Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Provozní těžař ropy a plynu
Platnost standardu: od 29.9.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povinnosti technického dozoru dle vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb. Ústní ověření
b Popsat osobní ochranné pracovní prostředky používané při těžbě ropy a zemního plynu Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat vyhlášky, které řeší bezpečnost práce při těžbě ropy a zemního plynu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické a výkresové dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou a výkresovou dokumentaci těžebních středisek (trasy toku těženého média a popis bezpečnostních prvků) Praktické předvedení a ústní ověření
b Používat provozní a výkresovou dokumentaci těžebních středisek (používání výkresové dokumentace tlakových nádob) Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha vyhrazených technických zařízení tlakových a plynových

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat předpisy související s obsluhou vyhrazených technických zařízení tlakových a plynových Ústní ověření
b Obsluhovat vyhrazená technická zařízení tlaková a plynová ‒ uvést vybrané tlakové a plynové zařízení do provozu po odstávce zařízení a následně jej odstavit z provozu a uvést do bezpečného stavu Praktické a ústní ověření
c Popsat zařízení s uvedením technických parametrů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha nízkotlakých plynových kotelen

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat předpisy související s obsluhou nízkotlakých plynových kotelen Ústní ověření
b Obsluhovat nízkotlakovou plynovou kotelnu ‒ připravit ke spuštění, uvést kotelnu do provozu, zapsat naměřené hodnoty a následně odstavit kotelnu z provozu a uvést do bezpečného stavu Praktické a ústní ověření
c Popsat zařízení s uvedením technických parametrů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha elektrocentrál

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat předpisy související s obsluhou elektrocentrál Ústní ověření
b Obsluhovat elektrocentrálu ‒ připravit ke spuštění, uvést elektrocentrálu do provozu, zapsat naměřené hodnoty a následně odstavit zařízení z provozu a uvést do bezpečného stavu Praktické a ústní ověření
c Popsat zařízení s uvedením technických parametrů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha plynových kompresorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat předpisy související s obsluhou plynových kompresorů Ústní ověření
b Obsluhovat plynový kompresor ‒ zkontrolovat zařízení před spuštěním včetně provozních médií, uvést kompresor do provozu, zkontrolovat a zapsat naměřené hodnoty do provozní knihy, odstavit kompresor z provozu a uvést zařízení do bezpečného stavu Praktické a ústní ověření
c Popsat zařízení plynových kompresorů s uvedením technických parametrů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce a provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat paragrafy vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb., týkající se bezpečnosti práce a provozu Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí autorizovaná osoba zajistit, aby byl uchazeč seznámen s pracovištěm a se specifickými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) pracoviště (včetně havarijního plánu) na kterém bude praktická část zkoušky vykonána. Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=18).

Uchazeč musí před zahájením zkoušky předložit:

platné osvědčení na obsluhu vyhrazených technických zařízení tlakových a plynových

platné osvědčení na obsluhu nízkotlaké plynové kotelny

platné osvědčení na obsluhu elektrocentrál

platné osvědčení na obsluhu plynových kompresorů

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MND, a. s.

MND Drilling & Services, a. s.