Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Grafik pro média
Platnost standardu: od 29.4.2013 do 5.4.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 05.02.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vstupní kontrola textových a obrazových podkladů na přenosných médiích, datových souborů z Internetu, originálů pro reprodukci z hlediska normativů pro reprodukci a zpracování v DTP studiu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu odrazových a diapozitivních originálů pro reprodukci v předtiskové přípravě prospektu formátu A4 210 × 297 mm, dvousloupcová sazba, barevnost 4/4 (stabilizovaný čtyřbarvotisk), rozsah 4 strany, natíraný papír 135 g.m-² Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Převzít datové textové, grafické a černobílé či barevné polotónové obrazové podklady pro předtiskové zpracování prospektu dle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Převzít a zpracovat tištěné textové, pérové podklady pro předtiskové zpracování prospektu dle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Převzít a zkontrolovat celostránkové PDF tiskové dokumenty pro předtiskové zpracování prospektu v příslušném počítačovém programu dle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Komunikace a výměna obrazových a textových podkladů ve spolupráci s grafickým studiem a zadavatelem zakázky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a popsat zadavateli technologický postup předtiskové přípravy prospektu dle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Navrhnout zadavateli zakázky výměnu nevhodných obrazových podkladů nebo nekorektních dat tiskových podkladů podle zadání a popisu tiskové zakázky Praktické předvedení
c Navrhnout zadavateli zakázky zhotovení tiskových podkladů pro danou tiskovou techniku podle zadání Praktické předvedení
d Navrhnout zadavateli zakázky průběh a typ kontrolního procesu předtiskové přípravy prospektu podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a platných typografických pravidlech sazby, úprav a zlomu textů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit v příslušném grafickém programu sazební obrazec (layout) pro zlom prospektu a umístění textových, obrazových a grafických prvků podle zadání a podle typografických pravidel pro tvorbu stran akcidenčních tiskovin, vyřazení prospektu v souladu s technologickými požadavky tisku a dokončovacího zpracování prospektu Praktické předvedení
b Zvolit a umístit do layoutu prospektu obrazové a grafické prvky s vhodným přesahem pro ořez dle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést v příslušném grafickém programu umístění textových, obrazových a grafických prvků podle předpisu grafického manuálu dle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Umístit text do připraveného sazebního obrazce dvousloupcové sazby podle zadání a typografických pravidel sazby Praktické předvedení
e Zvolit a umístit příslušný typ písma v textové části prospektu včetně titulků a vyznačovacích řezů podle typografických pravidel sazby podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní úpravy digitálních obrazových záznamů pomocí grafických programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úpravu grafických prvků (loga) v grafickém programu vektorové grafiky podle zadání v souladu s kvalitativními požadavky na ostrý tisk Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést úpravu formátu a výřezu obrazových prvků v grafickém programu bitmapové grafiky v souladu s požadavky na kvalitní tisk Praktické předvedení
c Provést přípravu grafických prvků (loga, linky, ornamenty…) v grafickém programu vektorové grafiky podle zadání v souladu s požadavky na kvalitní tisk Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a platných technologických postupech výroby tiskových forem ve všech tiskových technikách (ofset, hlubotisk, flexotisk, sítotisk), s využitím moderní výpočetní techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit přípravu tiskových podkladů prospektu ve formátu tiskových stran A4 pro elektronickou montáž a osvit tiskové desky na zařízení CtP v ofsetovém tisku s ohledem na potiskovaný materiál podle zadání Ústní a písemné ověření
b Vysvětlit přípravu tiskových podkladů etikety ve formátu A4, barevnost 4/0 pro elektronickou montáž a osvit na zařízení CtP ve flexotisku s ohledem na potiskovaný materiál podle zadání Ústní ověření
c Vysvětlit přípravu tiskových podkladů etikety ve formátu A4, barevnost 4/0 pro osvit filmových kopírovacích podkladů CtF ve flexotisku s ohledem na potiskovaný materiál podle zadání Ústní ověření
d Vysvětlit přípravu tiskových podkladů flexibilního obalu ve formátu A4, barevnost 4/0 pro elektronickou montáž a zhotovení tiskových forem na rycím zařízení v hlubotisku s ohledem na potiskovaný materiál podle zadání Ústní ověření
e Vysvětlit přípravu tiskových podkladů propagačního letáku ve formátu A4, barevnost 4/0 (přímé barvy) pro osvit kopírovacích filmových podkladů pro zhotovení tiskových forem v sítotisku s ohledem na potiskovaný materiál podle zadání Ústní ověření
Vždy je třeba splnit kritérium a). Z kritérií b), c), d), e) je třeba splnit jedno kritérium pro zadanou tiskovou techniku.
3

