Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zemědělský poradce pro ochranu rostlin
Platnost standardu: Od 13.2.2013 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 6.12.2020, pokud byl termín stanoven před 7.10.2020. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posouzení stavu porostu zemědělské plodiny ve všech vývojových fázích a určení škodlivých činitelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat příznaky poškození rostliny abiotickými faktory Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit souvislost biotických a abiotických faktorů se zdravotním stavem porostu Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit faktory ovlivňující variabilitu příznaků poškození porostu Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit škodlivé organismy rostlin na předložených ukázkách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Navrhování preventivních a přímých opatření k regulaci škodlivých organismů při respektování zásad integrované ochrany rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat metody ochrany rostlin, jejich účinnost, souvislosti a možnosti použití Ústní ověření
b Vysvětlit princip integrované ochrany rostlin, uvést faktory limitující její využívání v podmínkách ČR Ústní ověření
c Navrhnout soubor preventivních opatření k regulaci zadaných škodlivých organizmů v daných podmínkách při respektování zásad integrované ochrany rostlin Praktické předvedení a písemné ověření
d Navrhnout přímá opatření k regulaci zadaných škodlivých organizmů v daných podmínkách při respektování zásad integrované ochrany rostlin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vyhodnocení účinnosti provedených ochranných opatření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést kritéria pro posouzení účinnosti ochranného opatření Ústní ověření
b Vymezit faktory ovlivňující účinnost a kvalitu provedení ochranných opatření Ústní ověření
c Na základě údajů v evidenci přípravků posoudit účinnost provedené aplikace přípravku na ochranu rostlin Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit principy antirezistentní strategie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Navrhování opatření k ochraně včel, zvěře, necílových organizmů a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady aplikace zadaného přípravku z hlediska ochrany včel Ústní ověření
b Uvést povinnosti pěstitele aplikujícího přípravek k chovatelům včel, správcům honitby, obci Ústní ověření
c Uvést povinnosti chovatelů včel, správců honitby, obce po oznámení o provedení aplikace přípravků na ochranu rostlin Ústní ověření
d Vysvětlit aplikaci přípravků v oblasti hospodaření v pásmech hygienické ochrany vod Ústní ověření
e Vysvětlit postup při újmě vzniklé nesprávnou aplikací přípravku a manipulací s ním Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Posouzení správnosti skladování a používání přípravků na ochranu rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady pro vedení evidence používání přípravků na ochranu rostlin (forma evidence, povinné údaje, délka archivace evidence v podniku) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit zásady skladování a manipulace s přípravky na ochranu rostlin Ústní ověření
c Určit ze záznamu v evidenci o používání přípravků na ochranu rostlin, zda daný přípravek byl použit v souladu s údaji na etiketě (plodina, dávka, účel aplikace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat nakládání s obaly a zbytky přípravku a řešení havarijní situace ve skladu přípravků na ochranu rostlin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Posouzení plnění podmínek Kontroly podmíněnosti v oblasti ochrany rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zákonné požadavky pro použití přípravků na ochranu rostlin při Kontrole podmíněnosti a vysvětlit jejich vztah k výši poskytovaných dotací Ústní ověření
b Vyjmenovat podmínky pro použití mechanizačního prostředku pro aplikaci přípravku na ochranu rostlin a uvést požadavky na odborně způsobilou osobu pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Ústní ověření
c Určit na konkrétním pozemku se zemědělskou kulturou omezující podmínky pro aplikaci přípravků s využitím údajů v LPIS Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit stav plnění zákonných požadavků Kontroly podmíněnosti v oblasti ochrany rostlin na modelové situaci Praktické předvedení a písemné nebo ústní ověření
e Stanovit snížení podpory při neplnění dvou zadaných kontrolovaných požadavků (s použitím příslušné příručky) Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Aplikace platné legislativy v ochraně rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní legislativní předpisy v oblasti rostlinolékařské péče v ČR Ústní ověření
b Uvést příklady souvisejících legislativních předpisů, které ovlivňují činnost na úseku rostlinolékařské péče Ústní ověření
c Uvést legislativní předpisy, které vymezují použití přípravků na ochranu rostlin s ohledem na necílové organizmy Ústní ověření
d Vyjmenovat zásady BOZP na úseku rostlinolékařské péče Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Práce s databázemi a informačními systémy v oblasti ochrany rostlin, aplikace nových poznatků do praxe

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat konkrétní údaje v Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin Praktické předvedení
b Vyhledat aktuální informace k zadanému tématu, doložit zdroje informací Praktické předvedení
c Prokázat znalost informačních zdrojů z oblasti ochrany rostlin a využít získané informace k řešení konkrétního problému Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování projektu v oblasti ochrany rostlin pro dané podmínky, jeho prezentace a obhajoba

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat projekt integrované ochrany pro zadané podmínky včetně ekonomického zhodnocení Praktické předvedení
b Obhájit navržený projekt Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč prokáže odbornou způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Musí mít vysokoškolské nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru se zaměřením na ochranu rostlin a minimálně 3 roky praxe v ochraně rostlin.

Kompetence „Posouzení stavu porostu zemědělské plodiny ve všech vývojových fázích a určení škodlivých činitelů“ bude ověřována v porostu nebo na předložených vzorcích.

Pro ověřování kompetence „Navrhování preventivních a přímých opatření k regulaci škodlivých organismů při respektování zásad integrované ochrany rostlin“ je třeba, aby byl k dispozici seznam přípravků na ochranu rostlin platný pro aktuální rok.

Pro ověření kritéria „Stanovit snížení podpory při neplnění dvou zadaných kontrolovaných požadavků“ je třeba mít k dispozici příručku Průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti platnou pro aktuální rok a připraveno konkrétní zadání pro výpočet snížení podpory.

Pro ověření kompetence „Práce s databázemi a informačními systémy v oblasti ochrany rostlin, aplikace nových poznatků do praxe“ je třeba mít k dispozici seznam přípravků na ochranu rostlin platný pro aktuální rok.

Kompetence „Zpracování projektu v oblasti ochrany rostlin pro dané podmínky, jeho prezentace a obhajoba“ je ověřována obhajobou projektu zadaného autorizovanou osobou v rozsahu 10 až 20 minut. Uchazeč zpracuje projekt před vykonáním zkoušky. Pro zpracování projektu se doporučuje tato struktura: název projektu, základní informace o projektu, cíl projektu, vlastní práce, doporučení pro praxi, závěr.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká společnost rostlinolékařská

Česká akademie zemědělských věd