Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Umělecký pasíř
Platnost standardu: Od 29.4.2013 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 29.4.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických a výtvarných podkladech pro ruční zhotovování pasířských uměleckořemeslných předmětů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v dokumentaci a číst technické výkresy podle platných norem dané uměleckořemeslné pasířské práce Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Zařadit předložené uměleckořemeslné předměty z kovů k příslušnému slohovému období, popsat příslušný umělecký sloh a historické souvislosti Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční zhotovování užitkových a dekorativních výrobků uměleckého pasířství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zvolený technologický postup a stanovit návaznost jednotlivých pracovních operací pro zhotovení příslušného výrobku, způsob provedení technologických operací Ústní ověření s písemnou přípravou
b Zvolit vhodný materiál, nástroje, nářadí, pomůcky, měřidla Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Prokázat znalost platné normy ČSN týkající se osvětlovacích těles Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Samostatné zpracování výtvarného záměru pro ruční zhotovování užitkových a dekorativních výrobků uměleckého pasířství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit výtvarný návrh uměleckopasířského výrobku a příslušnou technickou dokumentaci Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Objasnit technologický postup a techniku zhotovení navrženého výrobku Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Tvarování a zhotovování svítidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit výtvarný návrh, technickou dokumentaci nebo vzor vybraného svítidla z hlediska jeho konstrukce a stylu Ústní ověření
b Zvolit technologický postup a stanovit návaznost pracovních operací při zhotovování vybraného výrobku Ústní ověření s písemnou přípravou
c Zvolit vhodný materiál, nástroje, nářadí a pomůcky Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Zhotovit vybrané svítidlo podle výtvarného návrhu, technické dokumentace nebo vzoru Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování pasířských výrobků, např. mříží, nádob, svícnů, schránek, kovových písmen, plastik

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit výtvarný návrh, technickou dokumentaci nebo vzor vybrané pasířské práce z hlediska jeho konstrukce a stylu Ústní ověření
b Zvolit technologický postup pro zhotovení příslušné konstrukční práce Ústní ověření s písemnou přípravou
c Zvolit vhodný materiál, nástroje, nářadí a pomůcky Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Zhotovit vybranou pasířskou práci podle výtvarného návrhu, technické dokumentace nebo vzoru Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provedení povrchové úpravy rukodělných výrobků z kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit techniku a postup prováděné povrchové úpravy Ústní ověření
b Provádět povrchové úpravy technologií umělé oxidace mědi a jejích slitin Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Popsat techniky vedoucí k získání kovově čistého povrchu – moření, opalování, pískování, broušení Ústní ověření
d Popsat postupy povrchové úpravy smaltováním, damastováním, taušírováním, leptáním Ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a), b) a z kritérií c), d) jedno kritérium.
3

Provádění rekonstrukce pasířských výrobků, např. přileb, štítů, mříží, dobových rekvizit, stylových dveřních rukojetí apod.

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat styl poškozené původní pasířské práce Ústní ověření
b Zjistit rozsah poškození, popsat provádění prvotní a následné dokumentace Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Popsat technologický postup rekonstrukce včetně výběru vhodných materiálů, nástrojů a pomůcek Ústní ověření s písemnou přípravou
d Popsat odstranění a výměnu poškozené části při zachování původních materiálů a původních technik Ústní ověření s písemnou přípravou
e Popsat provedení konzervace původní pasířské práce Ústní ověření s písemnou přípravou
f Provést výměnu poškozené části při zachování původních materiálů a původních technik Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102052&kod_sm1=42).

Ověřování by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálního produktu s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, dodržování technologické kázně.

Při hodnocení hotového výrobku je třeba posuzovat kvalitu, přesnost provedení a estetické ztvárnění výrobku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce uměleckořemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Rudolfinea, sdružení pro umělecká řemesla