Zhotovování komplexních elektronických tiskových podkladů pro výrobu tiskových forem s využitím grafických počítačových programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit tiskové podklady prospektu v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF tiskových stran A4 pro elektronickou montáž a osvit tiskové desky na zařízení CtP v ofsetovém tisku s ohledem na potiskovaný materiál Praktické předvedení
b Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF etikety formátu A4, barevnost 4/0 pro elektronickou montáž a osvit na zařízení CtP ve flexotisku s ohledem na potiskovaný materiál Praktické předvedení
c Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF etikety formátu A4, barevnost 4/0 pro osvit filmových kopírovacích podkladů CtP ve flexotisku s ohledem na potiskovaný materiál Praktické předvedení
d Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF flexibilního obalu formátu A4, barevnost 4/0 pro elektronickou montáž a zhotovení tiskových forem na rycím zařízení v hlubotisku s ohledem na potiskovaný materiál Praktické předvedení
e Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu propagačního letáku ve formátu A4, barevnost 4/0 (přímé barvy) pro osvit kopírovacích filmových podkladů pro zhotovení tiskových forem v sítotisku s ohledem na potiskovaný materiál Praktické předvedení
Vždy je třeba splnit kritérium a). Z kritérií b), c), d), e) je třeba splnit jedno kritérium pro zadanou tiskovou techniku.
3

Uplatňování norem ISO popisujících výměnu tiskových CMYK dat ve formátu PDF a normách definujících procesní požadavky na ofsetový litografický proces

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF 4 stran prospektu na základě požadavků na technologii grafické výroby – definice výtažkových barev CMYK Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF 4 stran prospektu na základě požadavků na technologii grafické výroby – obraz v účelném rozlišení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF 4 stran prospektu na základě požadavků na technologii grafické výroby – maximální a minimální tónové hodnoty Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF 4 stran prospektu na základě požadavků na technologii grafické výroby – nastavení ořezů, trapping (přetisku), originálních písmových fontů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Koordinace a kalibrování monitorů, skenerů, digitálních nátiskových zařízení a zařízení pro přímé zhotovení tiskových forem s využitím příslušných software a norem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam kalibrování přístrojů v DTP studiu pro sladění barevnosti a správnost vyhodnocení provozního stavu přístrojů (monitoru, digitálního nátiskového zařízení atd.) v rámci požadavků Color Managementu Ústní ověření
b Provést kalibraci monitoru (jiného přístroje) a nastavení barevných profilů s využitím testové formy a měřicích přístrojů pro spektrální měření barevnosti v rámci požadavků Color Managementu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování kontrolního náhledu a verifikovaného nátisku pomocí laserových, inkjetových tiskáren a velkoplošných plotterů pro kontrolu výstupů předtiskové přípravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit s užitím vhodné technologie a zařízení digitálního tisku kontrolní náhled Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Zhotovit s užitím vhodné technologie a zařízení velkoplošného digitálního tisku kontrolní náhled ve formátu tiskového archu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Zhotovit s užitím vhodné technologie a zařízení digitálního tisku verifikovaný nátisk Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována s ohledem na 2. stupeň zátěže (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=56&kod_sm1=33), dále se musí uchazeč prokázat lékařským potvrzením, že netrpí poruchou barvocitu (poruchou barevného vidění).

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality předtiskové přípravy a opírá se o tyto normy:

ČSN ISO 15 930-3 Přejímka a zpracování tiskových dat

ČSN ISO 12 646 Displeje pro kontrolní nátisk

ČSN ISO 12 647-1 Výroba tiskové formy

ČSN ISO 12 647-2 Ofset

ČSN ISO 12 647-3 Novinový tisk ofsetem

ČSN ISO 12 647-6 Flexotisk

ČSN ISO 12 647-7 Digitální kontrolní nátisk

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou operaci podle stanoveného technologického (pracovního) postupu, správně vykonávat činnosti spojené s obsluhou a základní údržbou příslušných strojů včetně provedení dokončovacích prací a provádění běžných výpočtů.

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k pravidlům BOZP a PO v rámci provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu.

Uchazeč má možnost volby výběru kritérií b) až e) podle svého zaměření při ověřování kompetencí Orientace v normách a platných technologických postupech výroby tiskových forem ve všech tiskových technikách (ofset, hlubotisk, flexotisk, sítotisk) s využitím moderní výpočetní techniky a Zhotovování komplexních elektronických tiskových podkladů pro výrobu tiskových forem s využitím grafických počítačových programů.

Uchazeč má možnost výběru zařízení pro kalibraci při ověřování kompetence Koordinace a kalibrování monitorů, skenerů, digitálních nátiskových zařízení a zařízení pro přímé zhotovení tiskových forem s využitím příslušných software a norem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VOŠ grafická a SPŠ grafická Praha 1

Ing. Roman Vichteraj