprava, tavný kotlík, zálivkový vařič

–kolový traktorbagr a nakladač (např. JCB 4x4)

 

 

Další vybavení:

 

–Zdroj elektrické energie

–Informační materiály (např. návody a manuály)

–Projektová dokumentace (prováděcí výkresy)

–Úklidové prostředky

–Pomocný personál

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Subterra a.s.

PRAGIS a.s.